Ogłoszenie nr 25118 - 2017 z dnia 2017-02-14 r.
Bobrowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 19307
Data: 03/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bobrowice, Krajowy numer identyfikacyjny 97077020900000, ul. Bobrowice  131, 66627   Bobrowice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 913 280, e-mail zam.pub@bobrowice.pl, faks 683 913 284.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bobrowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie
W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak www.bip.bobrowice.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób nie Adres
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób tak, Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. Adres Urząd Gminy, Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice (sekretariat pokój nr 14)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 20/02/2017,godzina:10:15
W ogłoszeniu powinno być: Data: 22/02/2017,godzina:10:15