ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego

Szczegóły informacji

Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Bobrowice

Finansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Nr UZP: 386396 - 2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-10-04 10:15:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2013-10-04 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2013-09-24 przez Ewa Korzeniowska

Treść:

Bobrowice: Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego
Numer ogłoszenia: 386396 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice , Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 068 3913280, faks 068 3913284.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bobrowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego w ilościach i rodzaju określonych w wykazie materiałów budowlanych stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 2. Zamówienie obejmuje: dostawę materiałów na własny koszt Dostawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się w odległości nie większej niż l0km od siedziby Zamawiającego tj. miejscowości Bobrowice; rozładunek i bezpieczne ułożenie materiałów w miejscu magazynowania, w sposób wskazany przez Zamawiającego, na koszt Dostawcy. 3. W celu uniknięcia omyłek dot. lokalizacji Zamawiającego informujemy, że siedziba Zamawiającego i miejsce dostawy znajdują się w okolicach Zielonej Góry. CPV: 44.11.10.00 Materiały budowlane..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie określił warunku szczegółowego w tym zakresie. Ocena będzie dokonana w oparciu o złożone w niniejszym postępowaniu przez dostawcę oświadczenie dot. spełniania warunków z art.22 ust.1 ustawy PZP
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie określił warunku szczegółowego w tym zakresie. Ocena będzie dokonana w oparciu o złożone w niniejszym postępowaniu przez dostawcę oświadczenie dot. spełniania warunków z art.22 ust.1 ustawy PZP
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie określił warunku szczegółowego w tym zakresie. Ocena będzie dokonana w oparciu o złożone w niniejszym postępowaniu przez dostawcę oświadczenie dot. spełniania warunków z art.22 ust.1 ustawy PZP
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie określił warunku szczegółowego w tym zakresie. Ocena będzie dokonana w oparciu o złożone w niniejszym postępowaniu przez dostawcę oświadczenie dot. spełniania warunków z art.22 ust.1 ustawy PZP
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie określił warunku szczegółowego w tym zakresie. Ocena będzie dokonana w oparciu o złożone w niniejszym postępowaniu przez dostawcę oświadczenie dot. spełniania warunków z art.22 ust.1 ustawy PZP
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Formularz kalkulacji cenowej według załącznika nr 4 do SIWZ. 3.W przypadku gdy uprawnienia do podpisania oferty i zaciągania zobowiązań nie wynikają ze załączonych do oferty dokumentów rejestracyjnych, wówczas Dostawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentacji Dostawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany na podstawie art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących zakresach i okolicznościach: a) zmiana terminu wykonania umowy wynikająca z okoliczności niezależnych od Dostawcy lub Zamawiającego, b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. c) zmiany danych podmiotowych dotyczących stron umowy , siedziby, osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy itp.,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bobrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bobrowice Bobrowice nr 131 66-627 Bobrowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2013 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Bobrowice Bobrowice nr 131 66-627 Bobrowice sekretariat pokój nr 14.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Korzeniowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Korzeniowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-24 12:02:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-24 12:07:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-18 07:18:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11136 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony