ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Usuwanie drzew i krzewówDrukuj informacjęSprawa: Usuwanie drzew i krzewów

Szczegóły informacji

Usuwanie drzew i krzewów

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Ogłoszono dnia: 2012-10-23 10:43:56

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu

Osoba kontaktowa

Iwona Gdowska - inspektor

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131
 
Pokoje: Nr 17

Telefon kontaktowy

683919227

Adres e-mail

ochrona@bobrowcie.pl

Sposób załatwienia

Forma załatwienia sprawy:
 
1.Wydanie decyzji przez Wójta Gminy Bobrowice.
2.Milcząca zgoda – w przypadku zgłoszeń

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131
 
Pokój: Nr 17

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów powinien zawierać: według poniższego formularza.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej: według poniższego formularza.

Czas realizacji

Tryb ustawowy przewiduje do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu - w sprawach prostych oraz do 65 dni w sprawach skomplikowanych.

Opłaty

Zgodnie z ustawą o opłacie

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowice  w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usunięcie zadrzewienia spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie, lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich).
Natomiast nie ma potrzeby występowania o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich, jeżeli drzewa lub krzewy będą usuwane poza sezonem lęgowym (tj. od 16 października do końca lutego) z obiektów budowlanych lub terenów zieleni pod warunkiem, że będzie to wynikać ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych - zgodnie z § 9 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).
Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na czynności podlegające zakazom wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt.
Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).
Jednocześnie przypominamy, że problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje (art. 143-154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 
Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
 1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
 2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Uwaga!
Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana  w przypadku wniosku złożonego przez:
 1. spółdzielnię mieszkaniową;
 2. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492);
 3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.
Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.”;
Dla jakich drzew i krzewów nie jest wymagane zezwolenie?
Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się m.in. do:
 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
  b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
  c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 6. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 7. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 8. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Podstawa prawna

 • Ustawa  dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z  2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej. (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z pózn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adam Prystarz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Gdowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-23 10:43:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-23 10:43:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Gdowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-10 13:59:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony