ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 547141
Stanowiska 394287
Sprawy 482136
Gmina 38221
Statut gminy 15024
Plany, programy, strategie 37072
Jednostki organizacyjne 20974
Sołectwa 31160
Raport o stanie Gminy 3660
Wójt Gminy 28706
Zarządzenia Wójta 2864027
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 39336
Rada Gminy 25868
Radni 15798
Przewodniczący Rady Gminy 15432
Komisje Rady Gminy 17750
Terminy posiedzeń komisji 1057
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 7264
Komisja Oświaty i spraw społecznych 8856
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 11915
Komisja Rewizyjna 6839
Komisja Skarg, wniosków i petycji 7335
Plan pracy Komisji 48435
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 161761
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 136855
Sesje Rady Gminy (protokoły) 56176
Uchwały Rady Gminy 2912501
Projekty uchwał 16326
Interpelacje i zapytania radnych 5069
Dudzic Łukasz 20213
Grudziński Andrzej 15382
Hałupka Anna 3731
Kamerduła Łukasz 4031
Koronka Kamil 724
Kowalewski Łukasz 2624
Kozakowska Monika 3304
Leśko Jakub 1398
Łukaszewicz Janina 714
Murawa Marcin 14364
Piechowiak Marek 762
Sergiel Łukasz 6254
Szajek Iwona 13414
Tracz Lucjan 2423
Wiktorski Krzystof 22961
Marcin Jagodziński 1836
Imienne wykazy głosowań radnych 10773
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 36970
Regulamin organizacyjny 24105
Kontrola zarządcza 43546
Utrzymanie czystości 21634
Komunikacja w języku migowym 8265
nieodpłatna pomoc prawna 3048
Koordynator do spraw dostępności 636
Oświadczenia majątkowe 908722
Budżet i finanse 24246
Budżet gminy 48914
Projekt budżetu gminy 27816
Sprawozdania finansowe 52595
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 76193
Sprawozdania budżetowe 91285
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 21653
Ulgi i pomoc publiczna 16732
Dane publiczne - wykazy, informacje 13763
Podatki i opłaty lokalne 23895
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 18081
Wzory deklaracji podatkowych 14028
Akty prawne 2480254
Przetargi 154009
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia publiczne 193479
Aktualne 439859
W toku 339971
Wyniki 337725
Archiwalne 343564
Wyniki innych postępowań 317063
Plan postępowań o udzielenie zamówień 8866
Zamówienia publiczne do 130.000zł 2303
Gospodarka nieruchomościami 4477
Przetargi 21723
Ogłoszenia i wykazy 47963
Użytkowanie wieczyste 2059
Stawki czynszu 4063
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 55553
Aktualne 16523
W toku 36263
Wyniki 109462
Klauzula RODO 3261
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 42362
Wybory 13356
Wybory uzupełniające do RG 2021 850
Wybory uzupełniające do RG 2020 3748
Wybory Prezydenta RP 2020 9640
Parlamentarne 2019 9974
Parlamentarne UE 2019 10300
Samorządowe 2018 32947
Wybory Prezydenta RP 2015 52637
Wybory sołtysów 2015 40348
Samorządowe 2014 100956
Wybory sołtysów 2019 3613
Parlamentarne 2015 36915
Parlamentarne UE 63842
Referendum 3320
Referendum 06.09.2015 34286
Wybory ławników 239
Kadencja 2020-2023 480
Kadencja 2016-2019 571
Spisy powszechne 269
Powszechny spis rolny 2020 924
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 710
Ogłoszenia 843035
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 8608
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 13353
Ochrona Środowiska 27972
Jakość powietrza 1399
Użytki ekologiczne 6595
Selektywna zbiórka odpadów 9008
Usuwanie azbestu 13833
Efektywność energetyczna 676
Wycinka drzew 434
Klimat 247
Susza 727
Ochrona zwierząt 200
Gospodarka wodno-ściekowa 1296
Koncepcje 1605
Jakość wody 20310
Łowiectwo 1487
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 3525
Plan polowań zbiorowych 23283
Planowanie przestrzenne 2060
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2803
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 3268
Wyłożenie do publicznego wglądu 680
Rejestr wniosków do planów miejscowych 529
Rejestry, ewidencje 21952
Rejestr działalności regulowanej 9197
Rejestr informacji o środowisku 1529726
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 6521
Rejestr instytucji kultury 9033
Ochrona danych osobowych 11977
Pozostałe 14642
Gminna Ewidencja Zabytków 179
Organizacje pozarządowe 24608
Otwarte konkursy ofert 129835
Oferty poza konkursowe 49582
Programy, konsultacje, sprawozdania 68698
Dokumenty do pobrania 14385
Działalność lobbingowa 18184
Petycje 9328
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 14908
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 30678
Zbiorcze informacje o petycjach 6983
Dostęp do informacji publicznej 7139
Podstawa prawna 3861
Zasady udostępniania informacji publicznej 4408
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 5482
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6255
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1087
Rodo 8396

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3985369
Redakcja biuletynu 8078
Mapa serwisu 7321
Statystyki 7232
Kanały RSS 6241
Kontakt 103433
« powrót do poprzedniej strony