Ogłoszenie nr 358903 - 2016 z dnia 2016-12-05 r.
Bobrowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 351089
Data: 24/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bobrowice, Krajowy numer identyfikacyjny 97077020900000, ul. Bobrowice  131, 66627   Bobrowice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 913 280, e-mail zam.pub@bobrowice.pl, faks 683 913 284.
Adres strony internetowej (url): bip.bobrowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:06/12/2016, godzina:10:15
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:09/12/2016, godzina:8:45

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek będzie spełniony, jeżeli: a) Wykonawca ma wykaże, że wykonał (wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedną usługę o wartości i zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. przewozu osób o wartości co najmniej 150.000zł brutto w okresie roku. Nie dopuszcza się sumowania zadań w celu wykazania spełniania warunku b) Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami transportu do przewozu osób tj.: co najmniej 3 autobusami w tym: - co najmniej jednym z liczbą miejsc siedzących nie mniejszą niż 75 osób, - co najmniej jednym z liczbą miejsc siedzących nie mniejszą niż 38 osób, - co najmniej jednym z liczbą miejsc siedzących nie mniejszą niż 17 osób,
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek będzie spełniony, jeżeli: a) Wykonawca ma wykaże, że wykonał (wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedną usługę o wartości i zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. przewozu osób o wartości co najmniej 150.000zł brutto w okresie roku.Nie dopuszcza się sumowania zadań w celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt. 4.1.2a) b) Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami transportu do przewozu osób tj.: autobusami: - co najmniej jednym z liczbą miejsc nie mniejszą niż 83 lub dwoma o łącznej liczbie miejsc nie mniejszą niż 83, - co najmniej jednym z liczbą miejsc nie mniejszą niż 38 , - co najmniej jednym z liczbą miejsc nie mniejszą niż 17