Bobrowice: Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Dęby
Numer ogłoszenia: 21522 - 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice , Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 068 3913280, faks 068 3913284.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Dęby.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego zadania polegającego na utwardzeniu części drogi gminnej w miejscowości Dęby. Niniejsze zamówienie stanowi część zadania obejmującego utwardzenie całej drogi. Lokalizacja inwestycji: Gmina Bobrowice, woj. lubuskie (w okolicach Zielonej Góry) Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi (dz. nr 186) poprzez utwardzenie jej kruszywem łamanym, jako etap częściowy realizacji zadania zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót. W związku z tym przewidziano wykonanie odcinka od 0+142 km do 0+370km. CPV 45233123 - 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Usług Drogowych, Nadzory, Projekty, Konsultacje Paweł Stefańczyk stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tj. spełniających co najmniej pod względem technicznym i jakościowym wymogi określone w dokumentacji. Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w dokumentacji projektowej zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ. 2.W przypadku gdy uprawnienia do podpisania oferty i zaciągania zobowiązań nie wynikają ze załączonych do oferty dokumentów rejestracyjnych, wówczas Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentacji Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany na podstawie art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących zakresach i okolicznościach: Zmiana terminu zakończenia robót w przypadku: 1) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac, 2) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości, itp., 3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, warunki pogodowe uniemożliwiających lub w znaczny sposób utrudniających prowadzenie robót budowlanych, działania osób trzecich, awarie urządzeń liniowych itp.) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 4) wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w tym ujawnienie podczas robót istnienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, przyrodniczych i innych, 5) wynikająca z wstrzymania robót przez Zamawiającego lub przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach związanych z realizacją inwestycji 7) przedłużania się terminu lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 8) wynikająca z wystąpienia robót dodatkowych, 9) zakończenia realizacji przedmiotu umowy przed terminem określonym w umowie, 10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Zmiana sposobu świadczenia świadczeń w przypadku: 11) wystąpienia konieczności zmian nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i koniecznych do wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, 12) zmiany zakresu robót budowlanych, których nie można było przewidzieć, w tym dotyczące wystąpienia dodatkowych robót budowlanych, 13) zmiany w rozwiązaniach projektowych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 14) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawa budowlanego, 15) zmiana metody wykonania robót budowlanych lub zmiana materiałów, urządzeń na inne o takiej samej funkcji i parametrach nie gorszych niż projektowane, 16) uzasadnione zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zmniejszeniem wynagrodzenia, 17) wystąpienia zmian korzystnych dla Zamawiającego, 18) zmiana osób na stanowisku kierownika budowy i inspektora nadzoru ( z zastrzeżeniem zachowania warunku posiadania wymaganych w przetargu uprawnień) 19) zmiany w dokumentacji projektowej, 20) wystąpienie konieczności wprowadzenia robót zamiennych. 21) W przypadku wprowadzenia robót zamiennych zakres ich będzie wyłączony z ryczałtu i rozliczony na podstawie kosztorysu powykonawczego. 22) W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, zastosowania nowych materiałów, technologii -stawki kalkulacyjne będą takie same jak w ofercie, a ceny przyjęte z ostatniego kwartału z Secocenbud-u lub na podstawie faktur zakupu. 23) W przypadku wystąpienia robót zaniechanych wysokość wynagrodzenia określonego w § 4 ulegnie zmniejszeniu o wartość robót zaniechanych. 24) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zamiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, Pozostałe rodzaje zmian 25) zmiany danych podmiotowych dotyczących stron umowy , siedziby, osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy itp., 26) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT 27) w przypadku zmiany wysokości stawki VAT Wykonawca jest uprawniony do naliczenia podatku VAT w wysokości ustawowej, zmiana taka zwiększa wynagrodzenie brutto i nie wymaga sporządzenia aneksu, 28) zmiany dotyczące podwykonawców, dalszych podwykonawców, zakresu wykonywanych przez nich robót i ich wartości.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bobrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2015 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice, sekretariat, pokój nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie