Bobrowice: Budowa remizy OSP w Bobrowicach
Numer ogłoszenia: 263670 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204452 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 68 3913280, faks 68 3913284.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa remizy OSP w Bobrowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego zadania polegającego na budowie remizy strażackiej OSP wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym, energetycznym, ciepłowniczym oraz zjazdem z drogi powiatowej w miejscowości Bobrowice zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Parametry techniczno - użytkowe budynku : - kubatura 2.308,00 m3 - powierzchnia użytkowa 267,76 m² - powierzchnia całkowita 753,24 m² - powierzchnia zabudowy 253,48 m² CPV 45000000-7, 45330000-9, 45300000-0, 45310000-3 Lokalizacja inwestycji: Gmina Bobrowice, woj. lubuskie (w okolicach Zielonej Góry). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanych przez Zakład Usług Budowlanych Bogdan Gregor stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tj. spełniających co najmniej pod względem technicznym i jakościowym wymogi określone w dokumentacji. Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w dokumentacji projektowej zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 12.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 810758,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ