ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011r. 17 Października 2011

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-05 15:36:21 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Bobrowice: Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011r.
Numer ogłoszenia: 338218 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268430 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 068 3913280, faks 068 3913284.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.800.000zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Bobrowice w 2011r. CPV 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu. 2. Termin uruchomienia kredytu - IV kwartał 2011r. (W okresie między 1.10.2011r. do 31.12.2011r.) Uruchomienie środków będzie następowało w terminach i w wysokości zgodnej z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości. Okres spłaty kredytu: od 31.01.2012r. do 30.09.2019r. Liczba stałych rat miesięcznych: 93 (w tym pierwsza rata wyrównawcza w wysokości 30.800zł płatna od 31.01.2012r.). 3. Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu (od rzeczywistego zadłużenia), licząc od dnia jego udzielenia. Naliczanie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach i o ich wysokościach należy poinformować Kredytobiorcę. Odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia w okresach miesięcznych i spłacane do 5-ego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie pisemnego zawiadomienia z banku o wysokości odsetek, doręczonego zamawiającemu najpóźniej na trzy dni przed terminem płatności odsetek (np. pismo, fax. 68 3913284, na adres e -mail: ), z uwzględnieniem, że: a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się ostatniego dnia miesiąca, b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowita spłatę kredytu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 4 Za dzień spłaty odsetek i kredytu uważa się dzień wpływu na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 5. Oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy ( miesiąca kalendarzowego), powiększonej ( +) /pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. W przypadku, gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy (Kredytodawcy,Banku) jest sobota nie będąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego. 6. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany harmonogramu spłaty kredytu i wcześniejszą spłatę kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie. 7. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, kosztami i prowizjami. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługa kredytu należy wliczyć do marży w taki sposób aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania. 9. Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców. 10. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji podpisane przez Wójta i Skarbnik Gminy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna REgionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Centrum, Zielona Góra, 65-066 Żeromskiego 2, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 739900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 632160,48
 • Oferta z najniższą ceną: 632160,48 / Oferta z najwyższą ceną: 713090,19
 • Waluta: PLN.
........................................................................................................
Bobrowice, 20.09.2011r
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu
budżetowego w 2011r.
 
Gmina Bobrowice działając na podstawie art.92 ust.1 Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z późn.zm.) zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano wykonawcę, który spełnia istotne warunki zamówienia i zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia tj. Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze z siedzibą przy ul.Żeromskiego 2, 65-066 Zielona Góra - cena wykonania zamówienia 632.160,48zł:.
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:
 
Nr oferty
 
Wykonawca
 
Cena [zł]
 
Ustalenia
 
Punktacja [pkt.]
1.
Konsorcjum
Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim ul.ZBOWiD nr 3 66-235 Krosno Odrzańskie
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. I Oddział w Poznaniu ul.Mielżyńskiego 22 61-725 Poznań
 
 
713.090,19
 
Spełnia istotne warunki zamówienia.
 
88,65
2.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze ul.Żeromskiego 2, 65-066 Zielona Góra
 
632.160,48
 
Spełnia istotne warunki zamówienia.
 
100
 
ZPR.271.1.10.2011
 
 
.............................................................................................................................................
Bobrowice 09.09.2011r.
 Do wszystkich Wykonawców
 
ZPR.271.1.10.2011
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011r.
 
Gmina Bobrowice zawiadamia, działając w oparciu o art.38 ust.1 pkt. 3) i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. 2010 Nr 113 poz.759 z późn.zm.) informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:
 
 
Pytanie
„….. zwracam się z prośbą o przekazanie następujących dokumentów i wyjaśnień niektórych zapisów w SIWZ;
 
Odpowiedź:
 
1. Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa – uwzględniająca Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta
Dokument jest dostępny na stronie www.bip.bobrowice.pl zakładka Rada Gminy – Uchwały Rady Gminy.
2. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- o przedłożonym projekcie budżetu 2011r.
Dokument jest dostępny na stronie www.bip.bobrowice.pl zakładka Finanse – Budżet Gminy.
- z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.”
Gminy przekazują do RIO informację w tym zakresie w terminie do 31 sierpnia. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy przedmiotowej opinii.
 
 
 
1. „Czy w trakcie umowy będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty, tj. 365/366 dni w roku, miesiąc rzeczywista liczba dni?
 
Tak, w trakcie umowy będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty.
2. Czy pełnomocnictwa do oferty określające zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy mogą zostać przedstawione w formie kserokopii potwierdzonej notarialnie?
Tak, zgodnie z pkt. 8.8 SIWZ pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Czy w przypadku zmiany harmonogramu spłaty kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części Gmina wyraża zgodę na zawiadomienie Banku oraz zawarcie stosownego Aneksu do Umowy kredytowej?
W przypadku zmiany harmonogramu spłaty kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części Gmina wyraża zgodę na zawiadomienie Banku oraz zawarcie stosownego Aneksu do umowy kredytowej.
4. Proszę o podanie właściwej kwoty kredytu o jaki ubiega się Gmina. W SIWZ wnioskowana kwota wynosi 2.800.000,00zł natomiast w Załączniku nr 1 do SIWZ została podana kwota 2.844.00,00zł
Przedmiotem zamówienia jest kredyt w wysokości 2.800.000zł. Przedmiotowe wyjaśnienie w BIP-ie opublikowano w dniu 08.09.2011r.
5. Proszę o podanie właściwego terminu ostatecznej spłaty kredytu. W SIWZ ostateczny termin spłaty kredytu został wskazany na 30.09.2019r. natomiast w Załączniku nr 1 do SIWZ została wskazana data 31.07.2019r.
Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, pkt.2 Opis przedmiotu zamówienia SIWZ i Załącznikiem 4 Istotne dla stron postanowienia ostateczny termin spłaty kredytu to 30.09.2019r. Wypełniając załącznik nr 1 Formularz oferty Wykonawca winien stosowną zmianę wprowadzić do pkt. 2b) przedmiotowego formularza tj. podany „okres spłaty kredytu od 31.01.2012r. do 31.07.2019r..” zmienić na „okres spłaty kredytu od 31.01.2012r. do 30.09.2019r.”
 
Zamawiający informuje, że zmienia termin złożenia i otwarcia ofert tj:
 
Jest
Zmiana na:
Termin składania ofert: 14.09.2011r. godz. 10.15
Termin składania ofert: 16.09.2011r. godz. 10.15
Termin otwarcia ofert: 14.09.2011r. godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 16.09.2011r. godz. 10.30
 
Zamawiający informuje, że niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
....................................................................
Numer ogłoszenia: 281254 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 268430 - 2011 data 01.09.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 068 3913280, fax. 068 3913284.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2011 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Bobrowice nr 131 66-627 Bobrowice sekretariat pokój nr 14..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Bobrowice nr 131 66-627 Bobrowice sekretariat pokój nr 14..
......................................................................
Zmiana treści SIWZ z dnia 8.09.2011r.
Załączniki do SIWZ po zmianie formularza oferty  z dnia 8.09.2011r.
Pytania i odpowiedzi z dnia 6.09.2011r.
Załączniki do odpowiedzi z 6.09.2011r.
 
 
..................................................................................................... 
Bobrowice: Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011r.
Numer ogłoszenia: 268430 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice , Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, woj. lubuskie, tel. 068 3913280, faks 068 3913284.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bobrowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.800.000zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Bobrowice w 2011r. CPV 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu. 2. Termin uruchomienia kredytu - IV kwartał 2011r. (W okresie między 1.10.2011r. do 31.12.2011r.) Uruchomienie środków będzie następowało w terminach i w wysokości zgodnej z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości. Okres spłaty kredytu: od 31.01.2012r. do 30.09.2019r. Liczba stałych rat miesięcznych: 93 (w tym pierwsza rata wyrównawcza w wysokości 30.800zł płatna od 31.01.2012r.). 3. Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu (od rzeczywistego zadłużenia), licząc od dnia jego udzielenia. Naliczanie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach i o ich wysokościach należy poinformować Kredytobiorcę. Odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia w okresach miesięcznych i spłacane do 5-ego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie pisemnego zawiadomienia z banku o wysokości odsetek, doręczonego zamawiającemu najpóźniej na trzy dni przed terminem płatności odsetek (np. pismo, fax. 68 3913284, na adres e -mail: ), z uwzględnieniem, że: a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się ostatniego dnia miesiąca, b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowita spłatę kredytu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 4 Za dzień spłaty odsetek i kredytu uważa się dzień wpływu na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 5. Oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy ( miesiąca kalendarzowego), powiększonej ( +) /pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. W przypadku, gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy (Kredytodawcy,Banku) jest sobota nie będąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego. 6. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany harmonogramu spłaty kredytu i wcześniejszą spłatę kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie. 7. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, kosztami i prowizjami. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługa kredytu należy wliczyć do marży w taki sposób aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania. 9. Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców. 10. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji podpisane przez Wójta i Skarbnik Gminy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2019.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działaności bankowej, o którym mowa w art.36 Ustawy Prawo Bankowe (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 z późn.zm.) albo inne dokumenty równoważne i złożyć oswiadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunku. Ocena zostanie dokonana na zasadzie spełnia/niespełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie określił szczegółowo warunku w tym zakrsie. Ocena będzie dokonana na podsatwie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą spełnia/niespełnia.
 • Zamawioający nie określił szczegółowo warunku w tym zakrsie. Ocena będzie dokonana na podsatwie oświadczenia z art. 22 ust. 1 usatwy Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą spełnia/niespełnia.
 • Zamawiający nie określił szczegółowo warunku w tym zakresie. Ocena będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 usatwy Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą spełnia/niespełnia.
 • Zamawiający nie określił szczegółowo warunku w tym zakrsie. Ocena będzie dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą spełnia/niespełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w art.26 ust.2b ustawy pzp i w pkt. 5.3 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów. 3. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile to nie wynika z innych dokumentów złożonych jako załączniki do oferty. 4. Projekt harmonogramu spłaty kredytu sporządzony zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1. wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności 2. zmiany terminu realizacji umowy, zmiany w zakresie wysokości rat 3. w przypadku zmian organizacyjnych kredytobiorcy i kredytodawcy oraz przepisów prawa ich obowiązujących w tym regulaminów wewnętrznych itp. 4. zmiany oprocentowania tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (stopa bazowa). Zmiany nie mogą dotyczyć marży bankowej, która jest stała w całym okresie obowiązywania umowy. 5. zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron umowy wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 6. w przypadku zaprzestania ustalania WIBOR strony niniejszej umowy podejmą negocjacje w celu określenia parametru, na podstawie którego ustalone będzie oprocentowanie kredytu, 7. Kredytobiorcy przysługuje uprawnienie do negocjowania warunków spłaty odsetek za zwłokę i stopy oprocentowania (bez pobierania przez Bank jakichkolwiek prowizji).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bobrowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bobrowice nr 131 66-627 Bobrowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2011 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Bobrowice nr 131 66-627 Bobrowice sekretariat pokój nr 14.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki