ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 506012
Stanowiska 361505
Sprawy 445898
Gmina 36204
Statut gminy 14154
Plany, programy, strategie 34631
Jednostki organizacyjne 19767
Sołectwa 29151
Raport o stanie Gminy 2807
Wójt Gminy 27305
Zarządzenia Wójta 2564078
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 36083
Rada Gminy 24230
Radni 14851
Przewodniczący Rady Gminy 14167
Komisje Rady Gminy 16514
Terminy posiedzeń komisji 835
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 4753
Komisja Oświaty i spraw społecznych 5665
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 8553
Komisja Rewizyjna 4066
Komisja Skarg, wniosków i petycji 4273
Plan pracy Komisji 44783
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 142416
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 124601
Sesje Rady Gminy (protokoły) 51814
Uchwały Rady Gminy 2595363
Projekty uchwał 11788
Interpelacje i zapytania radnych 4309
Dudzic Łukasz 15093
Grudziński Andrzej 12841
Hałupka Anna 2559
Kamerduła Łukasz 3233
Koronka Kamil 609
Kowalewski Łukasz 1931
Kozakowska Monika 2716
Leśko Jakub 915
Łukaszewicz Janina 605
Murawa Marcin 11599
Piechowiak Marek 644
Sergiel Łukasz 4771
Szajek Iwona 10677
Tracz Lucjan 1858
Wiktorski Krzystof 17993
Marcin Jagodziński 697
Imienne wykazy głosowań radnych 7936
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 35509
Regulamin organizacyjny 22226
Kontrola zarządcza 41170
Utrzymanie czystości 20430
Komunikacja w języku migowym 7868
nieodpłatna pomoc prawna 2217
Koordynator do spraw dostępności 168
Oświadczenia majątkowe 850873
Budżet i finanse 23550
Budżet gminy 44538
Projekt budżetu gminy 25617
Sprawozdania finansowe 49125
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 67903
Sprawozdania budżetowe 83240
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 19789
Ulgi i pomoc publiczna 15415
Dane publiczne - wykazy, informacje 12834
Podatki i opłaty lokalne 22036
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 17066
Wzory deklaracji podatkowych 13202
Akty prawne 2199459
Przetargi 149419
Zamówienia publiczne 165280
Aktualne 409639
W toku 311549
Wyniki 310845
Archiwalne 314937
Wyniki innych postępowań 289479
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7686
Zamówienia publiczne do 130.000zł 383
Gospodarka nieruchomościami 3994
Przetargi 17297
Ogłoszenia i wykazy 39819
Użytkowanie wieczyste 1694
Stawki czynszu 3251
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 49968
Aktualne 14903
W toku 33749
Wyniki 99120
Klauzula RODO 2647
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 38070
Wybory 12875
Wybory uzupełniające do RG 2020 1975
Wybory Prezydenta RP 2020 6248
Parlamentarne 2019 7825
Parlamentarne UE 2019 8456
Samorządowe 2018 28337
Wybory Prezydenta RP 2015 48661
Wybory sołtysów 2015 37200
Samorządowe 2014 94023
Wybory sołtysów 2019 3009
Parlamentarne 2015 33960
Parlamentarne UE 59485
Referendum 3099
Referendum 06.09.2015 31442
Wybory ławników 56
Kadencja 2020-2023 115
Kadencja 2016-2019 124
Spisy powszechne 77
Powszechny spis rolny 2020 200
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 138
Ogłoszenia 755181
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 8174
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 12593
Ochrona Środowiska 26099
Jakość powietrza 1051
Użytki ekologiczne 6128
Selektywna zbiórka odpadów 8093
Usuwanie azbestu 11874
Efektywność energetyczna 567
Wycinka drzew 260
Klimat 154
Susza 385
Ochrona zwierząt 120
Gospodarka wodno-ściekowa 930
Koncepcje 1163
Jakość wody 12498
Łowiectwo 1259
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 2850
Plan polowań zbiorowych 18014
Planowanie przestrzenne 1613
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2122
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2348
Wyłożenie do publicznego wglądu 419
Rejestr wniosków do planów miejscowych 408
Rejestry, ewidencje 20802
Rejestr działalności regulowanej 8629
Rejestr informacji o środowisku 1401039
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 6030
Rejestr instytucji kultury 8295
Ochrona danych osobowych 11125
Pozostałe 13323
Organizacje pozarządowe 23454
Otwarte konkursy ofert 119023
Oferty poza konkursowe 46158
Programy, konsultacje, sprawozdania 63151
Dokumenty do pobrania 13222
Działalność lobbingowa 16261
Petycje 8469
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 12615
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 27229
Zbiorcze informacje o petycjach 6250
Dostęp do informacji publicznej 6504
Podstawa prawna 3466
Zasady udostępniania informacji publicznej 3971
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 4920
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5626
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 953
Rodo 7115

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3652960
Redakcja biuletynu 7758
Mapa serwisu 7042
Statystyki 6905
Kanały RSS 5959
Kontakt 96061
« powrót do poprzedniej strony