ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub pobyt czasowyDrukuj informacjęSprawa: Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub pobyt czasowy

Szczegóły informacji

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub pobyt czasowy

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2019-03-07 08:42:02

Termin załatwienia

nie dotyczy

Osoba kontaktowa

Wioletta Biernacka

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131, parter, pokój nr 7

Telefon kontaktowy

68 391 92 26

Adres e-mail

ewidencja@bobrowice.pl

Sposób załatwienia

 • zarejestrowanie pobytu w rejestrze PESEL
 • wydanie z urzędu  zaświadczenia o  zameldowaniu na pobyt stały,
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy następuje na wniosek meldującego się.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131, parter, pokój nr 7

Wymagane Dokumenty

 • wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" (druk moze zostać również wygenerowany przez urzędnika podczas dokonywania czynności zameldowania)
 • cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
- ważny dokument podróży
- oraz JEDEN z następujących dokumentów: karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce „zgoda na pobyt tolerowany”
W związku z koniecznością okazania oryginałów wskazanych dokumentów cudzoziemiec ten nie może dokonać zameldowania przez Internet.
 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
 • członek rodziny cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
- ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 • w przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego należy posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP2, który pozwala na identyfikację tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia elektronicznego (nie trzeba wówczas przedstawiać dokumentu podróży). Do zgłoszenia można w tym przypadku dołączyć odwzorowanie cyfrowe tytułu prawnego do lokalu oraz potwierdzenia pobytu w lokalu dokonanego przez właściciela.
 • do wglądu:  dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np. wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu oraz inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 • w przypadku dokonywania zameldowania przez pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa.

Czas realizacji

Gdy spełnione są wszystkie wymogi wynikające z ustawy o ewidencji ludności, zarejestrowanie pobytu następuje niezwłocznie.

Opłaty

 • czynność zameldowania nie podlega opłacie,
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest "z urzędu" i nie podlega opłacie,
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł,
 • opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje
 

Uwagi

 • obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu,
 • jeżeli dokument własności dotyczy wyłącznie działki, należy okazać dokument, z którego wynika nadanie numeru dla budynku znajdującego się na danej działce,
 • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu,
 • cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeśli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. z 2018 r., poz. 2094 ze zm.),
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Biernacka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Biernacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-07 08:41:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-07 08:42:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-08 12:18:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony