ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. ochrony środowiska

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-08-08

Ogłoszono dnia: 2019-08-08

Termin składania dokumentów: 2019-08-22 14:00:00

Nr ogłoszenia: 16

Zlecający: Wójt Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie co najmniej średnie;
2)  biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office;
3)   prawo jazdy.
b. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku;
2) cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania  wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność;
3)   staż pracy na podobnym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy określone w ustawie prawo ochrony środowiska i o ochronie przyrody, a w szczególności:
- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
- wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
- podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska naturalnego,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
- opracowywanie informacji o ilości i rodzajach gazów lub płynów wprowadzonych do powietrza,
- naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
2) zakładanie i utrzymanie parków i trawników na terenach stanowiących mienie komunalne;
3) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym:
- współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
- wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną;
4) opiniowanie projektów prac geologicznych;
5) prowadzenie spraw z zakresu aktywnego zwalczania bezrobocia, w tym:
- organizacja robót publicznych,
- organizacja prac społecznie użytecznych;
6) współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie kierowania do pracy osób skazanych na karę ograniczenia wolności z obowiązkiem odpracowania określonej liczby godzin na cel społeczny;
6) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem istniejących i wznoszeniem nowych pomników;
7) prowadzenie postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, w tym:
- opracowywanie postanowień w przedmiocie sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko,
- przeprowadzanie procedury i opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia;
8) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie realizacji ustawy o lasach i Prawo łowieckie;
9) prowadzenie dokumentacji i opracowywanie projektów uchwał dotyczących ustanawiania pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo- krajobrazowych;
10) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach, obejmujących w szczególności:
- organizowanie sprzątania placów, skwerów, parków i terenów komunalnych nie zagospodarowanych,
- tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów,
- opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie usuwania  i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
- przygotowanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wśród mieszkańców gminy;
11) wykonywanie czynności w zakresie likwidacji skutków powodzi, suszy i innych klęsk żywiołowych, a w szczególności wykorzystywanie środków finansowych na usuwanie tych skutków;
12) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów w zakresie właściwości gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  1. pełny wymiar czasu pracy;
  2. miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze, brak windy;
  3. budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi;
  4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole, bezpośredni kontakt z klientami;
  5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
  6. praca w terenie;
  7. praca o charakterze administracyjno - biurowym;
  8. praca w godz. 7.00 - 15.00 (wtorek-piątek),  8.00-16.00 (poniedziałek);
  9. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą.

V. Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny;
2)   życiorys  (CV);
3)   kserokopie świadectw pracy;
4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów);
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-22 14:00:00
b. Sposób:
7. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  
w sekretariacie  Urzędu Gminy Bobrowice (pokój  Nr 14)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska” w  terminie  do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
8. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone  w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 23 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy  Bobrowice pokój nr 15 o godz. 1200.
9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
10. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/
11. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy  tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
12. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
 
Bobrowice, dnia 8 sierpnia 2019 r.                                                    
 
                                                                                        Wójt Gminy
 
                                                                                   Wojciech Wąchała

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-08 12:43:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-08 12:43:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Roszak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-29 11:38:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1044 raz(y)