Bobrowice: Świadczenie usługi przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych Gminy Bobrowice
Numer ogłoszenia: 331650 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice , Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 068 3913280, faks 068 3913284.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych Gminy Bobrowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przywozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bobrowice w okresie od 2.01.2015r. do 31.12.2016r. w formie zakupu około 178 ulgowych biletów miesięcznych w komunikacji otwartej. Przewoźnik w ramach zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad przewożonymi dziećmi i młodzieżą. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 9 do SIWZ CPV: 60.11.20.00-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. CPV 63.51.20.00-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6, 63.51.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ. 2.W przypadku gdy uprawnienia do podpisania oferty i zaciągania zobowiązań nie wynikają ze załączonych do oferty dokumentów rejestracyjnych, wówczas Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentacji Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: a) zmiany danych podmiotowych dotyczących stron umowy , siedziby itp., b) likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorcy, c) zmiany zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, w tym zmiana tras, godzin, sposobu płatności, zmiana liczby biletów - z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zmianą wynagrodzenia, d) wystąpienia zmian korzystnych dla Zamawiającego, e) zmian wynikających ze zmiany przepisów prawnych, w tym stawki VAT, powodującej zmianę wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bobrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bobrowice Bobrowice nr 131 66-627 Bobrowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2014 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Bobrowice Bobrowice nr 131 66-627 Bobrowice sekretariat pokój nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie