ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków- realizowana od 15.07.2022 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-07-14 07:22:20 przez Bartosz Dzień

Akapit nr - brak tytułu

Dotacja celowa na dofinansowanie  kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków- realizowana od 15.07.2022 r.
Wójt Gminy Bobrowice informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania  do kosztów budowy indywidualnych , przydomowych  oczyszczalni ścieków w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Bobrowice
Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice mogą otrzymać do 50% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł dla przedsięwzięcia.
Dotacja obejmuje zakup nowego urządzenia wraz montażem
 
UWAGA
  • dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego przedsięwzięcia.
  • złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania,
  • wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane wg kolejności wpływu.
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie : od 15 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022r.
Na realizację projektu w 2022r., w budżecie gminy Bobrowice, zabezpieczono kwotę 40 tysięcy złotych.
Uwaga! Montaż i zakup urządzenia nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy dofinansowania z Gminą Bobrowice.
Dofinansowaniu podlegają koszty przedsięwzięcia obejmujące wyłącznie zakup nowego urządzenia ( przydomowej oczyszczalni ścieków)
 
 Wniosek o dofinansowanie można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy Bobrowice. 
Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Bobrowice pok. nr 12 oraz pod numerem telefonu: 68 391 92 18.
 
Przed przystąpieniem do montażu urządzenia i złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bobrowice na dofinansowanie budowy indywidualnych , przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowice