ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. infrastruktury komunalnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1/2

Wydział: samodzielne stanowisko

Data udostępnienia: 2021-06-29

Ogłoszono dnia: 2021-06-29

Termin składania dokumentów: 2021-07-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: 5

Zlecający: Urząd Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie co najmniej średnie;
2)  biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.
b. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku;
2)  cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania  wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność;
3)   staż pracy na podobnym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Z zakresu zarządzania i utrzymania dróg gminnych:
a) pełnienie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg będących w stałym lub czasowym zarządzie Gminy Bobrowice;
b) realizacja i nadzorowanie zamówień w zakresie bieżących prac remontowych oraz usług na drogach gminnych oraz drogach będących w zarządzie Gminy Bobrowice;
c) realizacja robót w zakresie bieżącej konserwacji, remontu, budowy i przebudowy dróg gminnych;
d) bieżąca kontrola w terenie stanu dróg gminnych pod kątem bieżącej funkcjonalności dróg oraz bieżących potrzeb remontowych i konserwacyjnych;
e) gromadzenie i opracowywanie danych wyjściowych do remontu, konserwacji, budowy i przebudowy dróg gminnych;
f) rozpatrywanie bieżących wniosków mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji w zakresie uzgodnień branżowych dotyczących dróg gminnych;
g) utrzymanie i administrowanie pasem drogowym dróg gminnych poprzez rozpatrywanie bieżących wniosków mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji w tym zakresie;
h) współpraca przy realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z wyłonieniem wykonawcy na roboty, usługi i dostawy, w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i budowy dróg gminnych, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub, jeśli wartość zamówienia nie obliguje do stosowania trybów przewidzianych w ustawie, dokumentów niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego;
i) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg oraz drogowych obiektów inżynierskichz uwzględnieniem ich oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
j) prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej przeglądu stanu dróg;
k) prowadzenie ewidencji dróg gminnych;
l) opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych;
m) nadzór nad realizacją oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych;
n) bieżąca obsługa oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych;
o) rozpatrywanie bieżących wniosków w zakresie organizacji ruchu drogowego na terenie gminy Bobrowice;
p) uzgadnianie, opiniowanie oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających korzystania z dróg w sposób szczególny;
r) współpraca przy opracowywaniu zakresu merytorycznego dla nowych inwestycji drogowych, a także opracowywanie zakresu merytorycznego dla planowanych remontów, budowy i przebudowy dróg gminnych w zakresie niezbędnym do aplikowania o środki z funduszy europejskich oraz krajowych na realizację zadań z zakresu prowadzonych spraw.
 
  1. Z zakresu zaopatrzenia w energie elektryczną:
a) realizacja zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz wynikających z ustawy Prawo energetyczne;
b) realizacja robót inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy i remontu oświetlenia ulicznego w ciągach dróg gminnych;
c) gromadzenie i opracowywanie danych wyjściowych do budowy, przebudowy, remontu oświetlenia ulicznego w ciągach dróg gminnych;
d) współpraca przy realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z wyłonieniem wykonawcy na roboty, usługi i dostawy, w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i budowy oświetlenia ulicznego dróg oraz zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub, jeśli wartość zamówienia nie obliguje do stosowania trybów przewidzianych w ustawie, dokumentów niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego;
e) nadzór nad realizacją zadania bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
f) opracowywanie planów rozwoju sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bobrowice;
g) współpraca przy wdrażaniu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bobrowice w zakresie ograniczenia zapotrzebowania Gminy na energię elektryczną;
h) rozpatrywanie bieżących wniosków mieszkańców Gminy Bobrowice w zakresie oświetlenia ulicznego Gminy;
i) opracowywanie zakresu merytorycznego dla nowych inwestycji oraz remontów oświetlenia ulicznego Gminy Bobrowice w zakresie niezbędnym do aplikowania o środki z funduszy europejskich oraz krajowych na realizację zadań z zakresu prowadzonych spraw.
   3) Z zakresu transportu zbiorowego:
a) prowadzenie spraw związanych  z planowaniem, organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym  zgodnie z ustawą o publicznym transporcie  zbiorowym;
b) opracowanie projektów umów i porozumień komunalnych na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
c) rozliczanie wykonywanych usług;
d) określanie warunków technicznych funkcjonowania linii komunikacyjnych;
e) opracowywanie projektów przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu   w ramach publicznego transportu zbiorowego;
f) prowadzenie spraw związanych z przewozem osób niepełnosprawnych;
g) określanie i wydawanie zasad korzystania z przystanków autobusowych;
h) utrzymanie przystanków autobusowych;
i) prowadzenie kontroli w zakresie wydanych zezwoleń.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  1. ½ etatu;
  2. miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, stanowisko pracy znajduje się na piętrze;
  3. budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi;
  4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole;
  5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
  6. praca o charakterze administracyjno - biurowym;
  7. praca w godz. 7.00 - 15.00 (wtorek-piątek),  8.00-16.00 (poniedziałek);
  8. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą.

V. Wymagane dokumenty:

6. Wymagane dokumenty:
1)   list motywacyjny;
2)   życiorys  (CV);
3)   kserokopie świadectw pracy;
4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.
 
7. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  
w Urzędzie Gminy Bobrowice, wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice  z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. infrastruktury komunalnej” w  terminie  do dnia  19 lipca 2021 r. do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
8. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone  w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 21 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy  Bobrowice pokój nr 15 o godz. 1100.
 
9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
 
10. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/
 
11. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy  tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
 
12. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-07-19 15:00:00

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
« powrót do poprzedniej strony