ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 524710
Stanowiska 376185
Sprawy 462473
Gmina 37078
Statut gminy 14547
Plany, programy, strategie 35732
Jednostki organizacyjne 20272
Sołectwa 30032
Raport o stanie Gminy 3148
Wójt Gminy 27895
Zarządzenia Wójta 2695291
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 37568
Rada Gminy 24967
Radni 15296
Przewodniczący Rady Gminy 14803
Komisje Rady Gminy 17161
Terminy posiedzeń komisji 954
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 5815
Komisja Oświaty i spraw społecznych 7016
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 10010
Komisja Rewizyjna 5247
Komisja Skarg, wniosków i petycji 5611
Plan pracy Komisji 46528
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 151153
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 130458
Sesje Rady Gminy (protokoły) 53783
Uchwały Rady Gminy 2731002
Projekty uchwał 14000
Interpelacje i zapytania radnych 4667
Dudzic Łukasz 17220
Grudziński Andrzej 14032
Hałupka Anna 3088
Kamerduła Łukasz 3622
Koronka Kamil 654
Kowalewski Łukasz 2230
Kozakowska Monika 3007
Leśko Jakub 1114
Łukaszewicz Janina 653
Murawa Marcin 12993
Piechowiak Marek 693
Sergiel Łukasz 5532
Szajek Iwona 12002
Tracz Lucjan 2029
Wiktorski Krzystof 20222
Marcin Jagodziński 1195
Imienne wykazy głosowań radnych 9105
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 36140
Regulamin organizacyjny 23058
Kontrola zarządcza 42250
Utrzymanie czystości 20987
Komunikacja w języku migowym 8046
nieodpłatna pomoc prawna 2598
Koordynator do spraw dostępności 352
Oświadczenia majątkowe 877172
Budżet i finanse 23862
Budżet gminy 46540
Projekt budżetu gminy 26651
Sprawozdania finansowe 50682
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 71744
Sprawozdania budżetowe 86900
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 20659
Ulgi i pomoc publiczna 16022
Dane publiczne - wykazy, informacje 13244
Podatki i opłaty lokalne 22912
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 17547
Wzory deklaracji podatkowych 13629
Akty prawne 2321654
Przetargi 151672
Zamówienia publiczne 178220
Aktualne 423522
W toku 324750
Wyniki 323382
Archiwalne 327901
Wyniki innych postępowań 302473
Plan postępowań o udzielenie zamówień 8213
Zamówienia publiczne do 130.000zł 1147
Gospodarka nieruchomościami 4207
Przetargi 19271
Ogłoszenia i wykazy 43427
Użytkowanie wieczyste 1866
Stawki czynszu 3618
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 52108
Aktualne 15509
W toku 34969
Wyniki 103820
Klauzula RODO 2931
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 39974
Wybory 13039
Wybory uzupełniające do RG 2021 69
Wybory uzupełniające do RG 2020 2774
Wybory Prezydenta RP 2020 7780
Parlamentarne 2019 8869
Parlamentarne UE 2019 9425
Samorządowe 2018 30499
Wybory Prezydenta RP 2015 50602
Wybory sołtysów 2015 38733
Samorządowe 2014 97167
Wybory sołtysów 2019 3307
Parlamentarne 2015 35309
Parlamentarne UE 61555
Referendum 3197
Referendum 06.09.2015 32856
Wybory ławników 135
Kadencja 2020-2023 277
Kadencja 2016-2019 321
Spisy powszechne 152
Powszechny spis rolny 2020 531
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 367
Ogłoszenia 794371
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 8377
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 12932
Ochrona Środowiska 26989
Jakość powietrza 1204
Użytki ekologiczne 6340
Selektywna zbiórka odpadów 8532
Usuwanie azbestu 12806
Efektywność energetyczna 613
Wycinka drzew 300
Klimat 192
Susza 519
Ochrona zwierząt 157
Gospodarka wodno-ściekowa 1106
Koncepcje 1355
Jakość wody 16096
Łowiectwo 1345
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 3157
Plan polowań zbiorowych 20278
Planowanie przestrzenne 1797
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2439
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2719
Wyłożenie do publicznego wglądu 480
Rejestr wniosków do planów miejscowych 468
Rejestry, ewidencje 21317
Rejestr działalności regulowanej 8895
Rejestr informacji o środowisku 1459391
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 6239
Rejestr instytucji kultury 8594
Ochrona danych osobowych 11522
Pozostałe 13946
Gminna Ewidencja Zabytków 6
Organizacje pozarządowe 23933
Otwarte konkursy ofert 123418
Oferty poza konkursowe 47740
Programy, konsultacje, sprawozdania 65535
Dokumenty do pobrania 13712
Działalność lobbingowa 17128
Petycje 8876
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 13551
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 28770
Zbiorcze informacje o petycjach 6554
Dostęp do informacji publicznej 6786
Podstawa prawna 3636
Zasady udostępniania informacji publicznej 4161
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 5168
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5888
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1010
Rodo 7732

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3796958
Redakcja biuletynu 7895
Mapa serwisu 7159
Statystyki 7072
Kanały RSS 6090
Kontakt 99276