ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 9Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. rolnictwa i gospodarowania mieniem komunalnym

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2022-04-25

Ogłoszono dnia: 2022-04-25

Termin składania dokumentów: 2022-05-13 15:00:00

Nr ogłoszenia: 9

Zlecający: Urząd Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie co najmniej średnie;
2)  biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office;
3) prawo jazdy.
b. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku;
 2) cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania  wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) załatwianie spraw przekazywania w użytkowanie wieczyste, użytkowania użyczania, dzierżawę i najem gruntów, obiektów gminnych;
2) prowadzenie spraw komunalizacji nieruchomości;
3) prowadzenie spraw sprzedaży nieruchomości komunalnych i przetargów w tym zakresie oraz powoływania rzeczoznawców majątków do wyceny;
4) załatwianie sprawy podziału i rozgraniczania nieruchomości;
5)  przejmowanie gruntów  oraz odszkodowania za nie;
6) ustalenie granic gruntów pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe;
7) przechowywanie zbioru dokumentów gospodarstw i wnioskowanie zmian w księgach wieczystych oraz wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
8) wnioskowanie wywłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy;
9) wykonywanie prawa pierwokupu przez gminę;
10) uwłaszczanie wieczystych użytkowników w zakresie właściwości gminy;
11) prowadzenie spraw lokali zastępczych i zamiennych oraz egzekucji w sprawach lokalowych;
12) prowadzenie spraw lokali socjalnych oraz wnioskowanie ustalenie stawek czynszów najmu;
13) załatwianie spraw przyjmowania mieszkań do zasobu gminy i sprawy gospodarki mieszkaniowej zasobów gminy;
14) prowadzenie spraw związanych z własnością lokali mieszkalnych;
15) prowadzenie spraw scalania, wymiany i zmiany gruntów;
16) wprowadzanie opłaty adiacenckiej;
17) organizowanie spisu rolnego i powszechnego, sporządzanie sprawozdania kwartalnego zwierząt oraz szacunków plonów rolnych i ogrodniczych;
18) współpracowanie z agencjami zarządzającymi nieruchomościami Skarbu Państwa;
19) prowadzenie spraw melioracji i organizacji spółek wodnych, w zakresie właściwości gminy;
20) prowadzenie spraw rolnictwa i rozwoju przetwórstwa rolno - spożywczego w gminie;
21) zadania gminy w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych  i współdziałanie w tym zakresie ze służbą weterynaryjną;
22) sprawy z ustawy - prawo wodne (z wyjątkiem zaopatrzenia wsi w wodę);
23) współdziałanie w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa w rolnictwie;
24) wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym;
25) prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych i chowanie zmarłych;
26) prowadzenie spraw statystyki publicznej w gminie;
27) wydawanie poświadczenie wójta wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
28) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikiem gospodarczym.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  1. pełny wymiar czasu pracy;
  2. miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, stanowisko pracy znajduje się na piętrze;
  3. budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi;
  4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole;
  5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
  6. praca o charakterze administracyjno - biurowym;
  7. praca w godz. 7.00 - 15.00 (wtorek-piątek),  8.00-16.00 (poniedziałek);
  8. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

       1)   list motywacyjny;
2)   życiorys  (CV);
3)   kserokopie świadectw pracy;
4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-05-13 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  w Urzędzie Gminy Bobrowice, wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. rolnictwa i gospodarowania mieniem komunalnym” w  terminie  do dnia  13 maja 2022 r. do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Bobrowice

VII. Informacje dodatkowe:

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 18 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy  Bobrowice pokój nr 15 o godz. 1200.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/
« powrót do poprzedniej strony