ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Oświadczenie majątkowe wójta, sekretarza, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaDrukuj informacjęSprawa: Oświadczenie majątkowe wójta, sekretarza, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Szczegóły informacji

Oświadczenie majątkowe wójta, sekretarza, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Wydział: Sekretarz Gminy

Ogłoszono dnia: 2012-11-12 13:20:50

Termin załatwienia

1. Wójt składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Jeżeli powyższe terminy nie zostaną dotrzymane przewodniczący rady gminy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. 2.Sekretarz, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania lub zatrudnienia na stanowisko. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Jeżeli powyższe terminy nie zostaną dotrzymane odpowiednio wojewoda i wójt w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

Osoba kontaktowa

Beata Wasyłyk-Sosnowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy
Pokój nr 13

Telefon kontaktowy

68 391 92 13

Adres e-mail

sekretarz@bobrowice.pl

Sposób załatwienia

Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje odpowiednio wojewoda i wójt, który przekazuje jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.
Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy, który uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.
Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Bobrowice
pokój nr 13

Wymagane Dokumenty

Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą w dwóch egzemplarzach w zaklejonej kopercie.
Do pierwszego oświadczenia majątkowego należy dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-12 13:20:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-12 13:20:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-20 08:51:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony