Bobrowice: Wykonanie dróg z polbruku w miejscowościach Kukadło i Bobrowice
Numer ogłoszenia: 15889 - 2015; data zamieszczenia: 05.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice , Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 068 3913280, faks 068 3913284.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dróg z polbruku w miejscowościach Kukadło i Bobrowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego zadania obejmującego: 1. Wykonanie dróg z polbruku w miejscowości Bobrowice. Zadanie polega na wykonaniu remontu dróg o nawierzchni z kamienia (bruk) tj. - ręcznym rozebraniu nawierzchni z brukowca oraz kruszywa łamanego - profilowaniu drogi oraz zjazdów - wykonanie podsypki piaskowej i dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego - ułożenie nawierzchni drogi oraz zjazdów z kostki brukowej o grubości 8cm - humusowanie poboczy z obsianiem trawami niskimi. Bobrowice - droga nr ewid. gr. 725/10, 725/12 i 725/13 Długość - 435,8 m 2. Wykonanie drogi z polbruku w miejscowości Kukadło. Zadanie polega na wykonaniu na drodze gruntowej następującego zakresu: - ręcznym rozebraniu nawierzchni z brukowca (ok. 24m²) - korytowanie mechaniczne - wykonanie podsypki piaskowej i dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego - ułożenie nawierzchni drogi oraz zjazdów z kostki brukowej o grubości 8cm - humusowanie poboczy z obsianiem trawami niskimi Kukadło - droga nr ewid. gr. 105/2 Długość - 245,2 m CPV 45233220 - 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanych przez Biuro Usług Drogowych, Nadzory, Projekty, Konsultacje Paweł Stefańczyk stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tj. spełniających co najmniej pod względem technicznym i jakościowym wymogi określone w dokumentacji. Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w dokumentacji projektowej zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ. 2.W przypadku gdy uprawnienia do podpisania oferty i zaciągania zobowiązań nie wynikają ze załączonych do oferty dokumentów rejestracyjnych, wówczas Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentacji Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany na podstawie art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących zakresach i okolicznościach: Zmiana terminu zakończenia robót w przypadku: 1) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac, 2) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości, itp., 3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, warunki pogodowe uniemożliwiających lub w znaczny sposób utrudniających prowadzenie robót budowlanych, działania osób trzecich, awarie urządzeń liniowych itp.) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 4) wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w tym ujawnienie podczas robót istnienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, przyrodniczych i innych, 5) wynikająca z wstrzymania robót przez Zamawiającego lub przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach związanych z realizacją inwestycji 7) przedłużania się terminu lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 8) wynikająca z wystąpienia robót dodatkowych, 9) zakończenia realizacji przedmiotu umowy przed terminem określonym w umowie, 10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Zmiana sposobu świadczenia świadczeń w przypadku: 11) wystąpienia konieczności zmian nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i koniecznych do wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, 12) zmiany zakresu robót budowlanych, których nie można było przewidzieć, w tym dotyczące wystąpienia dodatkowych robót budowlanych, 13) zmiany w rozwiązaniach projektowych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 14) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawa budowlanego, 15) zmiana metody wykonania robót budowlanych lub zmiana materiałów, urządzeń na inne o takiej samej funkcji i parametrach nie gorszych niż projektowane, 16) uzasadnione zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zmniejszeniem wynagrodzenia, 17) wystąpienia zmian korzystnych dla Zamawiającego, 18) zmiana osób na stanowisku kierownika budowy i inspektora nadzoru ( z zastrzeżeniem zachowania warunku posiadania wymaganych w przetargu uprawnień) 19) zmiany w dokumentacji projektowej, 20) wystąpienie konieczności wprowadzenia robót zamiennych. 21) W przypadku wprowadzenia robót zamiennych zakres ich będzie wyłączony z ryczałtu i rozliczony na podstawie kosztorysu powykonawczego. 22) W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, zastosowania nowych materiałów, technologii -stawki kalkulacyjne będą takie same jak w ofercie, a ceny przyjęte z ostatniego kwartału z Secocenbud-u lub na podstawie faktur zakupu. 23) W przypadku wystąpienia robót zaniechanych wysokość wynagrodzenia określonego w § 4 ulegnie zmniejszeniu o wartość robót zaniechanych. 24) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zamiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, Pozostałe rodzaje zmian 25) zmiany danych podmiotowych dotyczących stron umowy , siedziby, osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy itp., 26) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT 27) w przypadku zmiany wysokości stawki VAT Wykonawca jest uprawniony do naliczenia podatku VAT w wysokości ustawowej, zmiana taka zwiększa wynagrodzenie brutto i nie wymaga sporządzenia aneksu, 28) zmiany dotyczące podwykonawców, dalszych podwykonawców, zakresu wykonywanych przez nich robót i ich wartości.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bobrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2015 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie