Ogłoszenie nr 86757 - 2017 z dnia 2017-05-23 r.
Bobrowice: Budowa budynku szkolnego przy istniejącym budynku szkoły w Dychowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 50682

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice, krajowy numer identyfikacyjny 97077020900000, ul. Bobrowice  131, 66627   Bobrowice, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. 683 913 280, faks 683 913 284, e-mail zam.pub@bobrowice.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bobrowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku szkolnego przy istniejącym budynku szkoły w Dychowie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZPR271.5.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego zadania p.n. „Budowa budynku szkolnego przy istniejącej szkole w miejscowości Dychów dz. nr 127“. Zakres robót budowlanych: Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku szkolnego zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Budynek szkoły zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, murowany z dachem płaskim dwuspadowym o kącie nachylenia 7 – 7,6º, bez podpiwniczenia. Parametry techniczno – użytkowe: - powierzchnia zabudowy:189,00 m² - powierzchnia całkowita: 200,12 m² - powierzchnia użytkowa: 150,53 m² - kubatura: 851,00 m³ Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP i ogrodzić teren robót w taki sposób, aby w trakcie prowadzonych robót zapewnić bezpieczeństwo uczniom uczęszczającym do szkoły. CPV 45200000 – 9, 45300000 – 0, 45400000 – 1, 45315100 – 9, 45310000 – 3 Lokalizacja inwestycji: Gmina Bobrowice, woj. lubuskie (ok. 40 km od Zielonej Góry) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej opracowanej w 2015r. przez Zakład Usług Budowlanych Bogdan Gregor stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45000001-9, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT305015.25
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Wielobranowe WEHR I WEHR Sp.j. Wiesław Wehr, Uszula Wehr,  wehriwehr@poczta.onet.pl,  ul.Szermiercza 11, Drzonków,  66-004,  Zielona Góra,  kraj/woj. lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 399000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 399000-
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 505000
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.