ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( droga, wodociąg, szkoła itp. )Drukuj informacjęSprawa: Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( droga, wodociąg, szkoła itp. )

Szczegóły informacji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( droga, wodociąg, szkoła itp. )

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2019-07-23 11:58:42

Termin załatwienia

Tryb ustawowy przewiduje do 65 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu. Jeżeli wniosek jest niekompletny i strona nie wpłaciła opłat wzywa się do ich wniesienia w terminie od 7 do 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony i należności nie zostaną uiszczone wniosek podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłat zostanie zaniechana.

Osoba kontaktowa

Paulina Sołtysiak, Agnieszka Gil

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131
 
Pokoje: Nr 17

Telefon kontaktowy

tel. 68/3919215, 68/3919214

Adres e-mail

budownictwo@bobrowice.pl
 

Sposób załatwienia

 • Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez  Wójta Gminy Bobrowice.
 • Decyzja zostanie przesłane do wnioskodawcy listem poleconym.
 • Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131
 
Pokój: Nr 17

Wymagane Dokumenty

      Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego winien zawierać
 1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionym na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Mapa sytuacyjno-wysokościowa możliwa  do uzyskania odpłatnie w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego ul. Piastów 10B  w Krośnie Odrzańskim. 
 2. Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 1. Określenie zapotrzebowania na wodę, ogrzewanie, energię odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej i sposobu unieszkodliwiania odpadów.
 2. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu  oraz charakterystyki zabudowy  - przeznaczenia
  i gabarytów projektowych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej ( koncepcja),
  w tym:
 • lokalizacja inwestycji,
 • wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki  albo terenu,
 • ilość kondygnacji,
 • szerokość elewacji frontowej
 • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
 • geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych,
 1. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 2. W przypadku inwestycji mogących pogorszyć środowisko należy dołączyć informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:
 • rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia,
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także powierzchni obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie wykorzystania nieruchomości  i jej pokryciu szatą roślinną,
 • rodzaju technologii,
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji   lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
Wniosek powinien ponadto zawierać : imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy , numer telefonu oraz opłaty skarbowe.

Czas realizacji

Tryb ustawowy przewiduje do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu - w sprawach prostych oraz do 65 dni w sprawach skomplikowanych.

Opłaty

 • 107 zł – od wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
 • 56 zł – od przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby ( podmiotu prawnego, etc.)
 • jednostki państwowe zwolnione są od opłat  
Opłatę skarbową należy uiścić: 
 • na konto bankowe 58 9656 0008  0009 6452 2000 0002
 •  w kasie Urzędu Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131 
Oryginał dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu należy dołączyć do wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowice  w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego określa Wójt Gminy Bobrowice zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podstawa prawna

 • Ustawa  dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z  2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej. (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z pózn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Sołtysiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-23 11:58:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-23 11:58:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Sołtysiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-22 10:16:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony