ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
E-URZĄD 0
Gmina 46229
Statut gminy 18488
Plany, programy, strategie 46971
Jednostki organizacyjne 26265
Sołectwa 40928
Co i jak załatwić w urzędzie? 721519
Stanowiska 522751
Sprawy 629299
Raport o stanie Gminy 7479
Wójt Gminy 34907
Zarządzenia Wójta 4122877
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 52346
Rada Gminy 31876
Radni 20119
Przewodniczący Rady Gminy 22099
Komisje Rady Gminy 23974
Terminy posiedzeń komisji 1788
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 22133
Komisja Oświaty i spraw społecznych 30089
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 28323
Komisja Rewizyjna 24300
Komisja Skarg, wniosków i petycji 24675
Plan pracy Komisji 67816
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 252333
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 186746
Sesje Rady Gminy (protokoły) 73624
Uchwały Rady Gminy 4234926
Projekty uchwał 38445
Interpelacje i zapytania radnych 7629
Dudzic Łukasz 43860
Grudziński Andrzej 26216
Hałupka Anna 9578
Kamerduła Łukasz 7395
Koronka Kamil 1185
Kowalewski Łukasz 5758
Leśko Jakub 4228
Łukaszewicz Janina 1143
Piechowiak Marek 1693
Sergiel Łukasz 12285
Szajek Iwona 24538
Tracz Lucjan 5773
Marcin Jagodziński 8167
Gąszczak Jacek 1161
Miś Jarosław 257
Imienne wykazy głosowań radnych 26993
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 43252
Regulamin organizacyjny 32932
Kontrola zarządcza 53896
Utrzymanie czystości 27430
Komunikacja w języku migowym 9829
Nieodpłatna pomoc prawna 7356
Oświadczenia majątkowe 1135234
Budżet i finanse 27159
Budżet gminy 67743
Projekt budżetu gminy 38670
Sprawozdania finansowe 67589
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 112544
Sprawozdania budżetowe 125325
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 31081
Ulgi i pomoc publiczna 21711
Dane publiczne - wykazy, informacje 18196
Podatki i opłaty lokalne 31862
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 22236
Wzory deklaracji podatkowych 17238
Akty prawne 3701665
Przetargi 174084
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia publiczne 310004
Aktualne 553952
W toku 448072
Wyniki 443956
Archiwalne 458996
Wyniki innych postępowań 422288
Plan postępowań o udzielenie zamówień 16350
Zamówienia publiczne do 130.000zł 13306
Zadania realizowane z budżetu państwa lub funduszy celowych 1978
Gospodarka nieruchomościami 6974
Przetargi 40484
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 596
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 84464
Użytkowanie wieczyste 3627
Stawki opłat 9487
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 81718
Aktualne 25717
W toku 49545
Wyniki 157128
Klauzula RODO 5996
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 59421
Wybory 14651
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 196
Wybory do Izb Rolniczych 86
Wybory uzupełniające do RG 2021 7916
Wybory uzupełniające do RG 2020 10820
Wybory Prezydenta RP 2020 25912
Parlamentarne 2019 18485
Parlamentarne UE 2019 17113
Samorządowe 2018 50331
Wybory sołtysów 2015 51425
Wybory sołtysów 2019 5899
Referendum 4254
Referendum 15.10.2023 27
Referendum 06.09.2015 44789
Wybory ławników 1183
Kadencja 2024-2027 120
Kadencja 2020-2023 2142
Kadencja 2016-2019 2598
Spisy powszechne 1121
Powszechny spis rolny 2020 3973
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 3397
Ogłoszenia 1235799
Ochrona Środowiska 37836
Jakość powietrza 2225
Raporty 818
Użytki ekologiczne 8240
Selektywna zbiórka odpadów 13043
Usuwanie azbestu 22756
Wycinka drzew 1192
Klimat 614
Susza 2114
Ochrona zwierząt 547
Dotacje 2023
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) 743
Dodatki i rekompensaty do źródeł ciepła 491
Gospodarka wodno-ściekowa 2481
Koncepcje 3209
Jakość wody 57731
Łowiectwo 2447
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 6389
Plan polowań zbiorowych 47133
Planowanie przestrzenne 3591
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5486
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6963
Wyłożenie do publicznego wglądu 1754
Rejestr wniosków do planów miejscowych 907
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wygaszonych na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo wodne 220
Rejestry, ewidencje 26461
Rejestr działalności regulowanej 11136
Rejestr informacji o środowisku 1992942
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 8293
Rejestr instytucji kultury 11426
Ochrona danych osobowych 14931
Pozostałe 19580
Gminna Ewidencja Zabytków 1336
Organizacje pozarządowe 28795
Otwarte konkursy ofert 159619
Oferty poza konkursowe 64131
Programy, konsultacje, sprawozdania 92909
Dokumenty do pobrania 19225
Rejestr Umów 1489
Działalność lobbingowa 25378
Petycje 12468
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 24006
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 44704
Zbiorcze informacje o petycjach 9712
Dostęp do informacji publicznej 9595
Podstawa prawna 5245
Zasady udostępniania informacji publicznej 5830
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 7500
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 8335
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1499
RODO 13524
Cyberbezpieczeństwo 921
Dostępność 1298
Dodatek dla sołtysów 235

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 5562687
Redakcja biuletynu 9436
Mapa serwisu 8498
Statystyki 8422
Kanały RSS 7353
Kontakt 144465
« powrót do poprzedniej strony