ˆ

Aktualne

Szczegóły informacji

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W BOBROWICACH NA ROK 2013 r

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zespół Szkół Samorządowych w Bobrowicach

Finansowanie: brak

Nr UZP: 60880 - 2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-02-22 13:00:00

Miejsce złożenia oferty: Zespół Szkół Samorządowych w Bobrowicach

Ogłoszono dnia: 2013-02-14 przez Anna Kasprzyk

Treść:

Bobrowice: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEG LEKKIEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W BOBROWICACH NA ROK 2013 r> Numer ogłoszenia: 60880 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Samorządowych , Bobrowic 36, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 68 383 00 51, faks 68 383 00 51.
    Adres strony internetowej zamawiającego:
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka oświatowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLE U OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W BOBROWICACH N ROK 2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakre u zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 30.000 litrów oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowica h na rok 2013 i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Ol j opałowy musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2001. 3. Dost wa oleju odbywać się będzie sukcesywnie w okresie trwania 2013 roku. 4. Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 4.000 litrów, a w wyjątko ych przypadkach nie mniej niż 500 litrów. 5. Zamawiający zastrzega so ie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku o zapotrzebowania określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówieni w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpł wu, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych. 6. Zamawiający zastrze a sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej iloś i zapotrzebowania określonego w SIWZ. 7. Sposoby realizacji dostaw ora odpowiedzialność Wykonawcy: a) Wykonawca zobowiązany będzie dostar zać przedmiot umowy sukcesywnie, przez okres trwania umowy po cenac jednostkowych, zgodnie z Formularzem ofertowym. b) Dostawa towaró następować będzie transportem Wykonawcy (autocysterną z pompą dostos waną do transportu oleju opałowego), na koszt i ryzyko Wykonawcy. ) Wielkość i termin każdorazowej dostawy określi Zamawiający w dług bieżących potrzeb, składając Wykonawcy zamówienia w terminie min mum 2 dni od daty wymaganej dostawy oleju. d) Zamówienia Zamawiający będ ie składał Wykonawcy telefonicznie lub faxem. e) W nagłych przypadk ch korekta zamówienia dokonywana będzie telefonicznie. f) W imien u Zamawiającego zgłoszeń zapotrzebowania na dostawy dokonywać będzie wicedyrektor, główny księgowy, sekretarz lub starszy woźny zespoł . g) O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca będzie miał obowią ek zawiadomić Zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem prz d ustalonym terminem dostawy. h) Miernikiem dostarczonego oleju opałoweg będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa, zainstalowanego a autocysternie dowożącej olej, w obecności Zamawiającego lub upoważni nego przez Zamawiającego pracownika. i) Dostawy oleju opałowego będą odb wać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 0 C. j) Dowod m zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyję ia towaru, dokonane przez dyrektora, wicedyrektora, głównego księgowe o, sekretarza lub starszego woźnego zespołu. k) W przypadku stwierdzen a braków lub wad w dostarczanym towarze, Zamawiający zastrzega sobie pra o do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny d wad. l) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże świadectwo jakoś i lub równoważny dokument przedstawiający parametry dostarczanego ole u, wystawione przez producenta. m) W przypadku dostarczenia oleju opałoweg bez dokumentu, o którym mowa w ppkt. l), lub towaru niezgodnego obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługi ać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia. n) W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający powiadom o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobr ne zostaną próbki zakwestionowanej dostawy oleju opałowego, w celu podda ia ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym. o) W przypadk potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej opałowy o właśc wych parametrach technicznych w ilości, która została zakwestionowa a. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, koszt mi usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosow ny olej opałowy, niespełniający wymogi jakościowe, spowoduje ich uszkodz nie lub zniszczenie. p) Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami nap aw będzie protokół oględzin (napraw). 8. Pozostałe warunki zo tały przedstawione w projekcie Umowy, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ 9. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbęd ych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty o az zawarcia umowy. UWAGA: ZAMAWIAJACYM jest Zespół Szkół Samorządow ch w Bobrowicach, który zamieści ogłoszenie na portalu internetowym Gm ny Bobrowice www.bip.bobrowice.pl..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5. p>
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie /p>
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:< b> nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończeni : 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek n poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWAN A OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności ub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiąze ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunku należy potwierdz ć koncesją na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wy ika z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625). Zamawiający uzn warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną konce ję na obrót paliwami ciekłymi. Ocena spełnienia warunku dokonana zost nie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zaw rte w dokumentach wymaganych przez Zamawiającego w pkt. XI SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunku należy potwierdzić wyka em wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ró nież wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnia ia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływ m terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności est krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeże i w w/w wykazie wykazana zostanie co najmniej 1 dostawa polegająca n dostarczaniu oleju opałowego w ciągu całego sezonu grzewczego o wartośc co najmniej 40.000,00 zł brutto, z podaniem jej wartości, przedmiotu, d t wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że wymienione dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. O ena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymaganych prze Zamawiającego w pkt. XI SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółow go warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warun u na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunku należy potwierdzić: 1) wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, raz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych d wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoś i, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2 oświadczeniem Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykon waniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Obowiązek posiada ia uprawnień ADR wynika z art. 10 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671 z późn.z .). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w w/w wykazie wykaz na zostanie co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia ADR do przewoz materiałów niebezpiecznych oraz do oferty załączone zostanie oświadcz nie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pos adają wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia warunku dokonana zostan e zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawar e w dokumentach wymaganych przez Zamawiającego w pkt. XI SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunku należy potwierdz ć opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakres e prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawia ący uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpie zony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50.000,00 ł. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą speł ia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymaganyc przez Zamawiającego w pkt. XI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełn enie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wyklucze iem Wykonawcy z postępowania.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁ U W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. USTAWY
    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełni niu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:< >
        koncesję, zezwolenie lub licencjęwykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zak esie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczeni w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert al o wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli o res prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ch wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załącze iem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wyko ane lub są wykonywane należyciewykaz osób, które będą uczestnicz ć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadc enie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wra z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zak esu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie o dysponowania tymi osobami
        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnie ia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień li>
        opłaconą polisę, a w przypadku jej br ku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony d odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związan j z przedmiotem zamówienia
        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: p>
            oświadczenie o braku podstaw d wykluczenia
            aktualny odpis z właściwego rejestr , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania br ku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skła ania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udziele ie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizyczn ch oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
            III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
            Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania po a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
            III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym m siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:< >
                nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed u ływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa iu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
            III.6) INNE DOKUMENTY
            Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
            Pozostałe załączniki wymienione w Specyfikacji Istotnych Warun ów Zamówienia.III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamó ienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
            IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
            IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
            IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
            IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
            IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
            IV.3) ZMIANA UMOWY
            Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawc : tak
            Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
            1. Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogła) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania e strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy b) zmiany zakresu przedmiotu umowy - jeżeli z wnioskiem takim wystą i Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili skł dania oferty, c) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu przedmiotu umowy j k również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku T, d) zmian przewidzianych zapisami niniejszej umowy lub SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następu ących przypadkach a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie m żna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmian ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak rów ież oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansow h, b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego c) gdy wystąpią zdarzenia losowe.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
            IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostęp a specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bobrowice.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem Zespół Szkół Samorządowych w Bobrowicach, Bobrowice 36, 6 -627 Bobrowice, woj. lubuskie. Sekretariat czynny w godz. 7.30 - 15.00, tel./fax 68 383 00 51..
            IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu lub ofert: 22.02.2013 godzina 13:00, miejsce: Zespół Szkół Samorządowych w Bobrowicach, Bobrowice 36, 66-627 Bobrowice, oj. lubuskie. Sekretariat czynny w godz. 7.30 - 15.00, tel./fax 68 383 00 51..
            IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 ( d ostatecznego terminu składania ofert).
            IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowani projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udziele ie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielo ej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Hand u (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub c ęści zamówienia: nie< >
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kasprzyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kasprzyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-14 09:03:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-14 09:14:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-04 15:11:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7808 raz(y)