Ogłoszenie nr 53760 - 2017 z dnia 2017-03-29 r.
Bobrowice: Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowice dz.726 i 714/4
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 23154

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice, krajowy numer identyfikacyjny 97077020900000, ul. Bobrowice  131, 66627   Bobrowice, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. 683 913 280, faks 683 913 284, e-mail zam.pub@bobrowice.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bobrowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowice dz.726 i 714/4
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego zadania p.n. „Przebudowa drogi w m. Bobrowice – działki nr 726 i 714/4 “. Zakres robót budowlanych: Przedmiotem inwestycji jest przebudowanie drogi w m. Bobrowice – działka nr 726 i 714/4 polegające m.in. na wykonaniu koryta wraz zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni z brukowca kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie na poszerzeniu jezdni podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub. 20cm, ewentualne wykonanie wzmocnienia dla podłoża G2 – G3 na odcinkach jego występowania za pomocą w-wy GRC 2MPa o grubości 15cm, wykonanie nawierzchni jezdni drogi głównej z betonu asfaltowego, wykonanie konstrukcji zjazdów z betonowej kostki brukowej typu Holland grub. 8Cm, kolor czerwony – dla ruchu KR-1 o grubości łącznej 31cm), wykonanie konstrukcji chodników z betonowej kostki brukowej typu Holland grub. 8Cm, kolor: żółty, wykonanie poboczy ziemnych łącznie z obsianiem trawą, wykonanie przydrożnych muld trawiastych o głębokości min. 30cm, oczyszczenie oraz konserwacja istniejących przepustów – szczegółowy zakres według projektu budowlanego. Parametry techniczno – użytkowe drogi : - klasa techniczna drogi : D - obciążenie ruchu: KR-1 - dopuszczalne obciążenie :100kN/oś - prędkość projektowana :30km/h - szerokość jezdni 3,50 m – 5,50m - szerokość istn. chodnika 1,20 do 1,80 m - szerokość zjazdów 3,50 m – 4,0 m - skrajnia jezdni: pionowa – 4,60m, pozioma – 0,50m - długość odcinka projektowanych robót nawierzchniowych 264,00 m CPV 45233120 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej opracowanej w 2015r. przez Biuro Usług Drogowych Nadzory-Projekty-Konsultacje Paweł Stefańczyk stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Lokalizacja inwestycji: Gmina Bobrowice, woj. lubuskie (ok. 40 km od Zielonej Góry)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT169733.16
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Projekt 3000 Sp. z o.o.,  pwn2002@poczta.onet.pl,  ul.Ceglana 23/1,  65-211,  Zielona Góra,  kraj/woj. lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 222667
Oferta z najniższą ceną/kosztem 222667
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 280380.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.