ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2013Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2013

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra Nysa Bóbr"

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1/2

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2013-01-08

Ogłoszono dnia: 2013-01-08 przez Wiesław Zielazny

Termin składania dokumentów: 2013-01-18 14:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2013

Zlecający: Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra Nysa Bóbr"

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnia praktykę w księgowości lub ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną oraz posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych.
2. Znajomość programów finansowo - księgowych jednostek budżetowych.
3. Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.
4. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
5. Znajomość systemu SJO BeSTi@
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie księgowości budżetowej:
• opracowanie planu dochodów, wydatków oraz sprawozdań Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”,
• prawidłowe i bieżące przygotowanie dowodów księgowych,
• bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych ,
• prowadzenie analityki do kont syntetycznych,
• terminowe podliczanie zapisów w urządzeniach księgowych i ich uzgadnianie,
• kontrola formalno-rachunkowa dowodów do wypłaty,
• sprawdzenie i rozliczanie dowodów księgowych ( kontrola wyciągów bankowych
kontrola raportów księgowych, dekretowanie dowodów księgowych ),
W zakresie sprawozdawczości :
• sporządzanie jednostkowych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków wg określonych przepisów,
• sporządzanie sprawozdań GUS,
• sporządzanie deklaracji podatkowych.
W zakresie ubezpieczeń społecznych:
• naliczanie i przekazywanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników,
• naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego,
W zakresie wynagrodzeń pracowników:
• naliczanie i odprowadzanie potrąceń z list płac , w tym :ZUS, podatek dochodowy i inne,
 
 

V. Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopia dowodu osobistego (poświadczona przez kandydata za zgodność z  oryginałem), 
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
•  kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
• oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• nr telefonu do kontaktu z kandydatem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2013-01-18 14:30:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnym „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”  do dnia 18 stycznia 2013 r.  do godziny 14:30 .Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz 926 z późn. zm.) Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony