ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Samodzielne stanowisko obsługi petenta, oświaty i archiwum

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Fundusz sołecki

Samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP

Miejscowe plany, studium - zaświadczenia

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Nadawanie numeru PESEL dla obywateli UKR oraz na podstawie odrębnych przepisów

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Numeracja nieruchomości

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Odbiór przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Określenie warunków technicznych na montaż podlicznika wody

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Określenie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodno i/lub kanalizacyjnej

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Określenie/korekta zobowiązania podatkowego od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat

Oświadczenia majątkowe radnych

Samodzielne stanowisko ds. samorządu i organizacji

Oświadczenie dotyczące utraconej powierzchni biologicznie czynnej

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Oświadczenie majątkowe wójta, sekretarza, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Sekretarz Gminy

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP

Postępowanie w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Przeniesienie Decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, podmiotu prawnego

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W: - INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM - ZLIKWIDOWANYM ZAKŁADZIE PRACY

Sekretarz Gminy

Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego)

Sekretarz Gminy

Stypendia szkolne

Samodzielne stanowisko obsługi petenta, oświaty i archiwum

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Ustalenie / określenie / korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat

Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( droga, wodociąg, szkoła itp. )

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych

Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat

Ustanowienie pomnika przyrody

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Ustawowa ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat

Usuwanie drzew i krzewów

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

WNIOSEK o skierowanie na zabieg sterylizacji/ kastracji psów i kotów, usypiania ślepych miotów

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Wniosek o przyznanie pomocy mieszkańcom Gminy Bobrowice w zakresie usuwania materiałów niebezpiecznych zawierających azbest

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Wpis / zmiana / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców część A/B

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Wydanie dowodu osobistego (po raz pierwszy, wymiana w związku z utratą)

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat

Wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub pobyt czasowy

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)

Samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)

Samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ( SZAMB) ORAZPRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Zmiana odbiorcy usługi dostarczania wody i/lub odbioru ścieków

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP