ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 488773
Stanowiska 350045
Sprawy 431352
Gmina 35313
Statut gminy 13803
Plany, programy, strategie 33668
Jednostki organizacyjne 19203
Sołectwa 28218
Raport o stanie Gminy 2506
Wójt Gminy 26630
Zarządzenia Wójta 2471461
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 35020
Rada Gminy 22988
Radni 14359
Przewodniczący Rady Gminy 13603
Komisje Rady Gminy 15949
Terminy posiedzeń komisji 710
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 3998
Komisja Oświaty i spraw społecznych 4794
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 7502
Komisja Rewizyjna 3243
Komisja Skarg, wniosków i petycji 3284
Plan pracy Komisji 42673
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 135992
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 120000
Sesje Rady Gminy (protokoły) 50075
Uchwały Rady Gminy 2492820
Projekty uchwał 9980
Interpelacje i zapytania radnych 3756
Dudzic Łukasz 13003
Grudziński Andrzej 11794
Hałupka Anna 2159
Kamerduła Łukasz 2910
Koronka Kamil 558
Kowalewski Łukasz 1751
Kozakowska Monika 2491
Leśko Jakub 739
Łukaszewicz Janina 557
Murawa Marcin 10557
Piechowiak Marek 576
Sergiel Łukasz 4189
Szajek Iwona 9652
Tracz Lucjan 1703
Wiktorski Krzystof 16109
Marcin Jagodziński 223
Imienne wykazy głosowań radnych 6925
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 34622
Regulamin organizacyjny 21460
Kontrola zarządcza 40062
Utrzymanie czystości 19803
Komunikacja w języku migowym 7701
nieodpłatna pomoc prawna 1918
Koordynator do spraw dostępności 0
Oświadczenia majątkowe 827673
Budżet i finanse 23200
Budżet gminy 43028
Projekt budżetu gminy 24684
Sprawozdania finansowe 47749
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 64606
Sprawozdania budżetowe 80425
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 18988
Ulgi i pomoc publiczna 14901
Dane publiczne - wykazy, informacje 12430
Podatki i opłaty lokalne 21051
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 16585
Wzory deklaracji podatkowych 12765
Akty prawne 2109375
Przetargi 146184
Zamówienia publiczne 150794
Aktualne 396776
W toku 300303
Wyniki 299020
Archiwalne 303108
Wyniki innych postępowań 278778
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7090
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 1442
Gospodarka nieruchomościami 3701
Przetargi 15702
Ogłoszenia i wykazy 36766
Użytkowanie wieczyste 1525
Stawki czynszu 2852
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 47277
Aktualne 14229
W toku 32499
Wyniki 94416
Klauzula RODO 2390
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 36489
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 2620
Wybory 12739
Wybory uzupełniające do RG 2020 1193
Wybory Prezydenta RP 2020 4596
Parlamentarne 2019 6937
Parlamentarne UE 2019 7696
Samorządowe 2018 26642
Wybory Prezydenta RP 2015 47299
Wybory sołtysów 2015 36141
Samorządowe 2014 91447
Wybory sołtysów 2019 2784
Wybory ławników 2016-2019 9114
Parlamentarne 2015 32820
Parlamentarne UE 57848
Referendum 3024
Referendum 06.09.2015 30505
Ogłoszenia 724074
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 7994
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 12237
Ochrona Środowiska 25399
Jakość powietrza 911
Użytki ekologiczne 5935
Selektywna zbiórka odpadów 7708
Usuwanie azbestu 11187
Efektywność energetyczna 517
Wycinka drzew 195
Klimat 116
Susza 240
Ochrona zwierząt 70
Gospodarka wodno-ściekowa 760
Koncepcje 942
Jakość wody 10097
Łowiectwo 1165
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 2571
Plan polowań zbiorowych 16073
Planowanie przestrzenne 1374
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1852
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1989
Wyłożenie do publicznego wglądu 374
Rejestr wniosków do planów miejscowych 366
Rejestry, ewidencje 20388
Rejestr działalności regulowanej 8432
Rejestr informacji o środowisku 1362298
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 5856
Rejestr instytucji kultury 8084
Ochrona danych osobowych 10828
Pozostałe 12876
Organizacje pozarządowe 22977
Otwarte konkursy ofert 114783
Oferty poza konkursowe 44352
Programy, konsultacje, sprawozdania 60765
Dokumenty do pobrania 12734
Działalność lobbingowa 15584
Petycje 8170
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 12020
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 26112
Zbiorcze informacje o petycjach 6018
Dostęp do informacji publicznej 6253
Podstawa prawna 3334
Zasady udostępniania informacji publicznej 3820
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 4731
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5396
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 905
Rodo 6610
Powszechny spis rolny 2020 973

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3532303
Redakcja biuletynu 7633
Mapa serwisu 6899
Statystyki 6799
Kanały RSS 5848
Kontakt 92224
« powrót do poprzedniej strony