Bobrowice: Roboty dodatkowe dot. wykonania dróg z polbruku w miejscowościach Kukadło i Bobrowice
Numer ogłoszenia: 120136 - 2015; data zamieszczenia: 21.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 68 3913280, faks 68 3913284 , strona internetowa bip.bobrowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe dot. wykonania dróg z polbruku w miejscowościach Kukadło i Bobrowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót dodatkowych w miejscowości Bobrowice w zakresie wykonania nowego kanału drenażowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA