ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. księgowości budżetowej i gospodarki materiałowej

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: 1 (na zastępstwo)

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2014-12-16

Ogłoszono dnia: 2014-12-16 przez Beata Wasyłyk-Sosnowska

Termin składania dokumentów: 2014-12-31 12:00:00

Nr ogłoszenia: 6

Zlecający: Wójt Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Wymagania niezbędne:
a)   wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku związanym ze stanowiskiem pracy;
b)   biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office;
 c)   staż pracy na podobnym stanowisku;
 d)  prawo jazdy.
b. Wymagania dodatkowe:
2. Wymagania dodatkowe:
a)  znajomość przepisów prawa związanych z księgowością budżetową;
 b) cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania  wniosków, rzetelność,  dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nie wydzielonych księgowo.
  2. Zapewnianie numeracji inwentarzowej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
  3. Rozliczanie inwentaryzacji okresowych i zdawczo-odbiorczych, w tym zakresie sporządzanie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych w arkuszach spisu z natury, uzupełnianie o cenę i wartość, ustalanie stanu ewidencyjnego oraz przygotowywanie wezwania o potwierdzenie sald, branie udziału w weryfikacji aktywów i pasywów.
  4. Sporządzanie niezbędnych i obowiązujących sprawozdań dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych .
  5. Opracowywanie kalkulacji dostawy wody i odprowadzania ścieków.
  6. Przekazywanie – zgodnie z art.255 ustawy – pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, pomniejszonych o określone w odrębnych przepisach dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową według stanu środków na:
             10 dzień miesiąca – w terminie do dnia 13 dnia miesiąca;
             20 dzień miesiąca – w terminie do dnia 23 danego miesiąca, w terminach odpowiednio do 15 i 25 dnia danego miesiąca.
       7.   Księgowanie dochodów Urzędu Gminy na bieżąco analizuje konta dochodów z pracownikami do spraw wymiaru podatków,
             księgowości podatkowej i opłat oraz do spraw publiczno-prawnych rozliczeń finansowych i kasy, oraz sporządzanie
             obowiązujących sprawozdań w tym zakresie.
       8.   Prowadzenie rachuby płac i w tym zakresie sporządzanie listy płac pracowników Urzędu
             Gminy oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS-em, sporządzanie w tym zakresie stosownych
             deklaracji, rozliczeń funduszy emerytalnych i zaświadczeń.
       9.   Prowadzenie analitycznej ewidencji i rozliczanie z urzędem skarbowym podatników
             podatku dochodowego i VAT.
       10. Utrzymywanie stałej aktualności kart wynagrodzeń.
       11. Prowadzenie ewidencji i zbioru dokumentów z zakresu popierania inicjatyw społecznych.
       12. Ewidencjonowanie i rozliczanie z urzędem skarbowym podatku dochodowego od umów
    zlecenia, o dzieło i VAT
       13. Prowadzenie księgowej ewidencji udzielonych dotacji dla stowarzyszeń i organizacj
             pozarządowych.
       14. Wystawianie poleceń przelewu i prowadzenie ich rejestru.
       15. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących
             zapis zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
       16. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań w Urzędzie Gminy tj. Rb-27S, Rb-50, Rb-N
        17. Księgowanie projektów unijnych i uzgodnienia ich rozliczania z pracownikami
              merytorycznymi, którzy są odpowiedzialni za dany projekt. Prowadzenie dodatkowej
              ewidencji wydatków strukturalnych dotyczących danego projektu, w celu wyodrębnienia
              ich  z wydatków poniesionych w danym okresie sprawozdawczym.
        18. Dokonywanie aktualizacji należności budżetowych, odpisów aktualizacyjnych
              należności  i ich ewidencjonowanie.

V. Wymagane dokumenty:

4. Wymagane dokumenty:
a)   list motywacyjny,
b)   życiorys  (CV),
c)   kserokopie świadectw pracy,
d)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów), 
e)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.
 
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  
w sekretariacie  Urzędu Gminy Bobrowice (pokój  Nr 14)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej i gospodarki materiałowej" w  terminie  do dnia  31 grudnia 2014r. do godz. 12.00
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:  " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych  (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2014-12-31 12:00:00
b. Sposób:
7. Wszelkich informacji   na temat naboru  udziela Pani Teresa Kula - Skarbnik Gminy  tel. (68)  391-92-25 (w godz. pracy urzędu).

VII. Informacje dodatkowe:

8. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-16 09:51:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-16 10:25:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Roszak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-24 12:59:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony