ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
E-URZĄD 0
Gmina 44689
Statut gminy 17879
Plany, programy, strategie 45332
Jednostki organizacyjne 25198
Sołectwa 39209
Co i jak załatwić w urzędzie? 693600
Stanowiska 503557
Sprawy 605590
Raport o stanie Gminy 6669
Wójt Gminy 33569
Zarządzenia Wójta 3948772
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 50359
Rada Gminy 30380
Radni 19543
Przewodniczący Rady Gminy 20775
Komisje Rady Gminy 23084
Terminy posiedzeń komisji 1653
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 19459
Komisja Oświaty i spraw społecznych 26195
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 25964
Komisja Rewizyjna 21234
Komisja Skarg, wniosków i petycji 21425
Plan pracy Komisji 65181
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 238762
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 179222
Sesje Rady Gminy (protokoły) 71034
Uchwały Rady Gminy 4051636
Projekty uchwał 33635
Interpelacje i zapytania radnych 7063
Dudzic Łukasz 39837
Grudziński Andrzej 24493
Hałupka Anna 8538
Kamerduła Łukasz 6727
Koronka Kamil 1112
Kowalewski Łukasz 5246
Leśko Jakub 3573
Łukaszewicz Janina 1066
Piechowiak Marek 1514
Sergiel Łukasz 11449
Szajek Iwona 22665
Tracz Lucjan 5184
Marcin Jagodziński 6746
Gąszczak Jacek 666
Miś Jarosław 170
Imienne wykazy głosowań radnych 23833
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 42091
Regulamin organizacyjny 31534
Kontrola zarządcza 52299
Utrzymanie czystości 26455
Komunikacja w języku migowym 9595
Nieodpłatna pomoc prawna 6554
Oświadczenia majątkowe 1104119
Budżet i finanse 26590
Budżet gminy 65018
Projekt budżetu gminy 37253
Sprawozdania finansowe 64877
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 107183
Sprawozdania budżetowe 120088
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 29453
Ulgi i pomoc publiczna 20931
Dane publiczne - wykazy, informacje 17449
Podatki i opłaty lokalne 30585
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 21609
Wzory deklaracji podatkowych 16763
Akty prawne 3540464
Przetargi 170113
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia publiczne 290559
Aktualne 538143
W toku 433421
Wyniki 427624
Archiwalne 443040
Wyniki innych postępowań 407826
Plan postępowań o udzielenie zamówień 14595
Zamówienia publiczne do 130.000zł 10676
Zadania realizowane z budżetu państwa lub funduszy celowych 1548
Gospodarka nieruchomościami 6272
Przetargi 36609
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 77855
Użytkowanie wieczyste 3367
Stawki opłat 8446
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 77103
Aktualne 24277
W toku 47560
Wyniki 150448
Klauzula RODO 5488
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 55778
Wybory 14325
Wybory uzupełniające do RG 2021 6782
Wybory uzupełniające do RG 2020 9648
Wybory Prezydenta RP 2020 23364
Parlamentarne 2019 17255
Parlamentarne UE 2019 16201
Samorządowe 2018 47990
Wybory sołtysów 2015 49890
Wybory sołtysów 2019 5573
Referendum 4095
Referendum 06.09.2015 43510
Wybory ławników 955
Kadencja 2020-2023 1880
Kadencja 2016-2019 2316
Spisy powszechne 955
Powszechny spis rolny 2020 3538
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 3015
Ogłoszenia 1183087
Ochrona Środowiska 36438
Jakość powietrza 2136
Raporty 683
Użytki ekologiczne 8024
Selektywna zbiórka odpadów 12307
Usuwanie azbestu 21601
Wycinka drzew 1028
Klimat 567
Susza 1886
Ochrona zwierząt 489
Dotacje 1377
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) 432
Dodatki i rekompensaty do źródeł ciepła 292
Gospodarka wodno-ściekowa 2243
Koncepcje 2973
Jakość wody 51932
Łowiectwo 2277
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 5974
Plan polowań zbiorowych 43406
Planowanie przestrzenne 3281
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4988
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6305
Wyłożenie do publicznego wglądu 1590
Rejestr wniosków do planów miejscowych 860
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wygaszonych na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo wodne 55
Rejestry, ewidencje 25764
Rejestr działalności regulowanej 10891
Rejestr informacji o środowisku 1932966
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 8028
Rejestr instytucji kultury 11109
Ochrona danych osobowych 14507
Pozostałe 19002
Gminna Ewidencja Zabytków 1159
Organizacje pozarządowe 28145
Otwarte konkursy ofert 156415
Oferty poza konkursowe 62023
Programy, konsultacje, sprawozdania 89285
Dokumenty do pobrania 18618
Rejestr Umów 223
Działalność lobbingowa 24376
Petycje 12031
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 22700
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 42708
Zbiorcze informacje o petycjach 9352
Dostęp do informacji publicznej 9192
Podstawa prawna 5090
Zasady udostępniania informacji publicznej 5651
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 7227
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 8047
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1447
RODO 12811
Cyberbezpieczeństwo 637
Dostępność 647
Sprzedaż węgla 818

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 5317302
Redakcja biuletynu 9139
Mapa serwisu 8317
Statystyki 8208
Kanały RSS 7175
Kontakt 137320
« powrót do poprzedniej strony