Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.bobrowice.pl

Ogłoszenie nr 50682 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.
Bobrowice: Budowa budynku szkolnego przy istniejącym budynku szkoły w Dychowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice, krajowy numer identyfikacyjny 97077020900000, ul. Bobrowice  131, 66627   Bobrowice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 913 280, e-mail zam.pub@bobrowice.pl, faks 683 913 284.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bobrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.bobrowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
Adres:
Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice, sekretariat pokój nr14

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku szkolnego przy istniejącym budynku szkoły w Dychowie
Numer referencyjny: ZPR.271.5.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego zadania p.n. „Budowa budynku szkolnego przy istniejącej szkole w miejscowości Dychów dz. nr 127“. Zakres robót budowlanych: Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku szkolnego zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Budynek szkoły zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, murowany z dachem płaskim dwuspadowym o kącie nachylenia 7 – 7,6º, bez podpiwniczenia. Parametry techniczno – użytkowe: - powierzchnia zabudowy:189,00 m² - powierzchnia całkowita: 200,12 m² - powierzchnia użytkowa: 150,53 m² - kubatura: 851,00 m³ Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP i ogrodzić teren robót w taki sposób, aby w trakcie prowadzonych robót zapewnić bezpieczeństwo uczniom uczęszczającym do szkoły. CPV 45200000 – 9, 45300000 – 0, 45400000 – 1, 45315100 – 9, 45310000 – 3 Lokalizacja inwestycji: Gmina Bobrowice, woj. lubuskie (ok. 40 km od Zielonej Góry) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej opracowanej w 2015r. przez Zakład Usług Budowlanych Bogdan Gregor stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tj. spełniających co najmniej pod względem technicznym i jakościowym wymogi określone w dokumentacji. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 2. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) osób na podstawie umowy o pracę. Wykaz rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamierzenia, których dot. wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę (lub podwykonawcę) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty przygotowawcze i ziemne, wywiezienie gruzu, darni i materiałów z rozbiórek, wykonanie fundamentów, wykonanie ścian nadziemnych i stropów, wykonanie dachu i obróbek blacharskich, montaż stolarki, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie robót termoizolacyjnych, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz chodnika, wysianie trawy. Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca przed podpisaniem umowy składa oświadczenie dot. zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. (wg załącznika nr8) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:45300000-0, 45400000-1, 45315100-9, 45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 305015.25
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 4

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4.1.1. Wykonawca ma wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości i zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. polegającą na budowie lub przebudowie budynku o wartości co najmniej 300.000zł brutto. Nie dopuszcza się sumowania zadań w celu wykazania spełniania warunku kwotowego. 4.1.2. Wykonawca ma wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji 1 osobę w charakterze kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. 4.1.3. Wykonawca ma wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji 1 osobę w charakterze kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawcy, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 24 ust.11 PZP, niezwłocznie tj. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.bobrowice.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 4 do SIWZ) lub oświadczenie przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 5 do SIWZ), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r., poz.184 z późn.zm.). /na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia/. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę – każdy z nich osobno składa przedmiotowe oświadczenie. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złoży (w wyznaczonym zgodnie z art. 26 ust.2 PZP terminie tj. nie krótszym niż 5 dni) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy PZP tj. spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty: 6.4.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w o kresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – w formie oryginału. Wykaz należy złożyć na podstawie załącznika nr 3 - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 4.1.1 SIWZ 6.4.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami Wykaz należy złożyć na podstawie załącznika nr 6 - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 4.1.2 i 4.1.3 SIWZ; 6.4.3 . W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca przedkłada: pisemne zobowiązanie (o którym mowa w art.22a ust.2 Pzp podmiotu na którego zasobach polega Wykonawca, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. Pisemne zobowiązanie należy złożyć na podstawie załącznika nr 8 do SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.1.1 Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. (oryginał) 6.1.2 Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika Nr 2 do SIWZ) - w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (oryginał) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę – każdy z nich osobno składa oświadczenie wskazane w pkt.6.1.2 6.1.3 Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy ( w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), określające zakres tego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60
okres gwarancji i rękojmi40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp lub w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt.2 za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących zakresach i okolicznościach: Zmiana terminu zakończenia robót, sposobu wykonania i zakresu robót w przypadku: 1) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac lub przesunięcie terminu przekazania placu budowy, 2) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno–budowlanej, nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości, itp., 3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, warunki pogodowe uniemożliwiających lub w znaczny sposób utrudniających prowadzenie robót budowlanych, działania osób trzecich, awarie urządzeń liniowych itp.) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 4) wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w tym ujawnienie podczas robót istnienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, przyrodniczych i innych, 5) wynikająca z wstrzymania robót przez Zamawiającego lub przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach związanych z realizacją inwestycji 7) przedłużania się terminu lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 8) wynikająca z wystąpienia robót dodatkowych, 9) zakończenia realizacji przedmiotu umowy przed terminem określonym w umowie, 10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 11) wystąpienia konieczności zmian nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i koniecznych do wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, 12) zmiany zakresu robót budowlanych, których nie można było przewidzieć, w tym dotyczące wystąpienia dodatkowych robót budowlanych, 13) zmiany w rozwiązaniach projektowych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 14) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawa budowlanego, 15) wprowadzanie rozwiązań wynikających ze zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów zamówienia niż przewidzianych, 16) zmiana metody wykonania robót budowlanych lub zmiana materiałów, urządzeń na inne o takiej samej funkcji i parametrach nie gorszych niż projektowane, 17) uzasadnione zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zmniejszeniem wynagrodzenia, 18) wystąpienia zmian korzystnych dla Zamawiającego, 19) zmiana osób na stanowisku kierownika budowy i inspektora nadzoru (z zastrzeżeniem zachowania warunku posiadania wymaganych w przetargu uprawnień) 20) zmiany w dokumentacji projektowej, 21) wystąpienie konieczności wprowadzenia robót zamiennych. 22) W przypadku wprowadzenia robót zamiennych zakres ich będzie wyłączony z ryczałtu i rozliczony na podstawie kosztorysu powykonawczego. 23) W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, zastosowania nowych materiałów, technologii -stawki kalkulacyjne będą takie same jak w ofercie, a ceny przyjęte z ostatniego kwartału z Secocenbud-u lub na podstawie faktur zakupu. 24) W przypadku wystąpienia robót zaniechanych wysokość wynagrodzenia określonego w § 4 ulegnie zmniejszeniu o wartość robót zaniechanych. 25) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zamiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, Pozostałe rodzaje zmian 26) zmiany danych podmiotowych dotyczących stron umowy, siedziby, osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy wynikających z połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji itp., 27) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT 28) w przypadku zmiany wysokości stawki VAT Wykonawca jest uprawniony do naliczenia podatku VAT w wysokości ustawowej, zmiana taka zwiększa wynagrodzenie brutto i nie wymaga sporządzenia aneksu, 29) zmiany dotyczące podwykonawców, dalszych podwykonawców, zakresu wykonywanych przez nich robót i ich wartości, a w przypadku, gdy dotyczy to podmiotu, na którego zasoby powoływał się wykonawca na zasadach określonych w art. 22a - po wcześniejszym spełnieniu warunków jak w art. 36b ust.2. Ustawy z dnia 24 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2015. poz. 2164 ze zm.). 30) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 31) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/04/2017, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: