ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 429595
Stanowiska 306853
Sprawy 385738
Gmina 32507
Statut gminy 12425
Plany, programy, strategie 29217
Jednostki organizacyjne 17279
Sołectwa 25135
Raport o stanie Gminy 1387
Wójt Gminy 24523
Zarządzenia Wójta 2070147
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 30281
Rada Gminy 20232
Radni 12877
Przewodniczący Rady Gminy 11826
Komisje Rady Gminy 13994
Terminy posiedzeń komisji 389
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 1645
Komisja Oświaty i spraw społecznych 1998
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 3650
Komisja Rewizyjna 1091
Komisja Skarg, wniosków i petycji 1035
Plan pracy Komisji 36396
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 107429
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 102498
Sesje Rady Gminy (protokoły) 43832
Uchwały Rady Gminy 2068905
Projekty uchwał 5409
Interpelacje i zapytania radnych 2299
Dudzic Łukasz 6458
Grudziński Andrzej 7811
Hałupka Anna 1059
Kamerduła Łukasz 1716
Koronka Kamil 374
Kowalewski Łukasz 1107
Kozakowska Monika 1536
Leśko Jakub 424
Łukaszewicz Janina 376
Murawa Marcin 6551
Piechowiak Marek 350
Sergiel Łukasz 2258
Szajek Iwona 6080
Tracz Lucjan 1114
Wiktorski Krzystof 9882
Imienne wykazy głosowań radnych 4037
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 32049
Regulamin organizacyjny 18730
Kontrola zarządcza 36565
Utrzymanie czystości 17939
Komunikacja w języku migowym 7091
nieodpłatna pomoc prawna 979
Oświadczenia majątkowe 741085
Budżet i finanse 22100
Budżet gminy 36797
Projekt budżetu gminy 21333
Sprawozdania finansowe 42751
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 52415
Sprawozdania budżetowe 65257
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 16131
Ulgi i pomoc publiczna 13114
Dane publiczne - wykazy, informacje 10940
Podatki i opłaty lokalne 18296
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 15114
Wzory deklaracji podatkowych 11336
Akty prawne 1722994
Przetargi 134201
Zamówienia publiczne 115022
Aktualne 354856
W toku 264840
Wyniki 264376
Archiwalne 267809
Wyniki innych postępowań 244536
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4760
Gospodarka nieruchomościami 3000
Przetargi 11316
Ogłoszenia i wykazy 25648
Użytkowanie wieczyste 941
Stawki czynszu 1622
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 41519
Aktualne 12492
W toku 29090
Wyniki 80966
Klauzula RODO 1611
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 30796
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 1679
Wybory 11648
Wybory Prezydenta RP 2020 81
Parlamentarne 2019 3525
Parlamentarne UE 2019 4639
Samorządowe 2018 19476
Wybory Prezydenta RP 2015 41454
Wybory sołtysów 2015 31551
Samorządowe 2014 81578
Wybory sołtysów 2019 1852
Wybory ławników 2016-2019 7809
Parlamentarne 2015 28348
Parlamentarne UE 51772
Referendum 2713
Referendum 06.09.2015 26481
Ogłoszenia 602791
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 7395
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 11002
Ochrona Środowiska 23143
Jakość powietrza 398
Użytki ekologiczne 5206
Selektywna zbiórka odpadów 6433
Usuwanie azbestu 8694
Efektywność energetyczna 322
Wycinka drzew 42
Klimat 0
Gospodarka wodno-ściekowa 292
Koncepcje 333
Jakość wody 3620
Łowiectwo 841
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1769
Plan polowań zbiorowych 9103
Susza 645
Planowanie przestrzenne 533
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 818
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 850
Wyłożenie do publicznego wglądu 162
Rejestr wniosków do planów miejscowych 160
Rejestry, ewidencje 18905
Rejestr działalności regulowanej 7740
Rejestr informacji o środowisku 1181188
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 5199
Rejestr instytucji kultury 7304
Ochrona danych osobowych 9722
Pozostałe 11099
Organizacje pozarządowe 21414
Otwarte konkursy ofert 101927
Oferty poza konkursowe 38370
Programy, konsultacje, sprawozdania 53137
Dokumenty do pobrania 11240
Działalność lobbingowa 13130
Petycje 7062
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 9787
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 20942
Zbiorcze informacje o petycjach 5084
Dostęp do informacji publicznej 5347
Podstawa prawna 2844
Zasady udostępniania informacji publicznej 3208
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3984
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4611
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 731
Rodo 4761

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3055727
Redakcja biuletynu 7121
Mapa serwisu 6449
Statystyki 6422
Kanały RSS 5262
Kontakt 76699
« powrót do poprzedniej strony