ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. DACHÓW 23 Marca 2012

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-05 18:02:45 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

OGŁOSZENIE nr 1/2012
z dnia 23 marca 2012
 Wójt Gminy Bobrowice ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  nieruchomości   niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  położonej w
m.   DACHÓW
Lp.
Funkcja
Nr  działki
Pow. w m2
Wart. w zł
Cena  wywoławcza w zł łącznie z dokumentacją
Wadium
w zł.
1
2
3
4
5
1
 
Nieruchomość   niezabudowana przeznaczona  pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Nr dz. 77
pow. 2310 m2 wartość 19 500zł
 
19 970,00 zł
2000 zł
     
 
            Publiczny przetarg ustny odbędzie się w dnia 25 kwietnia 2012r.
o godz. 1100   
w sali posiedzeń tut. Urzędu.
Wadium w gotówce należy wpłacić do dnia 21 kwietnia w kasie tut. Urzędu lub na konto BS Krosno Odrzańskie
nr 74 9656 0008 0009 6452 2000 0005 w takim terminie, aby najpóźniej
w dniu 21 kwietnia 2012r wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy Bobrowice .
Nieruchomość położona jest na terenie  dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony23% podatku VAT zgodnie z ustawą „o podatku od towarów i usług” z 11 marca 2004r)DZ.U. Nr 54 poz. 535 z 2004r z późn. zm.)      
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłaciły wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna ponadto wypis z rejestru KRS dodatkowo osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy  z dnia 24 marca 1920r o  nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ,zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego zezwolenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W/w osoby mogą być reprezentowane przez pełnomocników umocowanych notarialnie.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałą cenę do wysokości zakupu nieruchomości ustalonej w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest wpłacić w kasie tut. Urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z podpisaniem mowy notarialnej, oraz inne opłaty pokrywa nabywca.
Nie przystąpienie do podpisania umowy w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
 
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.
Wszelkich informacji udziela stanowisko d/s rolnictwa i gospodarowania mieniem komunalnym pokój nr 10 tel. 068 391 92 28 lub 068 391 32 80 wew. 28 w godz. pracy Urzędu.