ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 505240
Stanowiska 360983
Sprawy 445405
Gmina 36155
Statut gminy 14128
Plany, programy, strategie 34583
Jednostki organizacyjne 19717
Sołectwa 29105
Raport o stanie Gminy 2794
Wójt Gminy 27276
Zarządzenia Wójta 2561280
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 36034
Rada Gminy 24204
Radni 14832
Przewodniczący Rady Gminy 14152
Komisje Rady Gminy 16485
Terminy posiedzeń komisji 826
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 4726
Komisja Oświaty i spraw społecznych 5644
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 8533
Komisja Rewizyjna 4053
Komisja Skarg, wniosków i petycji 4234
Plan pracy Komisji 44729
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 142258
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 124496
Sesje Rady Gminy (protokoły) 51756
Uchwały Rady Gminy 2593163
Projekty uchwał 11742
Interpelacje i zapytania radnych 4289
Dudzic Łukasz 15039
Grudziński Andrzej 12816
Hałupka Anna 2548
Kamerduła Łukasz 3226
Koronka Kamil 606
Kowalewski Łukasz 1925
Kozakowska Monika 2708
Leśko Jakub 910
Łukaszewicz Janina 600
Murawa Marcin 11588
Piechowiak Marek 639
Sergiel Łukasz 4763
Szajek Iwona 10667
Tracz Lucjan 1853
Wiktorski Krzystof 17963
Marcin Jagodziński 683
Imienne wykazy głosowań radnych 7905
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 35469
Regulamin organizacyjny 22186
Kontrola zarządcza 41110
Utrzymanie czystości 20382
Komunikacja w języku migowym 7859
nieodpłatna pomoc prawna 2197
Koordynator do spraw dostępności 158
Oświadczenia majątkowe 849782
Budżet i finanse 23533
Budżet gminy 44495
Projekt budżetu gminy 25600
Sprawozdania finansowe 49073
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 67811
Sprawozdania budżetowe 83185
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 19751
Ulgi i pomoc publiczna 15409
Dane publiczne - wykazy, informacje 12823
Podatki i opłaty lokalne 21985
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 17033
Wzory deklaracji podatkowych 13192
Akty prawne 2197379
Przetargi 149334
Zamówienia publiczne 165029
Aktualne 409425
W toku 311404
Wyniki 310683
Archiwalne 314764
Wyniki innych postępowań 289293
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7666
Zamówienia publiczne do 130.000zł 348
Gospodarka nieruchomościami 3988
Przetargi 17220
Ogłoszenia i wykazy 39760
Użytkowanie wieczyste 1681
Stawki czynszu 3227
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 49881
Aktualne 14859
W toku 33643
Wyniki 98707
Klauzula RODO 2636
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 38029
Wybory 12871
Wybory uzupełniające do RG 2020 1942
Wybory Prezydenta RP 2020 6216
Parlamentarne 2019 7798
Parlamentarne UE 2019 8431
Samorządowe 2018 28305
Wybory Prezydenta RP 2015 48608
Wybory sołtysów 2015 37167
Samorządowe 2014 93931
Wybory sołtysów 2019 2992
Parlamentarne 2015 33921
Parlamentarne UE 59448
Referendum 3093
Referendum 06.09.2015 31426
Wybory ławników 56
Kadencja 2020-2023 101
Kadencja 2016-2019 110
Spisy powszechne 71
Powszechny spis rolny 2020 164
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 112
Ogłoszenia 754226
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 8162
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 12578
Ochrona Środowiska 26060
Jakość powietrza 1042
Użytki ekologiczne 6115
Selektywna zbiórka odpadów 8062
Usuwanie azbestu 11845
Efektywność energetyczna 564
Wycinka drzew 255
Klimat 152
Susza 373
Ochrona zwierząt 117
Gospodarka wodno-ściekowa 923
Koncepcje 1147
Jakość wody 12439
Łowiectwo 1259
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 2832
Plan polowań zbiorowych 17948
Planowanie przestrzenne 1605
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2107
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2313
Wyłożenie do publicznego wglądu 415
Rejestr wniosków do planów miejscowych 404
Rejestry, ewidencje 20771
Rejestr działalności regulowanej 8615
Rejestr informacji o środowisku 1400111
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 6017
Rejestr instytucji kultury 8280
Ochrona danych osobowych 11103
Pozostałe 13282
Organizacje pozarządowe 23429
Otwarte konkursy ofert 118896
Oferty poza konkursowe 46062
Programy, konsultacje, sprawozdania 63072
Dokumenty do pobrania 13200
Działalność lobbingowa 16215
Petycje 8453
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 12604
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 27197
Zbiorcze informacje o petycjach 6235
Dostęp do informacji publicznej 6484
Podstawa prawna 3458
Zasady udostępniania informacji publicznej 3961
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 4904
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5612
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 951
Rodo 7087

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3648794
Redakcja biuletynu 7752
Mapa serwisu 7039
Statystyki 6900
Kanały RSS 5953
Kontakt 95914