Ogłoszenie nr 351327 - 2016 z dnia 2016-11-25 r.
Bobrowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 351089
Data: 24/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bobrowice, Krajowy numer identyfikacyjny 97077020900000, ul. Bobrowice  131, 66627   Bobrowice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 913 280, e-mail zam.pub@bobrowice.pl, faks 683 913 284.
Adres strony internetowej (url): bip.bobrowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:02/12/2016, godzina:9:15
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:06/12/2016, godzina:10:15