ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: samodzielne stanowisko

Data udostępnienia: 2023-11-24

Ogłoszono dnia: 2023-11-24

Termin składania dokumentów: 2023-12-04 15:00:00

Nr ogłoszenia: 6

Zlecający: Urząd Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego;
4) niekaralność za przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej;
5) nieposzlakowana opinia;
6) wykształcenie średnie lub wyższe;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu.
b. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawy o ochronie informacji niejawnych;
2) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office, w szczególności programów Word i Excel;
3) mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy;
4) prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie spraw obronnych
1) opracowywanie wytycznych do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;
2) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
3) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy oraz stosowanych programów obronnych;
4) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
5) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny;
6) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;
7) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru;
8) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony;
9) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planów świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych, przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny, a także opracowywanie niezbędnych dokumentów w tym zakresie;
10) opracowywanie dokumentacji oraz realizacja przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;
11) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.
 
W zakresie obrony cywilnej
1) opracowanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej gminy;
2) opracowanie i uzgadnianie rocznych planów działania;
3) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
4) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;
5) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
6) tworzenie i przygotowanie do działania jednostek organizacyjnych (formacje) obrony cywilnej;
7) przygotowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
8) planowanie i zapewnianie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przed medycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
9) planowanie i zapewnianie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarczych oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
10) koordynowanie w gminie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych;
11) planowanie i zapewnianie pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowania przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia tej pomocy;
12) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
13) integrowanie sił obrony cywilnej oraz służby, w tym sanitarno- epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
14) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
15) ustalenie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej;
16) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
17) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych;
18) prowadzenie magazynu i ewidencjonowania sprzętu obrony cywilnej;
19) ustalanie zadań i kontrolowania ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy;
20) opracowanie informacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie obrony cywilnej.
 
W zakresie zarządzania kryzysowego
1) Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023, poz. 122) obejmujących:
a) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym opracowanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego,
d) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
e) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
f)  przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
g) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
 
W zakresie ochrony informacji niejawnych
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i w tym zakresie współdziałanie z pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych;
2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;
3) pełnienie funkcji kierownika kancelarii niejawnej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1)  wymiar czasu pracy: ½ etatu;
2)  miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, stanowisko pracy znajduje się na piętrze;
3)  budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi;
4)  stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole;
5)  praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
6)  praca o charakterze administracyjno - biurowym;
7)  praca w godz. 7.00 - 15.00 (wtorek-piątek),  8.00-16.00 (poniedziałek);
8)  w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

      1)   list motywacyjny;
2)   życiorys  (CV);
3)   kserokopie świadectw pracy;
4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-12-04 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Bobrowice, wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowegow  terminie  do dnia  4 grudnia 2023 r. do godz. 1500.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice

VII. Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 8 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy  Bobrowice pokój nr 15 o godz. 1000.
2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
3. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy  tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
4. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-24 10:48:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Roszak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-24 10:52:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Roszak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-06 13:58:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony