Ogłoszenie nr 566209-N-2019 z dnia 2019-06-27 r.

Gmina Bobrowice: Wykonanie sanitariatów i wymiana pokrycia części dachu w sali gimnastycznej w Bobrowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice, krajowy numer identyfikacyjny 97077020900000, ul. Bobrowice  131 , 66-627  Bobrowice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 913 280, e-mail zam.pub@bobrowice.pl, faks 683 913 284.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bobrowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.bobrowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej - osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
Adres:
Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice, sekretariat/pokój nr 14/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie sanitariatów i wymiana pokrycia części dachu w sali gimnastycznej w Bobrowicach
Numer referencyjny: ZPR.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego sanitariatów i wymiana pokrycia części dachu sali gimnastycznej w ramach zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej na stołówkę, kuchnię przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach – Etap I Zakres przedmiotu zamówienia: Budowlana: W zakresie: - Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na płytach OSB-3 - Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie - Ścianki działowe z bloczków silikatowych - Izolacje przeciwwilgociowe - Izolacje ciepłochronne - Stolarka drzwiowa - Tynki wewnętrzne ścian nad okładzinami - Okładzina sufitu z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych - Malowanie - Posadzki z płytek gresowych - Wentylacja grawitacyjna wyprowadzona rurami - Rozbiórka istniejących warstw pokrycia dachu - Wykonanie nowych warstw z prawidłowym ukształtowaniem spadków Wg opracowania Pana Grzegorza Borowczyka Elektryczna: w zakresie zasilania i instalacji elektrycznej: - Zasilanie - Wyłącznik P.poż. - Pomiar energii elektrycznej - Tablica TS i TE1 - Wewnętrzna linia zasilająca - Instalacje oświetlenia podstawowego i wentylatorów - Oświetlenie awaryjne - Instalacje gniazd wtykowych 230V - Połączenia wyrównawcze Wg opracowania Pana Leona Różczki z 05.2019 r. Sanitarna: Instalacje sanitarne wg projektu budowlanego i wykonawczego P.Poż.: Pzesunięcie hydrantu wewnętrznego Ø25 w rejonie projektowanych sanitariatów -demontaż istniejącego -montaż w nowym miejscu Wg opracowania Pana Bogdana Gregora z dnia 17.05.2019 r. CPV 45200000 – 9, 45210000 – 2, 45261000-4, 45300000 – 0, 45311000 - 0, 45400000 – 1, 45233222-1, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do SIWZ dokumentach projektowych. Lokalizacja inwestycji: Gmina Bobrowice, woj. lubuskie (w okolicach Zielonej Góry), Bobrowice. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tj. spełniających co najmniej pod względem technicznym i jakościowym wymogi określone w dokumentacji. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. W przypadku zaproponowania prze Wykonawcę innego rozwiązania technicznego wymagającego sporządzenia projektu budowalnego zamiennego i/lub uzyskania uzgodnień, pozwoleń – Wykonawca wykona projekt budowlany zamienny i uzyska uzgodnienia/ pozwolenia na swój koszt. 2. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) osób na podstawie umowy o pracę. Wykaz rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamierzenia, których dot. wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę (lub podwykonawcę) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty budowlane przygotowawcze (z ewentualnym wyłączeniem pomiarowych jeżeli ich wykonanie nie wiąże się z wykonywaniem pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy Kodeks Pracy), roboty ziemne –wykonanie przyłączy, wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórek, wykonanie ścian nadziemnych i sufitów podwieszanych, wykonanie dachu, montaż rynien, obróbek blacharskich, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie robót termoizolacyjnych, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wykonanie robót wykończeniowych (układanie płytek, montaż przyborów sanitarnych, malowanie itp.), ułożenie kostki betonowej na podbudowie. Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca przed podpisaniem umowy składa oświadczenie dot. zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. (wg załącznika nr8). Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy. Jeżeli jakaś wymieniona czynność/czynności nie wiążą się z wykonywaniem pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy Kodeks Pracy, Wykonawca zobowiązany jest to udowodnić Zamawiającemu.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261000-4
45300000-0
45400000-1
45233222-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
3

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej 4.1.1. Wykonawca ma wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości i zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. - jedną robotę budowlaną polegającą łącznie na budowie, przebudowie lub remoncie sanitariatów i wykonaniu lub wymianie pokrycia dachu o wartości co najmniej 70.000zł brutto lub - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie sanitariatów i jedną robotę budowlaną wykonaniu lub wymianie pokrycia dachu o łącznej wartości obu robót wynoszącej co najmniej 70.000zł brutto 4.1.2. Wykonawca ma wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji 1 osobę w charakterze kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane. Ocena spełniania warunku dot. 4.1.zdolności technicznej lub zawodowej zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w punkcie 6.1.2, 6.4.1, 6.4.2 SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca, który nie wykaże, że spełnia wszystkie warunki określone w pkt.4 SIWZ lub nie wykaże braku podstaw do wykluczenia określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawcy, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 24 ust.11 PZP, niezwłocznie tj. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.bobrowice.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 4 do SIWZ) lub oświadczenie przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 5 do SIWZ), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018r., poz.798 z późn.zm.). /na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia/. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę – każdy z nich osobno składa przedmiotowe oświadczenie. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złoży (w wyznaczonym zgodnie z art. 26 ust.2 PZP terminie tj. nie krótszym niż 5 dni) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy PZP tj. spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty: 6.4.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w o kresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu - z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – w formie oryginału. Wykaz należy złożyć na podstawie załącznika nr 3 - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 4.1.1 SIWZ 6.4.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami Wykaz należy złożyć na podstawie załącznika nr 6 - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 4.1.2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.1.1 Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. (oryginał). 6.1.2 Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika Nr 2a, 2b, 2c do SIWZ) - w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (oryginał) (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę – każdy z nich osobno składa oświadczenie wskazane w pkt.6.1.2). 6.1.3 Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy ( w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), określające zakres tego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). W przypadku, gdy wykonawcy składają ofertę wspólną – należy załączyć pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum. 6.1.4 . W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca przedkłada: pisemne zobowiązanie (o którym mowa w art.22a ust.2 Pzp podmiotu na którego zasobach polega Wykonawca, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. Pisemne zobowiązanie należy złożyć na podstawie załącznika nr 8 do SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 4.1.1 i 4.1.2 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp lub w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt.2 za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących zakresach i okolicznościach: Zmiana terminu zakończenia robót, sposobu wykonania i zakresu robót w przypadku: 1) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac lub przesunięcie terminu przekazania placu budowy, 2) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno–budowlanej, nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości, itp., 3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, warunki pogodowe uniemożliwiających lub w znaczny sposób utrudniających prowadzenie robót budowlanych, działania osób trzecich, awarie urządzeń liniowych itp.) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 4) wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w tym ujawnienie podczas robót istnienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, przyrodniczych i innych, 5) wynikająca z wstrzymania robót przez Zamawiającego lub przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach związanych z realizacją inwestycji 7) przedłużania się terminu lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 8) wynikająca z wystąpienia robót dodatkowych, 9) zakończenia realizacji przedmiotu umowy przed terminem określonym w umowie, 10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 11) wystąpienia konieczności zmian nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i koniecznych do wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, 12) zmiany zakresu robót budowlanych, których nie można było przewidzieć, w tym dotyczące wystąpienia dodatkowych robót budowlanych, 13) zmiany w rozwiązaniach projektowych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 14) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawa budowlanego, 15) wprowadzanie rozwiązań wynikających ze zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów zamówienia niż przewidzianych, 16) zmiana metody wykonania robót budowlanych lub zmiana materiałów, urządzeń na inne o takiej samej funkcji i parametrach nie gorszych niż projektowane, 17) uzasadnione zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zmniejszeniem wynagrodzenia, 18) wystąpienia zmian korzystnych dla Zamawiającego, 19) zmiana osób na stanowisku kierownika budowy i inspektora nadzoru (z zastrzeżeniem zachowania warunku posiadania wymaganych w przetargu uprawnień) 20) zmiany w dokumentacji projektowej, 21) wystąpienie konieczności wprowadzenia robót zamiennych. 22) W przypadku wprowadzenia robót zamiennych zakres ich będzie wyłączony z ryczałtu i rozliczony na podstawie kosztorysu powykonawczego. 23) W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, zastosowania nowych materiałów, technologii -stawki kalkulacyjne będą takie same jak w ofercie, a ceny przyjęte z ostatniego kwartału z Secocenbud-u lub na podstawie faktur zakupu. 24) W przypadku wystąpienia robót zaniechanych wysokość wynagrodzenia określonego w § 4 ulegnie zmniejszeniu o wartość robót zaniechanych. 25) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zamiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 26) W przypadku, gdy czynności dot. dokonania odbioru w zakresie wykonania etapu I prowadzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego będą trwały dłużej niż 30dni, Zamawiający przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy. Pozostałe rodzaje zmian 26) zmiany danych podmiotowych dotyczących stron umowy, siedziby, osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy wynikających z połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji itp., 27) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT 28) w przypadku zmiany wysokości stawki VAT Wykonawca jest uprawniony do naliczenia podatku VAT w wysokości ustawowej, zmiana taka zwiększa lub zmniejsza pozostające do zapłaty wynagrodzenie brutto i nie wymaga sporządzenia aneksu, 29) zmiany dotyczące podwykonawców, dalszych podwykonawców, zakresu wykonywanych przez nich robót i ich wartości, a w przypadku, gdy dotyczy to podmiotu, na którego zasoby powoływał się wykonawca na zasadach określonych w art. 22a - po wcześniejszym spełnieniu warunków jak w art. 36b ust.2. Ustawy z dnia 24 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. 30) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 31) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-12, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH