ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
E-URZĄD 0
Gmina 45280
Statut gminy 18052
Plany, programy, strategie 45908
Jednostki organizacyjne 25528
Sołectwa 39843
Co i jak załatwić w urzędzie? 703410
Stanowiska 509765
Sprawy 614174
Raport o stanie Gminy 6905
Wójt Gminy 34057
Zarządzenia Wójta 4002862
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 51055
Rada Gminy 30853
Radni 19755
Przewodniczący Rady Gminy 21163
Komisje Rady Gminy 23371
Terminy posiedzeń komisji 1699
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 20330
Komisja Oświaty i spraw społecznych 27511
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 26820
Komisja Rewizyjna 22221
Komisja Skarg, wniosków i petycji 22406
Plan pracy Komisji 66052
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 243689
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 182092
Sesje Rady Gminy (protokoły) 71987
Uchwały Rady Gminy 4109872
Projekty uchwał 35115
Interpelacje i zapytania radnych 7333
Dudzic Łukasz 41305
Grudziński Andrzej 25109
Hałupka Anna 8887
Kamerduła Łukasz 6924
Koronka Kamil 1134
Kowalewski Łukasz 5402
Leśko Jakub 3718
Łukaszewicz Janina 1089
Piechowiak Marek 1569
Sergiel Łukasz 11739
Szajek Iwona 23436
Tracz Lucjan 5418
Marcin Jagodziński 7230
Gąszczak Jacek 767
Miś Jarosław 201
Imienne wykazy głosowań radnych 24905
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 42515
Regulamin organizacyjny 31990
Kontrola zarządcza 52851
Utrzymanie czystości 26818
Komunikacja w języku migowym 9687
Nieodpłatna pomoc prawna 6851
Oświadczenia majątkowe 1114794
Budżet i finanse 26803
Budżet gminy 66041
Projekt budżetu gminy 37849
Sprawozdania finansowe 65784
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 108907
Sprawozdania budżetowe 121650
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 30023
Ulgi i pomoc publiczna 21233
Dane publiczne - wykazy, informacje 17715
Podatki i opłaty lokalne 31048
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 21805
Wzory deklaracji podatkowych 16940
Akty prawne 3588778
Przetargi 171632
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia publiczne 298678
Aktualne 543606
W toku 438883
Wyniki 433882
Archiwalne 449531
Wyniki innych postępowań 413348
Plan postępowań o udzielenie zamówień 15152
Zamówienia publiczne do 130.000zł 11677
Zadania realizowane z budżetu państwa lub funduszy celowych 1688
Gospodarka nieruchomościami 6597
Przetargi 37967
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 257
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 80173
Użytkowanie wieczyste 3471
Stawki opłat 8846
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 78613
Aktualne 24827
W toku 48233
Wyniki 152883
Klauzula RODO 5668
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 56544
Wybory 14411
Wybory uzupełniające do RG 2021 7202
Wybory uzupełniające do RG 2020 10010
Wybory Prezydenta RP 2020 24211
Parlamentarne 2019 17673
Parlamentarne UE 2019 16547
Samorządowe 2018 48795
Wybory sołtysów 2015 50447
Wybory sołtysów 2019 5695
Referendum 4156
Referendum 06.09.2015 43919
Wybory ławników 1053
Kadencja 2024-2027 10
Kadencja 2020-2023 1968
Kadencja 2016-2019 2397
Spisy powszechne 1014
Powszechny spis rolny 2020 3680
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 3138
Ogłoszenia 1201431
Ochrona Środowiska 36942
Jakość powietrza 2170
Raporty 727
Użytki ekologiczne 8104
Selektywna zbiórka odpadów 12536
Usuwanie azbestu 22000
Wycinka drzew 1072
Klimat 583
Susza 1940
Ochrona zwierząt 509
Dotacje 1619
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) 493
Dodatki i rekompensaty do źródeł ciepła 334
Gospodarka wodno-ściekowa 2312
Koncepcje 3043
Jakość wody 53896
Łowiectwo 2337
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 6117
Plan polowań zbiorowych 44688
Planowanie przestrzenne 3387
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5150
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6508
Wyłożenie do publicznego wglądu 1648
Rejestr wniosków do planów miejscowych 874
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wygaszonych na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo wodne 94
Rejestry, ewidencje 26008
Rejestr działalności regulowanej 10962
Rejestr informacji o środowisku 1951502
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 8109
Rejestr instytucji kultury 11207
Ochrona danych osobowych 14660
Pozostałe 19195
Gminna Ewidencja Zabytków 1210
Organizacje pozarządowe 28360
Otwarte konkursy ofert 157609
Oferty poza konkursowe 62671
Programy, konsultacje, sprawozdania 90452
Dokumenty do pobrania 18838
Rejestr Umów 601
Działalność lobbingowa 24710
Petycje 12199
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 23102
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 43376
Zbiorcze informacje o petycjach 9480
Dostęp do informacji publicznej 9337
Podstawa prawna 5143
Zasady udostępniania informacji publicznej 5705
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 7315
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 8128
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1464
RODO 13073
Cyberbezpieczeństwo 738
Dostępność 835
Sprzedaż węgla 920

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 5399619
Redakcja biuletynu 9236
Mapa serwisu 8386
Statystyki 8298
Kanały RSS 7246
Kontakt 139765