ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. publiczno-prawnych rozliczeń finansowych i kasy

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: samodzielne stanowisko

Data udostępnienia: 2021-01-13

Ogłoszono dnia: 2021-01-13

Termin składania dokumentów: 2021-01-29 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Wójt Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie co najmniej średnie;
2)  biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.
b. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku;
2)  cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania  wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność;
3)   staż pracy na podobnym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji analitycznej należności cywilno – prawnych i dokonywanie rozliczeń w tym zakresie (w tym należności za wodę, ścieki, wieczyste użytkowanie, czynsz najmu i dzierżawy i inne).
 2. Systematyczne rozliczanie i egzekwowanie zaległości w należnościach cywilno - prawnych (w tym zawieranie umowy ugody w sprawie spłaty zadłużenia, umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty).
 3. Wnioskowanie o podjęcie przez Wójta decyzji o zawieszeniu lub wstrzymaniu egzekucji należności pieniężnych.
 4. Dokonywanie rozliczeń dłużników i wierzycieli, prowadzenie w tym zakresie stosownej ewidencji oraz egzekwowanie należnych wierzytelności.
 5. Systematyczne rozliczanie i egzekwowanie zaległości w należnościach podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.
 6. Prowadzenie spraw egzekucji należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, kontrolowanie realizacji tytułów wykonawczych przekazanych do wykonania (osoby fizyczne).
 7. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 8. Prowadzi analityczną ewidencję podatku VAT należnego. Ewidencje przekazuje na stanowisko ds. księgowości budżetowej i VAT.
 9. Sprawdzanie i przechowywanie dokumentów księgowych do zatwierdzenia i  do zapłaty.
 10. Przechowywanie i zabezpieczanie okrągłej pieczęci Urzędu Gminy, pieczęci stosowanych w sprawie referendum i wyborów w sposób określony prawem.
 11.  Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania w zakresie swojej właściwości.
 12. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
 13. Prowadzenie rejestru i rozliczanie zaliczek.
 14. Współpracowanie ze Skarbnikiem w projektowaniu budżetu gminy i sprawozdaniu z jego realizacji.
 15. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń ze swego zakresu czynności.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy;
 2. miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, stanowisko pracy znajduje się na parterze;
 3. budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi;
 4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole, bezpośredni kontakt z klientami;
 5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
 6. praca o charakterze administracyjno - biurowym;
 7. praca w godz. 7.00 - 15.00 (wtorek-piątek),  8.00-16.00 (poniedziałek);
 8. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny;
2)   życiorys  (CV);
3)   kserokopie świadectw pracy;
4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-01-29 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  
w Urzędzie Gminy Bobrowice, wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. publiczno - prawnych rozliczeń finansowych i kasy” w  terminie  do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Bobrowice

VII. Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 3 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy  Bobrowice pokój nr 15 o godz. 1200.
2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
3. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/
4. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy  tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
5. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-13 08:57:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Roszak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-13 08:57:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-04 11:52:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2338 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony