ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: samodzielne stanowisko

Data udostępnienia: 2021-02-02

Ogłoszono dnia: 2021-02-02

Termin składania dokumentów: 2021-02-19 14:00:00

Nr ogłoszenia: 3

Zlecający: Urząd Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie wyższe preferowane w zakresie budownictwa;
2)  biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office;
3)   prawo jazdy.
b. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku;
2) cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność;
3) staż pracy na podobnym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności w imieniu inwestoratj. w zakresieinwestycji prowadzonych przezGminęBobrowice.
2. Prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy określone w ustawie gospodarka komunalna, a w szczególności dbanie o terminowe dokonywanie przeglądów technicznych budynków komunalnych i w tym zakresie współpracowanie z samodzielnym stanowiskiem ds. rolnictwa i gospodarowania mieniem komunalnym;
3. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji budowlanej budynków i budowli  stanowiących własność gminy oraz prowadzenie książki obiektów budowlanych.
4.  Składanie okresowych informacji  Wójtowi o postępie prowadzonych inwestycji, a na bieżąco o występujących problemach w wykonawstwie prowadzonych remontów czy budowy.
5. Nadawanie  numeracji budynkom, w tym celu sporządzanie i przechowywanie odpowiedniej  dokumentacji.
6. Prowadzenie spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego,  w tym m.in. planowanie ich budowy i remontów.
7. Prowadzenie ewidencji zabytków na terenie gminy oraz zapewnianie ich właściwej ochrony. W tym zakresie współpracowanie z konserwatorem zabytków.
8.Przyjmowanie i rozliczanie wniosków dotyczących udzielenia dotacji dla właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
9. Inicjowanie i organizowanie spraw związanych z opracowaniem studium i planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy i ich zmian.
10. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
11.Przyjmowanie wniosków w celu przygotowania decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.
12.Wykonywanie innych czynności należących do kompetencji gminy, wynikających z przepisów  o zagospodarowaniu przestrzennym.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  1. pełny wymiar czasu pracy;
  2. miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze, brak windy;
  3. budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi;
  4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole, bezpośredni kontakt z klientami;
  5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
  6. praca w terenie;
  7. praca o charakterze administracyjno - biurowym;
  8. praca w godz. 7.00 - 15.00 (wtorek-piątek),  8.00-16.00 (poniedziałek);
  9. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą.
5. Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny;
2)   życiorys  (CV);
3)   kserokopie świadectw pracy;
4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.
7. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  
w Urzędzie Gminy Bobrowice, wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice    z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej” w  terminie  do dnia 19 lutego 2021 r. do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone  w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 3 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy  Bobrowice - sala posiedzeń nr 9 o godz. 1200  (wejście od parkingu).
9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
10. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/
11. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy  tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
12. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
 
Bobrowice, dnia 2 lutego 2021 r.                                                     

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-02-19 14:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-02 12:27:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-02 12:27:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12 14:49:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony