ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Usuwanie drzew i krzewówDrukuj informacjęSprawa: Usuwanie drzew i krzewów

Szczegóły informacji

Usuwanie drzew i krzewów

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2012-10-23 10:43:56

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu

Osoba kontaktowa

Adam Prystarz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bobrowice

Telefon kontaktowy

68 391 92 15

Adres e-mail

budownictwo@bobrowcie.pl

Sposób załatwienia

1. Oględziny drzew i krzewów o usunięcie, których występuje wnioskodawca.
 
Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Uwaga!
Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana  w przypadku wniosku złożonego przez:
1) spółdzielnię mieszkaniową;
2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892);
3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
3. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.
4. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.”;
 
2. Sporządzenie protokołu z oględzin.
2. Decyzja Wójta Gminy Bobrowice o sprzeciwie usunięcia drzewa lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.


 

Miejsce odbioru

1. Decyzja, zaświadczenie zostanie przesłane do wnioskodawcy listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2. Odbiór osobisty - Urząd Gminy Bobrowice, pokój nr 17.

Wymagane Dokumenty

Wniosek od wnioskodawcy o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi załącznikami:
 
a) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
b) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
 

Opłaty

  • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej – 0 zł
  • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii-  17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
 
Opłatę można wnieść na konto Gminy Bobrowice BS Krosno Odrzańskie 58 9656 0008 0009 6452 2000 0002. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy. 
Opłata za usunięcie drzew i krzewów (wycięcie lub przesadzenie, lub zastąpienie innymi) ustalona w wydanym zezwoleniu płatna jest na konto Gminy Bobrowice BS Krosno Odrzańskie 58 9656 0008 0009 6452 2000 0002.

Tryb odwoławczy

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowice w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania .

Uwagi

1. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
2. Dla jakich drzew i krzewów nie jest wymagane zezwolenie?
Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się m.in. do:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb,  klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50  cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach skanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkownia roliniczego;
4) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
5) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
6) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
7) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o chronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr. 210, poz. 1260)
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adam Prystarz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adam Prystarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-23 10:43:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-23 10:43:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-22 07:13:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony