Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe z dnia 27 kwietnia 2016r.

Informacja ogłoszona dnia 2016-04-27 15:57:20 przez Bartosz Dzień

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Bobrowice
Bobrowice 131
66-627 Bobrowice
 
 
 
Zapytanie ofertowe z dnia 27  kwietnia 2016r.
 
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.
 
 
1.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wycena naprawy elementów urządzeń znajdujących się na placach zabaw w gminie Bobrowice.
 
2.Opis usługi zamówienia:
Plac zabaw Barłogi – huśtawka – wymiana głównej belki;
Plac zabaw Bobrowice – ławka – uzupełnienie deski;
Plac zabaw Chromów – zestaw zabawowy – wymiana belki (ewentualnie usadowienie na kotwach);
Plac zabaw Dachów – koniczynka – wymiana siedzisk (elementy drewniane);
Plac zabaw Strużka – bujak, konik – uzupełnienie siedziska, huśtawka – wzmocnienie (ewentualnie usadowienie na kotwach);
Plac zabaw Wełmice – równoważnia – wymiana belki, zestaw zabawowy – wzmocnienie (usadowienie na kotwach);
plac zabaw Żarków – równoważnia – wymiana podstawy sprzętu.
 
3.Termin realizacji zamówienia:
31.05.2016r.
 
4.Kryteria oceny oferty:
Cena 100%, Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny oferty.
 
5.Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w formie pisemnej, faksem, mailem należy składać do dnia 16.05.2016  do godz. 14.00
- pisemnie w siedzibie Zamawiającego  - Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, pierwsze piętro (sekretariat);
- faksem: 68/391-32-84;
- mailem:
 
6.Sposób przygotowania oferty:
- oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania (dotyczy ofert złożonych pisemnie),
- ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej/faksem/mailem,
- wykonawca związany jest ofertą 30 dni,
- bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
- oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
- cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
- do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy pzp,
- ofertę złożoną pisemnie należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta - wykonanie elementów urządzeń placów zabaw Urzędu Gminy w Bobrowicach.”
 
7.Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Beata Wasyłyk – Sosnowska, Tel. 68/391-92-13
- Katarzyna Madej, Tel. 68/391-92-23
W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie zlecenia zawartego pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą - z chwilą zawarcia tego zamówienia;
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert - na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-27 15:57:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-27 15:57:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-27 15:57:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7346 raz(y)