ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko do spraw księgowości budżetowej i VAT

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: samodzielne stanowisko

Data udostępnienia: 2021-05-14

Ogłoszono dnia: 2021-05-14

Termin składania dokumentów: 2021-07-13 15:00:00

Nr ogłoszenia: 4

Zlecający: Wójt Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie co najmniej średnie;
2) biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.
b. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku;
2) cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność;
3) staż pracy na podobnym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki Urzędu Gminy.
Rachunkowość jednostki obejmuje:
- przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
- prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
- księgowanie wydatków budżetowych Gminy oraz bieżąca analiza kont wydatków i w tym zakresie sporządzanie obowiązkowych sprawozdań a w szczególności:
- dekretacja dokumentów księgowych dotyczących Urzędu Gminy,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- wystawianie wszystkich not księgowych dotyczących jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- przekazywanie środków na dochody jednostki, jeżeli zostaną błędnie przekazane na rachunek wydatków,
- sprawdzanie raportów kasowych, dekretacja i księgowanie tych raportów,
- sprawdzanie kont księgowych poszczególnych wydatków budżetowych,
- dokonywanie niezbędnych księgowań dotyczących realizacji wydatków kończących miesiąc, kwartał, rok.
2. Rozliczanie i weryfikacja poniesionych wydatków z poszczególnymi pracownikami merytorycznymi.
3. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań w Urzędzie Gminy, tj. Rb-28S, Rb-Z, Rb-50 – W. Uzgodnienie wydatków w sprawozdaniu Rb-50 ze stanowiskiem księgowości budżetowej i gospodarki materiałowej, czy wydatki nie przekraczają kwoty otrzymanej dotacji, dokonywanie ewentualnych korekt w księgowaniu w przypadku przekroczenia wydatków na zadaniach zleconych.
4. Wykonywanie polecenia przelewów.
5. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.
6. Prowadzenie księgowej ewidencji konta 240, ustalanie jego stanu na koniec roku.
7. Prowadzenie księgowej ewidencji udzielonych dotacji dla jednostek, stowarzyszeń i organizacji pozarządowej oraz ich rozliczanie w roku w budżetowych jednostki.
8. Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku VAT w Urzędzie Gminy.
9. Terminowe sporządzanie plików JPK oraz deklaracji podatkowej VAT-7 i terminowe rozliczaniu podatku VAT Urzędu Gminy.
10. Ewidencja księgowa podatku VAT Urzędu Gminy.
11. Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT, prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem przeglądów technicznych kasy fiskalnej.
12. Koordynacja prac związanych z rozliczeniem podatku VAT w Gminie polegająca na:
- kontroli formalno-rachunkowej rejestrów zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 otrzymywanych od jednostek organizacyjnych Gminy,
- kontroli zgodności cząstkowych rejestrów zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7
z kontem księgowym 225 służącym do ewidencji podatku VAT naliczonego i należnego
w jednostkach organizacyjnych Gminy
- sporządzaniu miesięcznych zbiorczych rejestrów zakupu i sprzedaży Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych Gminy,
- ewidencji księgowej podatku VAT  na podstawie deklaracji VAT-7 cząstkowych, otrzymanych od jednostek organizacyjnych Gminy podlegających centralizacji VAT,
- terminowym sporządzaniu deklaracji podatkowej zbiorczej VAT-7 Gminy (na podstawie deklaracji cząstkowych) i ewidencja księgowa deklaracji VAT-7 zbiorczej Gminy,
- terminowym rozliczaniu podatku VAT Gminy oraz pilnowaniem terminowości przekazywania w formie elektronicznej deklaracji VAT-7 Gminy i płatności podatku VAT
w Urzędzie Skarbowym.
13. Stała kontrola i nadzór nad zgodnością wydatków budżetowych oraz ich zaangażowania z planem finansowym.
14. Okresowa analiza poniesionych nakładów inwestycyjnych i sporządzanie w tym zakresie zestawień z podziałem na poszczególne inwestycje.
15. Współpracowanie ze Skarbnikiem w projektowaniu budżetu i wpf.
16. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń ze swojego zakresu czynności.
17. Lokowanie wolnych środków finansowych po uzgodnieniu ze Skarbnikiem lub Wójtem.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  1. pełny wymiar czasu pracy;
  2. miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, stanowisko pracy znajduje się na parterze;
  3. budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi;
  4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole;
  5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
  6. praca o charakterze administracyjno - biurowym;
  7. praca w godz. 7.00 - 15.00 (wtorek-piątek),  8.00-16.00 (poniedziałek);
  8. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą.

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2)   życiorys (CV);
3)   kserokopie świadectw pracy;
4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.
7. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście 
w Urzędzie Gminy Bobrowice, wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice Nr 131, 66-627 Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej i VATw terminie do dnia 13 lipca 2021 r. do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 15 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Bobrowice pokój nr 15 o godz. 1100.
9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
10. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/
11. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Małgorzata Bednarz – Skarbnik Gminy tel. (68) 391-92-25 (w godz. pracy urzędu).
12. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-07-13 15:00:00

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-15 21:07:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-15 21:07:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Roszak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16 11:17:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1949 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony