ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 10Drukuj informację Ogłoszenie numer: 10

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2018-12-18

Ogłoszono dnia: 2018-12-18 przez Beata Wasyłyk-Sosnowska

Termin składania dokumentów: 2018-12-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: 10

Zlecający: Urząd Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie wyższe w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
2)  uprawnienia, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do sporządzenia projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3)   biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office;
4)   prawo jazdy.
b. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku;
2) cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania  wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność;
3)   staż pracy na podobnym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie wszystkich spraw będących w kompetencji gminy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządu nad drogami gminnymi.
2. Realizowanie wszystkich zadań w zakresie oświetlenia  ulicznego.
3. Wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności w imieniu inwestoratj. w zakresieinwestycji prowadzonych przezGminęBobrowice.
4. Prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy określone w ustawie:
a) prawo ochrony środowiska:
- decyzje, postanowienia, raporty;
b) drogi publiczne:
- wywłaszczenie  terenów pod budowę  dróg, odszkodowania;
c/ gospodarka komunalna:
- dbanie o terminowe dokonywanie przeglądów technicznych budynków komunalnych i w tym zakresie współpracowanie z samodzielnym stanowiskiem ds. rolnictwa i gospodarowania mieniem komunalnym;
d) ochrona przyrody:
- zezwolenia  na usuwanie drzew i krzewów, ewidencja pomników przyrody;
5. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji budowlanej budynków i budowli  stanowiących własność gminy oraz prowadzenie książki obiektów budowlanych.
6.  Składanie okresowych informacji  Wójtowi o postępie prowadzonych inwestycji, a na bieżąco  o występujących problemach w wykonawstwie prowadzonych remontów czy budowy.
7. Nadawanie  numeracji budynkom, w tym celu sporządza i przechowuje odpowiednią  dokumentację.
8. Prowadzenie spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego,  w tym m.in. planowanie ich budowy i remontów.
9. Prowadzenie ewidencji zabytków na terenie gminy oraz zapewnianie ich właściwej ochrony. W tym zakresie współpracowanie z konserwatorem zabytków.
10. Inicjowanie i organizowanie spraw związanych z opracowaniem studium i planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy i ich zmian.
11. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
12.Przyjmowanie wniosków i przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
13.Wykonywanie innych czynności należących do kompetencji gminy, wynikających z przepisów  o zagospodarowaniu przestrzennym;

V. Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny;
2)   życiorys  (CV);
3)   kserokopie świadectw pracy;
4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów);
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-27 15:00:00
b. Sposób:
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  
w sekretariacie  Urzędu Gminy Bobrowice (pokój  Nr 14)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej” w  terminie  do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

6. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone  w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 28 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy  Bobrowice pokój nr 15 o godz. 1100.
 
7. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
 
8. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/
 
9. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy  tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
 
10. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
 
Bobrowice, dnia 18 grudnia 2018 r.
 
 
                                                                                         Wójt Gminy
 
                                                                                     Wojciech Wąchała

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-18 09:06:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-18 09:07:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-03 09:57:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4752 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony