ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 573435
Stanowiska 415362
Sprawy 504310
Gmina 39184
Statut gminy 15488
Plany, programy, strategie 38544
Jednostki organizacyjne 21707
Sołectwa 32550
Raport o stanie Gminy 4111
Wójt Gminy 29387
Zarządzenia Wójta 3054528
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 41374
Rada Gminy 26390
Radni 16387
Przewodniczący Rady Gminy 16348
Komisje Rady Gminy 18682
Terminy posiedzeń komisji 1165
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 8871
Komisja Oświaty i spraw społecznych 11107
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 14088
Komisja Rewizyjna 8655
Komisja Skarg, wniosków i petycji 9344
Plan pracy Komisji 50986
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 175354
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 144146
Sesje Rady Gminy (protokoły) 58962
Uchwały Rady Gminy 3111186
Projekty uchwał 18746
Interpelacje i zapytania radnych 5447
Dudzic Łukasz 23759
Grudziński Andrzej 17081
Hałupka Anna 4536
Kamerduła Łukasz 4507
Koronka Kamil 794
Kowalewski Łukasz 3117
Kozakowska Monika 3649
Leśko Jakub 1680
Łukaszewicz Janina 785
Murawa Marcin 16029
Piechowiak Marek 834
Sergiel Łukasz 7123
Szajek Iwona 15071
Tracz Lucjan 2877
Wiktorski Krzystof 25623
Marcin Jagodziński 2630
Imienne wykazy głosowań radnych 12738
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 37792
Regulamin organizacyjny 25491
Kontrola zarządcza 45132
Utrzymanie czystości 22459
Komunikacja w języku migowym 8493
nieodpłatna pomoc prawna 3638
Koordynator do spraw dostępności 1002
Oświadczenia majątkowe 941811
Budżet i finanse 24602
Budżet gminy 51829
Projekt budżetu gminy 29349
Sprawozdania finansowe 54638
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 81519
Sprawozdania budżetowe 96792
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 22911
Ulgi i pomoc publiczna 17438
Dane publiczne - wykazy, informacje 14391
Podatki i opłaty lokalne 24891
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 18656
Wzory deklaracji podatkowych 14505
Akty prawne 2668683
Przetargi 156277
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia publiczne 209258
Aktualne 458430
W toku 357937
Wyniki 355103
Archiwalne 363059
Wyniki innych postępowań 335421
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9542
Zamówienia publiczne do 130.000zł 3330
Zadania realizowane z budżetu państwa lub funduszy celowych 120
Gospodarka nieruchomościami 4726
Przetargi 24231
Ogłoszenia i wykazy 52743
Użytkowanie wieczyste 2271
Stawki czynszu 4592
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 59968
Aktualne 17771
W toku 38489
Wyniki 117167
Klauzula RODO 3667
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 44588
Wybory 13538
Wybory uzupełniające do RG 2021 1783
Wybory uzupełniające do RG 2020 4781
Wybory Prezydenta RP 2020 11843
Parlamentarne 2019 11288
Parlamentarne UE 2019 11363
Samorządowe 2018 35832
Wybory Prezydenta RP 2015 55163
Wybory sołtysów 2015 42300
Samorządowe 2014 105397
Wybory sołtysów 2019 3989
Parlamentarne 2015 38859
Parlamentarne UE 66304
Referendum 3447
Referendum 06.09.2015 35825
Wybory ławników 335
Kadencja 2020-2023 711
Kadencja 2016-2019 819
Spisy powszechne 389
Powszechny spis rolny 2020 1350
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1081
Ogłoszenia 896317
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 8843
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 13767
Ochrona Środowiska 29113
Jakość powietrza 1579
Raporty 30
Użytki ekologiczne 6855
Selektywna zbiórka odpadów 9541
Usuwanie azbestu 15030
Efektywność energetyczna 738
Wycinka drzew 536
Klimat 303
Susza 918
Ochrona zwierząt 253
Gospodarka wodno-ściekowa 1463
Koncepcje 1866
Jakość wody 25742
Łowiectwo 1614
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 3929
Plan polowań zbiorowych 26398
Planowanie przestrzenne 2278
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3152
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 3765
Wyłożenie do publicznego wglądu 842
Rejestr wniosków do planów miejscowych 592
Rejestry, ewidencje 22575
Rejestr działalności regulowanej 9501
Rejestr informacji o środowisku 1608955
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 6797
Rejestr instytucji kultury 9416
Ochrona danych osobowych 12403
Pozostałe 15487
Gminna Ewidencja Zabytków 343
Organizacje pozarządowe 25224
Otwarte konkursy ofert 135070
Oferty poza konkursowe 51704
Programy, konsultacje, sprawozdania 72363
Dokumenty do pobrania 15155
Działalność lobbingowa 19218
Petycje 9772
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 16283
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 33099
Zbiorcze informacje o petycjach 7386
Dostęp do informacji publicznej 7487
Podstawa prawna 4093
Zasady udostępniania informacji publicznej 4642
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 5811
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6603
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1154
Rodo 9165

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4218278
Redakcja biuletynu 8248
Mapa serwisu 7484
Statystyki 7381
Kanały RSS 6405
Kontakt 108171
« powrót do poprzedniej strony