ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. infrastruktury komunalnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: ½ etatu

Ilość etatów: 1

Wydział: samodzielne stanowisko

Data udostępnienia: 2021-07-20

Ogłoszono dnia: 2021-07-20

Termin składania dokumentów: 2021-08-09 15:00:00

Nr ogłoszenia: 6

Zlecający: Urząd Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie co najmniej średnie;
2)  biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.
b. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku;
2)  cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania  wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność;
3)   staż pracy na podobnym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Z zakresu zarządzania i utrzymania dróg gminnych:
a) pełnienie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg będących w stałym lub czasowym zarządzie Gminy Bobrowice;
b) realizacja i nadzorowanie zamówień w zakresie bieżących prac remontowych oraz usług na drogach gminnych oraz drogach będących w zarządzie Gminy Bobrowice;
c) realizacja robót w zakresie bieżącej konserwacji, remontu, budowy i przebudowy dróg gminnych;
d) bieżąca kontrola w terenie stanu dróg gminnych pod kątem bieżącej funkcjonalności dróg oraz bieżących potrzeb remontowych i konserwacyjnych;
e) gromadzenie i opracowywanie danych wyjściowych do remontu, konserwacji, budowy i przebudowy dróg gminnych;
f) rozpatrywanie bieżących wniosków mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji w zakresie uzgodnień branżowych dotyczących dróg gminnych;
g) utrzymanie i administrowanie pasem drogowym dróg gminnych poprzez rozpatrywanie bieżących wniosków mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji w tym zakresie;
h) współpraca przy realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z wyłonieniem wykonawcy na roboty, usługi i dostawy, w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i budowy dróg gminnych, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub, jeśli wartość zamówienia nie obliguje do stosowania trybów przewidzianych w ustawie, dokumentów niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego;
i) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg oraz drogowych obiektów inżynierskichz uwzględnieniem ich oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
j) prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej przeglądu stanu dróg;
k) prowadzenie ewidencji dróg gminnych;
l) opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych;
m) nadzór nad realizacją oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych;
n) bieżąca obsługa oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych;
o) rozpatrywanie bieżących wniosków w zakresie organizacji ruchu drogowego na terenie gminy Bobrowice;
p) uzgadnianie, opiniowanie oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających korzystania z dróg w sposób szczególny;
r) współpraca przy opracowywaniu zakresu merytorycznego dla nowych inwestycji drogowych, a także opracowywanie zakresu merytorycznego dla planowanych remontów, budowy i przebudowy dróg gminnych w zakresie niezbędnym do aplikowania o środki z funduszy europejskich oraz krajowych na realizację zadań z zakresu prowadzonych spraw.
 
  1. Z zakresu zaopatrzenia w energie elektryczną:
a) realizacja zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz wynikających z ustawy Prawo energetyczne;
b) realizacja robót inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy i remontu oświetlenia ulicznego w ciągach dróg gminnych;
c) gromadzenie i opracowywanie danych wyjściowych do budowy, przebudowy, remontu oświetlenia ulicznego w ciągach dróg gminnych;
d) współpraca przy realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z wyłonieniem wykonawcy na roboty, usługi i dostawy, w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i budowy oświetlenia ulicznego dróg oraz zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub, jeśli wartość zamówienia nie obliguje do stosowania trybów przewidzianych w ustawie, dokumentów niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego;
e) nadzór nad realizacją zadania bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
f) opracowywanie planów rozwoju sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bobrowice;
g) współpraca przy wdrażaniu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bobrowice w zakresie ograniczenia zapotrzebowania Gminy na energię elektryczną;
h) rozpatrywanie bieżących wniosków mieszkańców Gminy Bobrowice w zakresie oświetlenia ulicznego Gminy;
i) opracowywanie zakresu merytorycznego dla nowych inwestycji oraz remontów oświetlenia ulicznego Gminy Bobrowice w zakresie niezbędnym do aplikowania o środki z funduszy europejskich oraz krajowych na realizację zadań z zakresu prowadzonych spraw.
   3) Z zakresu transportu zbiorowego:
a) prowadzenie spraw związanych  z planowaniem, organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym  zgodnie z ustawą o publicznym transporcie  zbiorowym;
b) opracowanie projektów umów i porozumień komunalnych na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
c) rozliczanie wykonywanych usług;
d) określanie warunków technicznych funkcjonowania linii komunikacyjnych;
e) opracowywanie projektów przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu  w ramach publicznego transportu zbiorowego;
f) prowadzenie spraw związanych z przewozem osób niepełnosprawnych;
g) określanie i wydawanie zasad korzystania z przystanków autobusowych;
h) utrzymanie przystanków autobusowych;
i) prowadzenie kontroli w zakresie wydanych zezwoleń.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  1. ½ etatu;
  2. miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, stanowisko pracy znajduje się na piętrze;
  3. budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi;
  4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole;
  5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
  6. praca o charakterze administracyjno - biurowym;
  7. praca w godz. 7.00 - 15.00 (wtorek-piątek),  8.00-16.00 (poniedziałek);
  8. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą.

V. Wymagane dokumenty:

6. Wymagane dokumenty:
1)   list motywacyjny;
2)   życiorys  (CV);
3)   kserokopie świadectw pracy;
4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.
 
7. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  
w Urzędzie Gminy Bobrowice, wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. infrastruktury komunalnej” w  terminie  do dnia   9 sierpnia 2021 r. do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
8. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone  w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 11 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy  Bobrowice pokój nr 15 o godz. 1100.
 
9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
 
10. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/
 
11. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy  tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
 
12. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-08-09 15:00:00

VII. Informacje dodatkowe:

5. Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
« powrót do poprzedniej strony