ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Samodzielne stanowisko obsługi petenta, oświaty i archiwum

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Fundusz sołecki

Samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP

Numeracja nieruchomości

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa

ODBIÓR PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Określenie warunków technicznych na montaż podlicznika wody

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Określenie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodno i/lub kanalizacyjnej

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Określenie/korekta zobowiązania podatkowego od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat

Oświadczenia majątkowe radnych

Samodzielne stanowisko ds. samorządu i organizacji

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UTRACONEJ POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Oświadczenie majątkowe wójta, sekretarza, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Sekretarz Gminy

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W: - INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM - ZLIKWIDOWANYM ZAKŁADZIE PRACY

Sekretarz Gminy

Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego)

Sekretarz Gminy

Stypendia szkolne

Samodzielne stanowisko obsługi petenta, oświaty i archiwum

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz danych Rejestru Dowodów Osobistych

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Ustalenie warunków zabudowy

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych

Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat

Ustawowa ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat

Usuwanie drzew i krzewów

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa

Uzyskanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MIESZKAŃCOM GMINY BOBROWICE W ZAKRESIE USUWANIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wpis / zmiana / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie w ewidencji działalności gospodarczej

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców część A/B

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Wydanie dowodu osobistego (po raz pierwszy, wymiana w związku z utratą)

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat

Wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wymeldowanie lub zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w trybie decyzji administracyjnej

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Zameldowanie na pobyt czasowy

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Zameldowanie na pobyt stały

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)

Samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)

Samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ( SZAMB) ORAZPRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zmiana odbiorcy usługi dostarczania wody i/lub odbioru ścieków

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu