ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 564552
Stanowiska 408312
Sprawy 496951
Gmina 38816
Statut gminy 15338
Plany, programy, strategie 38110
Jednostki organizacyjne 21456
Sołectwa 32121
Raport o stanie Gminy 3960
Wójt Gminy 29122
Zarządzenia Wójta 2985115
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 40601
Rada Gminy 26187
Radni 16172
Przewodniczący Rady Gminy 16070
Komisje Rady Gminy 18298
Terminy posiedzeń komisji 1118
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 8249
Komisja Oświaty i spraw społecznych 10177
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 13278
Komisja Rewizyjna 7991
Komisja Skarg, wniosków i petycji 8567
Plan pracy Komisji 49886
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 169289
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 141610
Sesje Rady Gminy (protokoły) 58034
Uchwały Rady Gminy 3036978
Projekty uchwał 17835
Interpelacje i zapytania radnych 5296
Dudzic Łukasz 22390
Grudziński Andrzej 16434
Hałupka Anna 4206
Kamerduła Łukasz 4335
Koronka Kamil 771
Kowalewski Łukasz 2958
Kozakowska Monika 3500
Leśko Jakub 1569
Łukaszewicz Janina 763
Murawa Marcin 15445
Piechowiak Marek 809
Sergiel Łukasz 6784
Szajek Iwona 14451
Tracz Lucjan 2707
Wiktorski Krzystof 24560
Marcin Jagodziński 2332
Imienne wykazy głosowań radnych 11898
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 37503
Regulamin organizacyjny 25026
Kontrola zarządcza 44599
Utrzymanie czystości 22181
Komunikacja w języku migowym 8415
nieodpłatna pomoc prawna 3427
Koordynator do spraw dostępności 864
Oświadczenia majątkowe 930709
Budżet i finanse 24472
Budżet gminy 50783
Projekt budżetu gminy 28756
Sprawozdania finansowe 53803
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 79735
Sprawozdania budżetowe 94763
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 22472
Ulgi i pomoc publiczna 17183
Dane publiczne - wykazy, informacje 14120
Podatki i opłaty lokalne 24521
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 18448
Wzory deklaracji podatkowych 14317
Akty prawne 2598628
Przetargi 155509
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia publiczne 203720
Aktualne 452200
W toku 351368
Wyniki 349097
Archiwalne 356832
Wyniki innych postępowań 328806
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9317
Zamówienia publiczne do 130.000zł 3025
Zadania realizowane z budżetu państwa lub funduszy celowych 52
Gospodarka nieruchomościami 4642
Przetargi 23285
Ogłoszenia i wykazy 51016
Użytkowanie wieczyste 2206
Stawki czynszu 4407
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 58667
Aktualne 17349
W toku 37830
Wyniki 114692
Klauzula RODO 3538
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 43643
Wybory 13481
Wybory uzupełniające do RG 2021 1465
Wybory uzupełniające do RG 2020 4360
Wybory Prezydenta RP 2020 10854
Parlamentarne 2019 10793
Parlamentarne UE 2019 10996
Samorządowe 2018 34774
Wybory Prezydenta RP 2015 54180
Wybory sołtysów 2015 41558
Samorządowe 2014 103650
Wybory sołtysów 2019 3858
Parlamentarne 2015 38125
Parlamentarne UE 65457
Referendum 3402
Referendum 06.09.2015 35242
Wybory ławników 301
Kadencja 2020-2023 628
Kadencja 2016-2019 717
Spisy powszechne 354
Powszechny spis rolny 2020 1182
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 976
Ogłoszenia 876320
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 8754
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 13608
Ochrona Środowiska 28664
Jakość powietrza 1539
Raporty 2
Użytki ekologiczne 6759
Selektywna zbiórka odpadów 9347
Usuwanie azbestu 14626
Efektywność energetyczna 717
Wycinka drzew 515
Klimat 281
Susza 848
Ochrona zwierząt 237
Gospodarka wodno-ściekowa 1406
Koncepcje 1765
Jakość wody 23734
Łowiectwo 1570
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 3779
Plan polowań zbiorowych 25230
Planowanie przestrzenne 2212
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3052
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 3603
Wyłożenie do publicznego wglądu 782
Rejestr wniosków do planów miejscowych 568
Rejestry, ewidencje 22372
Rejestr działalności regulowanej 9405
Rejestr informacji o środowisku 1580144
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 6677
Rejestr instytucji kultury 9292
Ochrona danych osobowych 12244
Pozostałe 15180
Gminna Ewidencja Zabytków 282
Organizacje pozarządowe 25002
Otwarte konkursy ofert 132514
Oferty poza konkursowe 50924
Programy, konsultacje, sprawozdania 70890
Dokumenty do pobrania 14838
Działalność lobbingowa 18819
Petycje 9624
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 15776
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 32190
Zbiorcze informacje o petycjach 7249
Dostęp do informacji publicznej 7368
Podstawa prawna 4019
Zasady udostępniania informacji publicznej 4567
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 5701
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6475
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1129
Rodo 8820

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4137123
Redakcja biuletynu 8190
Mapa serwisu 7425
Statystyki 7328
Kanały RSS 6349
Kontakt 106569