Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 460071
Stanowiska 329562
Sprawy 409899
Gmina 34179
Statut gminy 13240
Plany, programy, strategie 31684
Jednostki organizacyjne 18307
Sołectwa 26728
Raport o stanie Gminy 2004
Wójt Gminy 25694
Zarządzenia Wójta 2280471
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 32950
Rada Gminy 21452
Radni 13641
Przewodniczący Rady Gminy 12821
Komisje Rady Gminy 15115
Terminy posiedzeń komisji 539
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 2843
Komisja Oświaty i spraw społecznych 3378
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 5697
Komisja Rewizyjna 2181
Komisja Skarg, wniosków i petycji 1913
Plan pracy Komisji 39895
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 122751
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 111763
Sesje Rady Gminy (protokoły) 47080
Uchwały Rady Gminy 2280246
Projekty uchwał 7939
Interpelacje i zapytania radnych 3006
Dudzic Łukasz 10045
Grudziński Andrzej 10093
Hałupka Anna 1593
Kamerduła Łukasz 2382
Koronka Kamil 475
Kowalewski Łukasz 1494
Kozakowska Monika 2052
Leśko Jakub 556
Łukaszewicz Janina 475
Murawa Marcin 8821
Piechowiak Marek 484
Sergiel Łukasz 3218
Szajek Iwona 8093
Tracz Lucjan 1441
Wiktorski Krzystof 13338
Imienne wykazy głosowań radnych 5512
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 33474
Regulamin organizacyjny 20325
Kontrola zarządcza 38515
Utrzymanie czystości 19004
Komunikacja w języku migowym 7431
nieodpłatna pomoc prawna 1474
Oświadczenia majątkowe 784785
Budżet i finanse 22690
Budżet gminy 40323
Projekt budżetu gminy 23138
Sprawozdania finansowe 45412
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 58941
Sprawozdania budżetowe 74178
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 17693
Ulgi i pomoc publiczna 14136
Dane publiczne - wykazy, informacje 11827
Podatki i opłaty lokalne 19816
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 15955
Wzory deklaracji podatkowych 12110
Akty prawne 1918200
Przetargi 140491
Zamówienia publiczne 131556
Aktualne 375988
W toku 282562
Wyniki 282329
Archiwalne 285706
Wyniki innych postępowań 261680
Plan postępowań o udzielenie zamówień 6075
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 44
Gospodarka nieruchomościami 3369
Przetargi 13489
Ogłoszenia i wykazy 31433
Użytkowanie wieczyste 1274
Stawki czynszu 2282
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 44488
Aktualne 13356
W toku 30815
Wyniki 87910
Klauzula RODO 2085
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 33804
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 2152
Wybory 12342
Wybory uzupełniające do RG 2020 64
Wybory Prezydenta RP 2020 1722
Parlamentarne 2019 5326
Parlamentarne UE 2019 6360
Samorządowe 2018 23261
Wybory Prezydenta RP 2015 44535
Wybory sołtysów 2015 34114
Samorządowe 2014 86937
Wybory sołtysów 2019 2382
Wybory ławników 2016-2019 8519
Parlamentarne 2015 30769
Parlamentarne UE 55100
Referendum 2905
Referendum 06.09.2015 28644
Ogłoszenia 666230
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 7715
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 11707
Ochrona Środowiska 24352
Jakość powietrza 700
Użytki ekologiczne 5629
Selektywna zbiórka odpadów 7120
Usuwanie azbestu 10037
Efektywność energetyczna 432
Wycinka drzew 136
Klimat 69
Susza 38
Ochrona zwierząt 10
Gospodarka wodno-ściekowa 514
Koncepcje 610
Jakość wody 6849
Łowiectwo 1021
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 2215
Plan polowań zbiorowych 12922
Planowanie przestrzenne 947
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1368
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1464
Wyłożenie do publicznego wglądu 283
Rejestr wniosków do planów miejscowych 273
Rejestry, ewidencje 19758
Rejestr działalności regulowanej 8133
Rejestr informacji o środowisku 1274873
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 5574
Rejestr instytucji kultury 7745
Ochrona danych osobowych 10348
Pozostałe 12143
Organizacje pozarządowe 22286
Otwarte konkursy ofert 107777
Oferty poza konkursowe 41651
Programy, konsultacje, sprawozdania 57103
Dokumenty do pobrania 12046
Działalność lobbingowa 14492
Petycje 7696
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 11099
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 23746
Zbiorcze informacje o petycjach 5628
Dostęp do informacji publicznej 5864
Podstawa prawna 3123
Zasady udostępniania informacji publicznej 3557
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 4418
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5076
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 839
Rodo 5772
Powszechny spis rolny 2020 257

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3305069
Redakcja biuletynu 7390
Mapa serwisu 6687
Statystyki 6630
Kanały RSS 5617
Kontakt 84768