ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
E-URZĄD 0
Gmina 41707
Statut gminy 16690
Plany, programy, strategie 42156
Jednostki organizacyjne 23357
Sołectwa 35849
Co i jak załatwić w urzędzie? 631911
Stanowiska 460926
Sprawy 553861
Raport o stanie Gminy 5233
Wójt Gminy 31133
Zarządzenia Wójta 3501839
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 46285
Rada Gminy 27942
Radni 18025
Przewodniczący Rady Gminy 18329
Komisje Rady Gminy 20815
Terminy posiedzeń komisji 1385
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 13749
Komisja Oświaty i spraw społecznych 17711
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 19637
Komisja Rewizyjna 14191
Komisja Skarg, wniosków i petycji 14887
Plan pracy Komisji 58264
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 207170
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 160980
Sesje Rady Gminy (protokoły) 65282
Uchwały Rady Gminy 3569567
Projekty uchwał 25113
Interpelacje i zapytania radnych 6214
Dudzic Łukasz 31720
Grudziński Andrzej 20750
Hałupka Anna 6418
Kamerduła Łukasz 5634
Koronka Kamil 962
Kowalewski Łukasz 4222
Kozakowska Monika 4431
Leśko Jakub 2529
Łukaszewicz Janina 930
Murawa Marcin 19723
Piechowiak Marek 1071
Sergiel Łukasz 9286
Szajek Iwona 18806
Tracz Lucjan 3993
Wiktorski Krzystof 32031
Marcin Jagodziński 4438
Gąszczak Jacek 79
Miś Jarosław 27
Imienne wykazy głosowań radnych 17369
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 39649
Regulamin organizacyjny 28432
Kontrola zarządcza 48441
Utrzymanie czystości 24235
Komunikacja w języku migowym 8999
nieodpłatna pomoc prawna 4800
Koordynator do spraw dostępności 1894
Oświadczenia majątkowe 1018312
Budżet i finanse 25511
Budżet gminy 58455
Projekt budżetu gminy 33405
Sprawozdania finansowe 59394
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 93993
Sprawozdania budżetowe 108877
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 26044
Ulgi i pomoc publiczna 19138
Dane publiczne - wykazy, informacje 15811
Podatki i opłaty lokalne 27525
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 20018
Wzory deklaracji podatkowych 15601
Akty prawne 3098148
Przetargi 161546
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia publiczne 248816
Aktualne 499295
W toku 397434
Wyniki 391684
Archiwalne 403404
Wyniki innych postępowań 373788
Plan postępowań o udzielenie zamówień 11585
Zamówienia publiczne do 130.000zł 5833
Zadania realizowane z budżetu państwa lub funduszy celowych 759
Gospodarka nieruchomościami 5385
Przetargi 30018
Ogłoszenia i wykazy 64850
Użytkowanie wieczyste 2753
Stawki opłat 6139
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 67585
Aktualne 20542
W toku 42499
Wyniki 133566
Klauzula RODO 4423
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 49979
Wybory 13960
Wybory uzupełniające do RG 2021 4037
Wybory uzupełniające do RG 2020 7080
Wybory Prezydenta RP 2020 17228
Parlamentarne 2019 14258
Parlamentarne UE 2019 13780
Samorządowe 2018 42202
Wybory Prezydenta RP 2015 60232
Wybory sołtysów 2015 46087
Samorządowe 2014 114759
Wybory sołtysów 2019 4737
Parlamentarne 2015 42979
Parlamentarne UE 72055
Referendum 3805
Referendum 06.09.2015 39682
Wybory ławników 622
Kadencja 2020-2023 1291
Kadencja 2016-2019 1546
Spisy powszechne 681
Powszechny spis rolny 2020 2428
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2053
Ogłoszenia 1053001
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 9398
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 14758
Ochrona Środowiska 32227
Jakość powietrza 1851
Raporty 357
Użytki ekologiczne 7451
Selektywna zbiórka odpadów 10806
Usuwanie azbestu 18294
Efektywność energetyczna 882
Wycinka drzew 703
Klimat 437
Susza 1392
Ochrona zwierząt 375
Dotacje 348
Gospodarka wodno-ściekowa 1895
Koncepcje 2408
Jakość wody 38923
Łowiectwo 1965
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 4900
Plan polowań zbiorowych 35044
Planowanie przestrzenne 2772
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4078
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5064
Wyłożenie do publicznego wglądu 1203
Rejestr wniosków do planów miejscowych 716
Rejestry, ewidencje 24164
Rejestr działalności regulowanej 10253
Rejestr informacji o środowisku 1773096
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 7359
Rejestr instytucji kultury 10288
Ochrona danych osobowych 13428
Pozostałe 17262
Gminna Ewidencja Zabytków 716
Organizacje pozarządowe 26689
Otwarte konkursy ofert 146076
Oferty poza konkursowe 57068
Programy, konsultacje, sprawozdania 81428
Dokumenty do pobrania 16917
Działalność lobbingowa 21746
Petycje 10905
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 19390
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 37901
Zbiorcze informacje o petycjach 8410
Dostęp do informacji publicznej 8332
Podstawa prawna 4622
Zasady udostępniania informacji publicznej 5157
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 6527
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7342
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1319
Rodo 10830
Cyberbezpieczeństwo 74

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4750383
Redakcja biuletynu 8721
Mapa serwisu 7951
Statystyki 7790
Kanały RSS 6818
Kontakt 119640
« powrót do poprzedniej strony