Bobrowice: Wykonanie dróg z polbruku w miejscowościach Kukadło i Bobrowice
Numer ogłoszenia: 60918 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15889 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 68 3913280, faks 68 3913284.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dróg z polbruku w miejscowościach Kukadło i Bobrowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego zadania obejmującego: 1. Wykonanie dróg z polbruku w miejscowości Bobrowice. Zadanie polega na wykonaniu remontu dróg o nawierzchni z kamienia (bruk) tj. - ręcznym rozebraniu nawierzchni z brukowca oraz kruszywa łamanego - profilowaniu drogi oraz zjazdów - wykonanie podsypki piaskowej i dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego - ułożenie nawierzchni drogi oraz zjazdów z kostki brukowej o grubości 8cm - humusowanie poboczy z obsianiem trawami niskimi. Bobrowice - droga nr ewid. gr. 725/10, 725/12 i 725/13 Długość - 435,8 m 2. Wykonanie drogi z polbruku w miejscowości Kukadło. Zadanie polega na wykonaniu na drodze gruntowej następującego zakresu: - ręcznym rozebraniu nawierzchni z brukowca (ok. 24m²) - korytowanie mechaniczne - wykonanie podsypki piaskowej i dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego - ułożenie nawierzchni drogi oraz zjazdów z kostki brukowej o grubości 8cm - humusowanie poboczy z obsianiem trawami niskimi Kukadło - droga nr ewid. gr. 105/2 Długość - 245,2 m CPV 45233220 - 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanych przez Biuro Usług Drogowych, Nadzory, Projekty, Konsultacje Paweł Stefańczyk stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tj. spełniających co najmniej pod względem technicznym i jakościowym wymogi określone w dokumentacji. Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w dokumentacji projektowej zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 541772,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ