Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 440653
Stanowiska 315166
Sprawy 395062
Gmina 33100
Statut gminy 12731
Plany, programy, strategie 30213
Jednostki organizacyjne 17691
Sołectwa 25679
Raport o stanie Gminy 1563
Wójt Gminy 24877
Zarządzenia Wójta 2140491
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 31163
Rada Gminy 20525
Radni 13114
Przewodniczący Rady Gminy 12138
Komisje Rady Gminy 14330
Terminy posiedzeń komisji 434
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 1997
Komisja Oświaty i spraw społecznych 2433
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 4308
Komisja Rewizyjna 1382
Komisja Skarg, wniosków i petycji 1264
Plan pracy Komisji 37464
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 113398
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 105368
Sesje Rady Gminy (protokoły) 44971
Uchwały Rady Gminy 2133396
Projekty uchwał 6282
Interpelacje i zapytania radnych 2483
Dudzic Łukasz 7704
Grudziński Andrzej 8591
Hałupka Anna 1208
Kamerduła Łukasz 1948
Koronka Kamil 402
Kowalewski Łukasz 1245
Kozakowska Monika 1677
Leśko Jakub 461
Łukaszewicz Janina 404
Murawa Marcin 7301
Piechowiak Marek 383
Sergiel Łukasz 2537
Szajek Iwona 6858
Tracz Lucjan 1209
Wiktorski Krzystof 11103
Imienne wykazy głosowań radnych 4518
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 32516
Regulamin organizacyjny 19398
Kontrola zarządcza 37371
Utrzymanie czystości 18403
Komunikacja w języku migowym 7208
nieodpłatna pomoc prawna 1136
Oświadczenia majątkowe 754669
Budżet i finanse 22278
Budżet gminy 38196
Projekt budżetu gminy 21961
Sprawozdania finansowe 43543
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 54335
Sprawozdania budżetowe 68445
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 16666
Ulgi i pomoc publiczna 13515
Dane publiczne - wykazy, informacje 11331
Podatki i opłaty lokalne 18836
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 15420
Wzory deklaracji podatkowych 11599
Akty prawne 1788901
Przetargi 136073
Zamówienia publiczne 120771
Aktualne 362078
W toku 270694
Wyniki 270604
Archiwalne 274146
Wyniki innych postępowań 250134
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5292
Gospodarka nieruchomościami 3066
Przetargi 12031
Ogłoszenia i wykazy 27466
Użytkowanie wieczyste 1043
Stawki czynszu 1829
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 42444
Aktualne 12715
W toku 29657
Wyniki 83140
Klauzula RODO 1758
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 31749
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 1823
Wybory 11753
Wybory Prezydenta RP 2020 232
Parlamentarne 2019 4061
Parlamentarne UE 2019 5245
Samorządowe 2018 20629
Wybory Prezydenta RP 2015 42446
Wybory sołtysów 2015 32588
Samorządowe 2014 83552
Wybory sołtysów 2019 2020
Wybory ławników 2016-2019 8089
Parlamentarne 2015 29190
Parlamentarne UE 52943
Referendum 2755
Referendum 06.09.2015 27211
Ogłoszenia 624213
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 7493
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 11260
Ochrona Środowiska 23531
Jakość powietrza 496
Użytki ekologiczne 5374
Selektywna zbiórka odpadów 6707
Usuwanie azbestu 9164
Efektywność energetyczna 360
Wycinka drzew 66
Klimat 21
Gospodarka wodno-ściekowa 344
Koncepcje 406
Jakość wody 4355
Łowiectwo 892
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1923
Plan polowań zbiorowych 10342
Susza 765
Planowanie przestrzenne 634
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 963
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1032
Wyłożenie do publicznego wglądu 205
Rejestr wniosków do planów miejscowych 195
Rejestry, ewidencje 19215
Rejestr działalności regulowanej 7885
Rejestr informacji o środowisku 1212491
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 5333
Rejestr instytucji kultury 7472
Ochrona danych osobowych 9970
Pozostałe 11477
Organizacje pozarządowe 21692
Otwarte konkursy ofert 103697
Oferty poza konkursowe 39500
Programy, konsultacje, sprawozdania 54444
Dokumenty do pobrania 11539
Działalność lobbingowa 13625
Petycje 7293
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 10358
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 22153
Zbiorcze informacje o petycjach 5283
Dostęp do informacji publicznej 5525
Podstawa prawna 2944
Zasady udostępniania informacji publicznej 3328
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 4147
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4786
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 776
Rodo 5108

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3149771
Redakcja biuletynu 7190
Mapa serwisu 6511
Statystyki 6472
Kanały RSS 5337
Kontakt 78757