ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
OSTATNIO DODANE DO BIP 12080
E-URZĄD 0
Gmina 47633
Statut gminy 19088
Plany, programy, strategie 48371
Jednostki organizacyjne 27305
Sołectwa 42400
Co i jak załatwić w urzędzie? 748199
Stanowiska 541058
Sprawy 648948
Raport o stanie Gminy 8339
Wójt Gminy 36147
Zarządzenia Wójta 4287389
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 54041
Rada Gminy 33212
Radni 20786
Przewodniczący Rady Gminy 23208
Komisje Rady Gminy 24949
Terminy posiedzeń komisji 1910
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 24704
Komisja Oświaty i spraw społecznych 33853
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 30813
Komisja Rewizyjna 27629
Komisja Skarg, wniosków i petycji 27944
Plan pracy Komisji 70766
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 264265
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 194424
Sesje Rady Gminy (protokoły) 76209
Uchwały Rady Gminy 4423029
Projekty uchwał 43521
Interpelacje i zapytania radnych 7975
Dudzic Łukasz 47552
Grudziński Andrzej 27665
Hałupka Anna 10534
Kamerduła Łukasz 7971
Koronka Kamil 1249
Kowalewski Łukasz 6308
Leśko Jakub 5053
Łukaszewicz Janina 1212
Piechowiak Marek 1880
Sergiel Łukasz 13186
Szajek Iwona 26175
Tracz Lucjan 6301
Marcin Jagodziński 9550
Gąszczak Jacek 1681
Miś Jarosław 328
Imienne wykazy głosowań radnych 30354
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 44637
Regulamin organizacyjny 34207
Kontrola zarządcza 55129
Utrzymanie czystości 28353
Komunikacja w języku migowym 10004
Nieodpłatna pomoc prawna 7990
Oświadczenia majątkowe 1159219
Budżet i finanse 27813
Budżet gminy 70047
Projekt budżetu gminy 40335
Sprawozdania finansowe 69700
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 117763
Sprawozdania budżetowe 129188
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 32421
Ulgi i pomoc publiczna 22298
Dane publiczne - wykazy, informacje 18838
Podatki i opłaty lokalne 33484
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 22779
Wzory deklaracji podatkowych 17673
Akty prawne 3859911
Przetargi 177682
Platforma Zakupowa 0
Zamówienia publiczne 327299
Aktualne 567028
W toku 460327
Wyniki 455575
Archiwalne 471720
Wyniki innych postępowań 433911
Plan postępowań o udzielenie zamówień 17828
Zamówienia publiczne do 130.000zł 15970
Zadania realizowane z budżetu państwa lub funduszy celowych 2431
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 85528
Aktualne 27112
W toku 51472
Wyniki 163656
Klauzula RODO 6489
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 61884
Wybory 15373
Wybory Samorządowe 2024 819
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 1682
Wybory do Izb Rolniczych 218
Wybory uzupełniające do RG 2021 8972
Wybory uzupełniające do RG 2020 11989
Wybory Prezydenta RP 2020 28479
Parlamentarne 2019 19630
Parlamentarne UE 2019 17971
Samorządowe 2018 52721
Wybory sołtysów 2015 52850
Wybory sołtysów 2019 6209
Referendum 4564
Referendum 15.10.2023 161
Referendum 06.09.2015 46052
Wybory ławników 1447
Kadencja 2024-2027 245
Kadencja 2020-2023 2442
Kadencja 2016-2019 2887
Spisy powszechne 1395
Powszechny spis rolny 2020 4409
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 3827
Ogłoszenia 1290257
Ochrona Środowiska 39521
Jakość powietrza 2299
Raporty 954
Użytki ekologiczne 8458
Selektywna zbiórka odpadów 13834
Usuwanie azbestu 23795
Wycinka drzew 1366
Klimat 661
Susza 2287
Ochrona zwierząt 605
Dotacje 2754
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) 1107
Dodatki i rekompensaty do źródeł ciepła 733
Gospodarka nieruchomościami 7607
Przetargi 44420
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2053
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie 90035
Użytkowanie wieczyste 3809
Stawki opłat 10377
Gospodarka wodno-ściekowa 2857
Koncepcje 3438
Jakość wody 63672
Łowiectwo 2946
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 6843
Plan polowań zbiorowych 50990
Planowanie przestrzenne 3984
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5842
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 7640
Wyłożenie do publicznego wglądu 2026
Rejestr wniosków do planów miejscowych 954
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wygaszonych na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo wodne 404
Rejestry, ewidencje 27331
Rejestr działalności regulowanej 11374
Rejestr informacji o środowisku 2052181
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 8571
Rejestr instytucji kultury 11780
Ochrona danych osobowych 15360
Pozostałe 20282
Gminna Ewidencja Zabytków 1523
Rejestr Umów 2921
Organizacje pozarządowe 29621
Otwarte konkursy ofert 161934
Oferty poza konkursowe 65926
Programy, konsultacje, sprawozdania 96443
Dokumenty do pobrania 19886
Działalność lobbingowa 26599
Petycje 12996
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 25534
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 47464
Zbiorcze informacje o petycjach 10099
Dostęp do informacji publicznej 10483
Podstawa prawna 5662
Zasady udostępniania informacji publicznej 6039
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 7766
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 8627
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 1558
RODO 14403
Cyberbezpieczeństwo 1287
Dostępność 2057
Dodatek dla sołtysów 646

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 5784462
Redakcja biuletynu 10086
Mapa serwisu 8789
Statystyki 8834
Kanały RSS 7658
Kontakt 151189