ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
E-URZĄD 0
Gmina 43046
Statut gminy 17257
Plany, programy, strategie 43721
Jednostki organizacyjne 24238
Sołectwa 37558
Co i jak załatwić w urzędzie? 659924
Stanowiska 481175
Sprawy 576815
Raport o stanie Gminy 5820
Wójt Gminy 32165
Zarządzenia Wójta 3724214
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 48165
Rada Gminy 28909
Radni 18729
Przewodniczący Rady Gminy 19308
Komisje Rady Gminy 21894
Terminy posiedzeń komisji 1503
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 16410
Komisja Oświaty i spraw społecznych 21428
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 22431
Komisja Rewizyjna 17424
Komisja Skarg, wniosków i petycji 17747
Plan pracy Komisji 61223
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 222454
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 169660
Sesje Rady Gminy (protokoły) 68055
Uchwały Rady Gminy 3808972
Projekty uchwał 28536
Interpelacje i zapytania radnych 6574
Dudzic Łukasz 35256
Grudziński Andrzej 22315
Hałupka Anna 7344
Kamerduła Łukasz 6133
Koronka Kamil 1031
Kowalewski Łukasz 4706
Kozakowska Monika 4823
Leśko Jakub 2971
Łukaszewicz Janina 990
Murawa Marcin 21454
Piechowiak Marek 1270
Sergiel Łukasz 10314
Szajek Iwona 20643
Tracz Lucjan 4542
Wiktorski Krzystof 35291
Marcin Jagodziński 5397
Gąszczak Jacek 281
Miś Jarosław 88
Imienne wykazy głosowań radnych 19918
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 40620
Regulamin organizacyjny 29714
Kontrola zarządcza 50236
Utrzymanie czystości 25193
Komunikacja w języku migowym 9270
Nieodpłatna pomoc prawna 5506
Koordynator do spraw dostępności 2329
Oświadczenia majątkowe 1059959
Budżet i finanse 25972
Budżet gminy 61344
Projekt budżetu gminy 35173
Sprawozdania finansowe 61923
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 100395
Sprawozdania budżetowe 114312
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 27549
Ulgi i pomoc publiczna 19911
Dane publiczne - wykazy, informacje 16563
Podatki i opłaty lokalne 28668
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 20654
Wzory deklaracji podatkowych 16107
Akty prawne 3321699
Przetargi 165802
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia publiczne 268020
Aktualne 518308
W toku 414746
Wyniki 408058
Archiwalne 421112
Wyniki innych postępowań 390458
Plan postępowań o udzielenie zamówień 12791
Zamówienia publiczne do 130.000zł 7580
Zadania realizowane z budżetu państwa lub funduszy celowych 1104
Gospodarka nieruchomościami 5758
Przetargi 33064
Ogłoszenia i wykazy 70849
Użytkowanie wieczyste 3034
Stawki opłat 7291
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 71545
Aktualne 22217
W toku 44860
Wyniki 141701
Klauzula RODO 4780
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 52725
Wybory 14127
Wybory uzupełniające do RG 2021 5212
Wybory uzupełniające do RG 2020 8266
Wybory Prezydenta RP 2020 20253
Parlamentarne 2019 15631
Parlamentarne UE 2019 14917
Samorządowe 2018 45110
Wybory sołtysów 2015 48095
Wybory sołtysów 2019 5116
Referendum 3937
Referendum 06.09.2015 41569
Wybory ławników 798
Kadencja 2020-2023 1564
Kadencja 2016-2019 1865
Spisy powszechne 798
Powszechny spis rolny 2020 2918
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2468
Ogłoszenia 1113621
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 9652
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 15317
Ochrona Środowiska 34387
Jakość powietrza 1983
Raporty 515
Użytki ekologiczne 7735
Selektywna zbiórka odpadów 11445
Usuwanie azbestu 20086
Efektywność energetyczna 954
Wycinka drzew 843
Klimat 498
Susza 1629
Ochrona zwierząt 429
Dotacje 828
Gospodarka wodno-ściekowa 2055
Koncepcje 2674
Jakość wody 44666
Łowiectwo 2105
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 5414
Plan polowań zbiorowych 38871
Planowanie przestrzenne 2985
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4517
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5636
Wyłożenie do publicznego wglądu 1390
Rejestr wniosków do planów miejscowych 780
Rejestry, ewidencje 24965
Rejestr działalności regulowanej 10546
Rejestr informacji o środowisku 1852628
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 7659
Rejestr instytucji kultury 10648
Ochrona danych osobowych 13955
Pozostałe 18075
Gminna Ewidencja Zabytków 900
Organizacje pozarządowe 27300
Otwarte konkursy ofert 150877
Oferty poza konkursowe 59657
Programy, konsultacje, sprawozdania 85486
Dokumenty do pobrania 17812
Działalność lobbingowa 22931
Petycje 11388
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 20963
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 40219
Zbiorcze informacje o petycjach 8886
Dostęp do informacji publicznej 8704
Podstawa prawna 4831
Zasady udostępniania informacji publicznej 5389
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 6858
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7671
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1382
Ochrona danych osobowych 11787
Cyberbezpieczeństwo 320

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 5026709
Redakcja biuletynu 8926
Mapa serwisu 8122
Statystyki 8023
Kanały RSS 6984
Kontakt 127035