ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: samodzielne stanowisko

Data udostępnienia: 2021-01-13

Ogłoszono dnia: 2021-01-13

Termin składania dokumentów: 2021-01-29 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2

Zlecający: Wójt Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie wyższe preferowane w zakresie budownictwa;
2)  biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office;
3)   prawo jazdy.
b. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku;
2) cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność;
3) staż pracy na podobnym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności w imieniu inwestoratj. w zakresieinwestycji prowadzonych przezGminęBobrowice.
2. Prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy określone w ustawie gospodarka komunalna, a w szczególności dbanie o terminowe dokonywanie przeglądów technicznych budynków komunalnych i w tym zakresie współpracowanie z samodzielnym stanowiskiem ds. rolnictwa i gospodarowania mieniem komunalnym;
3. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji budowlanej budynków i budowli  stanowiących własność gminy oraz prowadzenie książki obiektów budowlanych.
4.  Składanie okresowych informacji  Wójtowi o postępie prowadzonych inwestycji, a na bieżąco o występujących problemach w wykonawstwie prowadzonych remontów czy budowy.
5. Nadawanie  numeracji budynkom, w tym celu sporządzanie i przechowywanie odpowiedniej  dokumentacji.
6. Prowadzenie spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego,  w tym m.in. planowanie ich budowy i remontów.
7. Prowadzenie ewidencji zabytków na terenie gminy oraz zapewnianie ich właściwej ochrony. W tym zakresie współpracowanie z konserwatorem zabytków.
8.Przyjmowanie i rozliczanie wniosków dotyczących udzielenia dotacji dla właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
9. Inicjowanie i organizowanie spraw związanych z opracowaniem studium i planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy i ich zmian.
10. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
11.Przyjmowanie wniosków w celu przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
12.Wykonywanie innych czynności należących do kompetencji gminy, wynikających z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  1. pełny wymiar czasu pracy;
  2. miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze, brak windy;
  3. budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi;
  4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole, bezpośredni kontakt z klientami;
  5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
  6. praca w terenie;
  7. praca o charakterze administracyjno - biurowym;
  8. praca w godz. 7.00 - 15.00 (wtorek-piątek),  8.00-16.00 (poniedziałek);
  9. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

      1)   list motywacyjny;
2)   życiorys  (CV);
3)   kserokopie świadectw pracy;
4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-01-29 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  w Urzędzie Gminy Bobrowice, wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej” w  terminie  do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Bobrowice

VII. Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 4 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy  Bobrowice - sala posiedzeń nr 9 o godz. 1200  (wejście od parkingu).
2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
3. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/
4. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy  tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
5. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-13 13:53:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Roszak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-13 13:56:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13 13:56:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
752 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony