ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
E-URZĄD 0
Gmina 41694
Statut gminy 16686
Plany, programy, strategie 42138
Jednostki organizacyjne 23351
Sołectwa 35834
Co i jak załatwić w urzędzie? 631450
Stanowiska 460543
Sprawy 553299
Raport o stanie Gminy 5223
Wójt Gminy 31123
Zarządzenia Wójta 3500025
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 46267
Rada Gminy 27933
Radni 18017
Przewodniczący Rady Gminy 18323
Komisje Rady Gminy 20800
Terminy posiedzeń komisji 1384
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 13685
Komisja Oświaty i spraw społecznych 17643
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 19600
Komisja Rewizyjna 14118
Komisja Skarg, wniosków i petycji 14810
Plan pracy Komisji 58203
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 207054
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 160911
Sesje Rady Gminy (protokoły) 65248
Uchwały Rady Gminy 3567587
Projekty uchwał 25089
Interpelacje i zapytania radnych 6211
Dudzic Łukasz 31669
Grudziński Andrzej 20731
Hałupka Anna 6411
Kamerduła Łukasz 5626
Koronka Kamil 962
Kowalewski Łukasz 4216
Kozakowska Monika 4430
Leśko Jakub 2524
Łukaszewicz Janina 929
Murawa Marcin 19704
Piechowiak Marek 1067
Sergiel Łukasz 9278
Szajek Iwona 18784
Tracz Lucjan 3987
Wiktorski Krzystof 31984
Marcin Jagodziński 4426
Gąszczak Jacek 79
Miś Jarosław 27
Imienne wykazy głosowań radnych 17339
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 39635
Regulamin organizacyjny 28415
Kontrola zarządcza 48420
Utrzymanie czystości 24227
Komunikacja w języku migowym 8996
nieodpłatna pomoc prawna 4794
Koordynator do spraw dostępności 1891
Oświadczenia majątkowe 1017983
Budżet i finanse 25504
Budżet gminy 58440
Projekt budżetu gminy 33397
Sprawozdania finansowe 59375
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 93947
Sprawozdania budżetowe 108826
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 26037
Ulgi i pomoc publiczna 19132
Dane publiczne - wykazy, informacje 15797
Podatki i opłaty lokalne 27517
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 20017
Wzory deklaracji podatkowych 15596
Akty prawne 3096369
Przetargi 161496
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia publiczne 248664
Aktualne 499121
W toku 397289
Wyniki 391562
Archiwalne 403261
Wyniki innych postępowań 373627
Plan postępowań o udzielenie zamówień 11566
Zamówienia publiczne do 130.000zł 5819
Zadania realizowane z budżetu państwa lub funduszy celowych 750
Gospodarka nieruchomościami 5384
Przetargi 29993
Ogłoszenia i wykazy 64804
Użytkowanie wieczyste 2750
Stawki opłat 6136
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 67526
Aktualne 20519
W toku 42476
Wyniki 133495
Klauzula RODO 4419
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 49934
Wybory 13955
Wybory uzupełniające do RG 2021 4025
Wybory uzupełniające do RG 2020 7058
Wybory Prezydenta RP 2020 17201
Parlamentarne 2019 14242
Parlamentarne UE 2019 13773
Samorządowe 2018 42170
Wybory Prezydenta RP 2015 60213
Wybory sołtysów 2015 46072
Samorządowe 2014 114736
Wybory sołtysów 2019 4732
Parlamentarne 2015 42970
Parlamentarne UE 72032
Referendum 3802
Referendum 06.09.2015 39656
Wybory ławników 620
Kadencja 2020-2023 1284
Kadencja 2016-2019 1535
Spisy powszechne 679
Powszechny spis rolny 2020 2410
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2049
Ogłoszenia 1052352
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 9396
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 14745
Ochrona Środowiska 32217
Jakość powietrza 1848
Raporty 356
Użytki ekologiczne 7449
Selektywna zbiórka odpadów 10796
Usuwanie azbestu 18282
Efektywność energetyczna 881
Wycinka drzew 703
Klimat 436
Susza 1390
Ochrona zwierząt 375
Dotacje 348
Gospodarka wodno-ściekowa 1893
Koncepcje 2405
Jakość wody 38876
Łowiectwo 1963
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 4895
Plan polowań zbiorowych 35002
Planowanie przestrzenne 2771
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4072
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5055
Wyłożenie do publicznego wglądu 1202
Rejestr wniosków do planów miejscowych 716
Rejestry, ewidencje 24160
Rejestr działalności regulowanej 10253
Rejestr informacji o środowisku 1771090
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 7358
Rejestr instytucji kultury 10282
Ochrona danych osobowych 13427
Pozostałe 17252
Gminna Ewidencja Zabytków 715
Organizacje pozarządowe 26687
Otwarte konkursy ofert 146048
Oferty poza konkursowe 57041
Programy, konsultacje, sprawozdania 81391
Dokumenty do pobrania 16910
Działalność lobbingowa 21732
Petycje 10896
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 19386
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 37880
Zbiorcze informacje o petycjach 8401
Dostęp do informacji publicznej 8329
Podstawa prawna 4619
Zasady udostępniania informacji publicznej 5153
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 6524
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7341
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1319
Rodo 10825
Cyberbezpieczeństwo 70

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4745568
Redakcja biuletynu 8716
Mapa serwisu 7950
Statystyki 7786
Kanały RSS 6815
Kontakt 119568
« powrót do poprzedniej strony