ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
E-URZĄD 0
Gmina 43698
Statut gminy 17537
Plany, programy, strategie 44443
Jednostki organizacyjne 24648
Sołectwa 38283
Co i jak załatwić w urzędzie? 674120
Stanowiska 491646
Sprawy 590649
Raport o stanie Gminy 6145
Wójt Gminy 32714
Zarządzenia Wójta 3832679
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 49155
Rada Gminy 29459
Radni 19086
Przewodniczący Rady Gminy 19928
Komisje Rady Gminy 22445
Terminy posiedzeń komisji 1562
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 17882
Komisja Oświaty i spraw społecznych 23636
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 24194
Komisja Rewizyjna 19335
Komisja Skarg, wniosków i petycji 19538
Plan pracy Komisji 62834
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 231030
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 174150
Sesje Rady Gminy (protokoły) 69444
Uchwały Rady Gminy 3928401
Projekty uchwał 31145
Interpelacje i zapytania radnych 6752
Dudzic Łukasz 37570
Grudziński Andrzej 23298
Hałupka Anna 7893
Kamerduła Łukasz 6399
Koronka Kamil 1061
Kowalewski Łukasz 4986
Kozakowska Monika 5028
Leśko Jakub 3232
Łukaszewicz Janina 1023
Murawa Marcin 22512
Piechowiak Marek 1384
Sergiel Łukasz 10842
Szajek Iwona 21584
Tracz Lucjan 4841
Wiktorski Krzystof 36948
Marcin Jagodziński 6040
Gąszczak Jacek 410
Miś Jarosław 124
Imienne wykazy głosowań radnych 21864
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 41223
Regulamin organizacyjny 30656
Kontrola zarządcza 51158
Utrzymanie czystości 25808
Komunikacja w języku migowym 9427
Nieodpłatna pomoc prawna 5927
Oświadczenia majątkowe 1079770
Budżet i finanse 26229
Budżet gminy 63095
Projekt budżetu gminy 36074
Sprawozdania finansowe 63243
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 103881
Sprawozdania budżetowe 117072
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 28353
Ulgi i pomoc publiczna 20369
Dane publiczne - wykazy, informacje 16962
Podatki i opłaty lokalne 29337
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 21058
Wzory deklaracji podatkowych 16396
Akty prawne 3425887
Przetargi 167569
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia publiczne 278720
Aktualne 528145
W toku 424680
Wyniki 418268
Archiwalne 432166
Wyniki innych postępowań 399248
Plan postępowań o udzielenie zamówień 13543
Zamówienia publiczne do 130.000zł 8693
Zadania realizowane z budżetu państwa lub funduszy celowych 1292
Gospodarka nieruchomościami 5954
Przetargi 34792
Ogłoszenia i wykazy 74102
Użytkowanie wieczyste 3165
Stawki opłat 7789
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 73748
Aktualne 23137
W toku 45969
Wyniki 145584
Klauzula RODO 5045
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 54057
Wybory 14217
Wybory uzupełniające do RG 2021 5933
Wybory uzupełniające do RG 2020 8918
Wybory Prezydenta RP 2020 21796
Parlamentarne 2019 16410
Parlamentarne UE 2019 15525
Samorządowe 2018 46498
Wybory sołtysów 2015 49026
Wybory sołtysów 2019 5310
Referendum 4007
Referendum 06.09.2015 42463
Wybory ławników 862
Kadencja 2020-2023 1701
Kadencja 2016-2019 2056
Spisy powszechne 860
Powszechny spis rolny 2020 3186
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2703
Ogłoszenia 1146595
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 9787
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 15580
Ochrona Środowiska 35312
Jakość powietrza 2042
Raporty 592
Użytki ekologiczne 7868
Selektywna zbiórka odpadów 11833
Usuwanie azbestu 20857
Wycinka drzew 910
Klimat 531
Susza 1748
Ochrona zwierząt 455
Dotacje 1055
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) 211
Dodatki i rekompensaty do źródeł ciepła 149
Gospodarka wodno-ściekowa 2132
Koncepcje 2807
Jakość wody 48178
Łowiectwo 2175
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 5671
Plan polowań zbiorowych 41118
Planowanie przestrzenne 3116
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4716
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5946
Wyłożenie do publicznego wglądu 1478
Rejestr wniosków do planów miejscowych 813
Rejestry, ewidencje 25343
Rejestr działalności regulowanej 10713
Rejestr informacji o środowisku 1893431
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 7816
Rejestr instytucji kultury 10868
Ochrona danych osobowych 14238
Pozostałe 18532
Gminna Ewidencja Zabytków 1008
Organizacje pozarządowe 27695
Otwarte konkursy ofert 153282
Oferty poza konkursowe 60859
Programy, konsultacje, sprawozdania 87505
Dokumenty do pobrania 18197
Działalność lobbingowa 23614
Petycje 11675
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 21875
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 41464
Zbiorcze informacje o petycjach 9120
Dostęp do informacji publicznej 8909
Podstawa prawna 4951
Zasady udostępniania informacji publicznej 5512
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 7032
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7842
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1414
Ochrona danych osobowych 12245
Cyberbezpieczeństwo 454
Dostępność 192
Sprzedaż węgla 355

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 5163915
Redakcja biuletynu 9017
Mapa serwisu 8209
Statystyki 8099
Kanały RSS 7065
Kontakt 131128
« powrót do poprzedniej strony