Ogłoszenie nr 83636 - 2017 z dnia 2017-05-16 r.
Bobrowice: Przebudowa drogi w miejscowości Wełmice - Etap I
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 42560

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice, krajowy numer identyfikacyjny 97077020900000, ul. Bobrowice  131, 66627   Bobrowice, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. 683 913 280, faks 683 913 284, e-mail zam.pub@bobrowice.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bobrowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi w miejscowości Wełmice - Etap I
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego zadania p.n. „Przebudowa drogi w miejscowości Wełmice - Etap I “. Zakres robót budowlanych: - wykonanie koryta wraz z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - ew. wykonanie wzmocnienia dla podłoża G2 - G3 na odcinkach jego występowania za pomocą w-wy GRC 2,5MPa o grubości 15cm, - wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni z brukowca kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie śr.10cm, - wykonanie na poszerzeniu jezdni podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31.5mm grub. 20cm, - wykonanie w-wy wiążącej nawierzchni jezdni drogi głównej z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 4 cm, - wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni jezdni drogi głównej z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 5 cm, - wykonanie konstrukcji zjazdów z betonowej kostki brukowej typu Holland grub. 8cm, kolor: czerwony - dla ruchu KR-1 (o grubości łącznej 31cm), - wykonanie konstrukcji chodników z betonowej kostki brukowej typu Holland grub. 8cm, kolor: żółty, - wykonaniu poboczy z w-wy kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 10cm, - wykonanie przydrożnych muld trawiastych o głębokości min. 30cm, Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej: - klasa techniczna dróg: D; - kategoria ruchu: KR-1; - obciążenie obliczeniowe: 100kN/oś; - obciążenie użytkowe dopuszczalne: 80kN/oś - prędkość projektowa: 30km/h; - szerokość jezdni: 4.50m - 5.00m; - szerokość pasa ruchu: 2.25m - 2.50m; - szerokość chodnika: 2.00m - 4.00m; - szerokość zjazdów: 3.00m - 4.50m; - skrajnia jezdni: pionowa - 4,60m, pozioma - 0,50m; - długość (osiowa drogi): od km 0+433 do km 0-855 z wyłączeniem krzyżującego się odcinka drogi powiatowej szerokości 5,50m tj. od 0+553.40 do km 0+558.90 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej opracowanej w 2016r. przez Biuro Usług Drogowych Nadzory-Projekty-Konsultacje Paweł Stefańczyk stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Lokalizacja inwestycji: Gmina Bobrowice, woj. lubuskie (ok. 40 km od Zielonej Góry) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tj. spełniających co najmniej pod względem technicznym i jakościowym wymogi określone w dokumentacji. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 2. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) osób na podstawie umowy o pracę. Na umowę o pracę muszą być zatrudnione wszystkie osoby, które będą w ramach wykonywania zamówienia realizowały niżej wymienione prace w sposób wskazany w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późń zm.). Wykaz rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamierzenia, których dot. wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę (lub podwykonawcę) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: dot. robót budowlanych przygotowawczych (z ewentualnym wyłączeniem pomiarowych jeżeli ich wykonanie nie wiąże się z wykonywaniem pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy Kodeks Pracy), ziemnych, wykonania podbudowy, robót nawierzchniowych, robót wykończeniowych i robót dot. wykonania elementów ulic( a w szczególności wymienionych w przedmiarze robót) Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca przed podpisaniem umowy składa oświadczenie dot. zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. (wg załącznika nr9) Obowiązek zatrudniania osób na umowę o prace dotyczy zarówno Wykonawcy jak i każdego podwykonawcy (i dalszego podwykonawcy). Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT278787.19
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Eurovia Polska S.A.,  ,  ul.Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie,  55-040,  Kobierzyce,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 363371,15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 363371,15
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 457057,43
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 162036,53
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.