Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 428641
Stanowiska 306388
Sprawy 385333
Gmina 32476
Statut gminy 12406
Plany, programy, strategie 29127
Jednostki organizacyjne 17239
Sołectwa 25088
Raport o stanie Gminy 1376
Wójt Gminy 24480
Zarządzenia Wójta 2064442
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 30216
Rada Gminy 20206
Radni 12847
Przewodniczący Rady Gminy 11800
Komisje Rady Gminy 13967
Terminy posiedzeń komisji 385
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 1617
Komisja Oświaty i spraw społecznych 1957
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 3608
Komisja Rewizyjna 1061
Komisja Skarg, wniosków i petycji 1012
Plan pracy Komisji 36319
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 107159
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 102152
Sesje Rady Gminy (protokoły) 43630
Uchwały Rady Gminy 2063708
Projekty uchwał 5382
Interpelacje i zapytania radnych 2285
Dudzic Łukasz 6369
Grudziński Andrzej 7760
Hałupka Anna 1045
Kamerduła Łukasz 1702
Koronka Kamil 373
Kowalewski Łukasz 1099
Kozakowska Monika 1528
Leśko Jakub 420
Łukaszewicz Janina 372
Murawa Marcin 6496
Piechowiak Marek 346
Sergiel Łukasz 2238
Szajek Iwona 6032
Tracz Lucjan 1108
Wiktorski Krzystof 9787
Imienne wykazy głosowań radnych 4008
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 32026
Regulamin organizacyjny 18711
Kontrola zarządcza 36512
Utrzymanie czystości 17913
Komunikacja w języku migowym 7083
nieodpłatna pomoc prawna 974
Oświadczenia majątkowe 739829
Budżet i finanse 22091
Budżet gminy 36707
Projekt budżetu gminy 21290
Sprawozdania finansowe 42665
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 52300
Sprawozdania budżetowe 65062
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 16082
Ulgi i pomoc publiczna 13094
Dane publiczne - wykazy, informacje 10924
Podatki i opłaty lokalne 18261
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 15093
Wzory deklaracji podatkowych 11317
Akty prawne 1716056
Przetargi 134077
Zamówienia publiczne 114883
Aktualne 354453
W toku 264552
Wyniki 264008
Archiwalne 267504
Wyniki innych postępowań 244226
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4727
Gospodarka nieruchomościami 2996
Przetargi 11277
Ogłoszenia i wykazy 25491
Użytkowanie wieczyste 935
Stawki czynszu 1606
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 41458
Aktualne 12474
W toku 29010
Wyniki 80641
Klauzula RODO 1605
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 30730
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 1670
Wybory 11643
Wybory Prezydenta RP 2020 79
Parlamentarne 2019 3499
Parlamentarne UE 2019 4595
Samorządowe 2018 19393
Wybory Prezydenta RP 2015 41403
Wybory sołtysów 2015 31508
Samorządowe 2014 81457
Wybory sołtysów 2019 1838
Wybory ławników 2016-2019 7797
Parlamentarne 2015 28295
Parlamentarne UE 51695
Referendum 2712
Referendum 06.09.2015 26443
Ogłoszenia 601616
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 7387
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 10988
Ochrona Środowiska 23121
Jakość powietrza 393
Użytki ekologiczne 5199
Selektywna zbiórka odpadów 6421
Usuwanie azbestu 8674
Efektywność energetyczna 322
Wycinka drzew 40
Gospodarka wodno-ściekowa 290
Koncepcje 325
Jakość wody 3403
Łowiectwo 839
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1754
Plan polowań zbiorowych 9027
Susza 638
Planowanie przestrzenne 528
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 808
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 839
Wyłożenie do publicznego wglądu 155
Rejestr wniosków do planów miejscowych 158
Rejestry, ewidencje 18884
Rejestr działalności regulowanej 7728
Rejestr informacji o środowisku 1179649
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 5192
Rejestr instytucji kultury 7291
Ochrona danych osobowych 9711
Pozostałe 11082
Organizacje pozarządowe 21397
Otwarte konkursy ofert 101821
Oferty poza konkursowe 38305
Programy, konsultacje, sprawozdania 53009
Dokumenty do pobrania 11217
Działalność lobbingowa 13098
Petycje 7050
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 9763
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 20885
Zbiorcze informacje o petycjach 5075
Dostęp do informacji publicznej 5338
Podstawa prawna 2839
Zasady udostępniania informacji publicznej 3204
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3976
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4608
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 730
Rodo 4735

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3047889
Redakcja biuletynu 7119
Mapa serwisu 6448
Statystyki 6419
Kanały RSS 5259
Kontakt 76549