ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
E-URZĄD 0
Gmina 42586
Statut gminy 17043
Plany, programy, strategie 43226
Jednostki organizacyjne 23944
Sołectwa 36971
Co i jak załatwić w urzędzie? 649455
Stanowiska 473755
Sprawy 568449
Raport o stanie Gminy 5603
Wójt Gminy 31710
Zarządzenia Wójta 3641395
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 47586
Rada Gminy 28466
Radni 18498
Przewodniczący Rady Gminy 18996
Komisje Rady Gminy 21499
Terminy posiedzeń komisji 1465
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 15422
Komisja Oświaty i spraw społecznych 20006
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 21418
Komisja Rewizyjna 16084
Komisja Skarg, wniosków i petycji 16706
Plan pracy Komisji 60192
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 217556
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 166405
Sesje Rady Gminy (protokoły) 67192
Uchwały Rady Gminy 3718430
Projekty uchwał 27117
Interpelacje i zapytania radnych 6425
Dudzic Łukasz 34023
Grudziński Andrzej 21742
Hałupka Anna 6983
Kamerduła Łukasz 5945
Koronka Kamil 1005
Kowalewski Łukasz 4528
Kozakowska Monika 4680
Leśko Jakub 2826
Łukaszewicz Janina 969
Murawa Marcin 20938
Piechowiak Marek 1207
Sergiel Łukasz 10004
Szajek Iwona 20083
Tracz Lucjan 4338
Wiktorski Krzystof 34201
Marcin Jagodziński 4953
Gąszczak Jacek 206
Miś Jarosław 67
Imienne wykazy głosowań radnych 18940
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 40214
Regulamin organizacyjny 29336
Kontrola zarządcza 49652
Utrzymanie czystości 24893
Komunikacja w języku migowym 9166
nieodpłatna pomoc prawna 5196
Koordynator do spraw dostępności 2164
Oświadczenia majątkowe 1044639
Budżet i finanse 25791
Budżet gminy 60356
Projekt budżetu gminy 34546
Sprawozdania finansowe 60965
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 98068
Sprawozdania budżetowe 112614
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 26976
Ulgi i pomoc publiczna 19640
Dane publiczne - wykazy, informacje 16330
Podatki i opłaty lokalne 28242
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 20432
Wzory deklaracji podatkowych 15918
Akty prawne 3236083
Przetargi 164739
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia publiczne 262237
Aktualne 512238
W toku 409146
Wyniki 402754
Archiwalne 415701
Wyniki innych postępowań 385100
Plan postępowań o udzielenie zamówień 12276
Zamówienia publiczne do 130.000zł 7019
Zadania realizowane z budżetu państwa lub funduszy celowych 971
Gospodarka nieruchomościami 5627
Przetargi 31906
Ogłoszenia i wykazy 68692
Użytkowanie wieczyste 2937
Stawki opłat 6924
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 70248
Aktualne 21594
W toku 44042
Wyniki 138528
Klauzula RODO 4636
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 51678
Wybory 14051
Wybory uzupełniające do RG 2021 4764
Wybory uzupełniające do RG 2020 7847
Wybory Prezydenta RP 2020 19250
Parlamentarne 2019 15112
Parlamentarne UE 2019 14447
Samorządowe 2018 43949
Wybory Prezydenta RP 2015 61963
Wybory sołtysów 2015 47382
Samorządowe 2014 117755
Wybory sołtysów 2019 4981
Parlamentarne 2015 44237
Parlamentarne UE 73901
Referendum 3887
Referendum 06.09.2015 40833
Wybory ławników 749
Kadencja 2020-2023 1461
Kadencja 2016-2019 1753
Spisy powszechne 748
Powszechny spis rolny 2020 2730
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2312
Ogłoszenia 1090977
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 9563
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 15128
Ochrona Środowiska 33619
Jakość powietrza 1935
Raporty 459
Użytki ekologiczne 7621
Selektywna zbiórka odpadów 11187
Usuwanie azbestu 19458
Efektywność energetyczna 922
Wycinka drzew 756
Klimat 475
Susza 1555
Ochrona zwierząt 408
Dotacje 590
Gospodarka wodno-ściekowa 2003
Koncepcje 2580
Jakość wody 42331
Łowiectwo 2049
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 5217
Plan polowań zbiorowych 37549
Planowanie przestrzenne 2899
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4376
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5431
Wyłożenie do publicznego wglądu 1321
Rejestr wniosków do planów miejscowych 761
Rejestry, ewidencje 24708
Rejestr działalności regulowanej 10445
Rejestr informacji o środowisku 1822347
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 7546
Rejestr instytucji kultury 10528
Ochrona danych osobowych 13770
Pozostałe 17817
Gminna Ewidencja Zabytków 836
Organizacje pozarządowe 27071
Otwarte konkursy ofert 149275
Oferty poza konkursowe 58780
Programy, konsultacje, sprawozdania 83877
Dokumenty do pobrania 17458
Działalność lobbingowa 22517
Petycje 11206
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 20438
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 39391
Zbiorcze informacje o petycjach 8705
Dostęp do informacji publicznej 8563
Podstawa prawna 4752
Zasady udostępniania informacji publicznej 5313
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 6746
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7562
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1359
Rodo 11348
Cyberbezpieczeństwo 214

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4930876
Redakcja biuletynu 8851
Mapa serwisu 8058
Statystyki 7956
Kanały RSS 6920
Kontakt 124184
« powrót do poprzedniej strony