ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 771
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XX/253/18
Status
Obowiązujący
Lp: 772
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XX/252/18
Status
Obowiązujący
Lp: 773
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2018 roku
Nr aktu prawnego
XX/251/18
Status
Obowiązujący
Lp: 774
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017
Nr aktu prawnego
XX/250/18
Status
Obowiązujący
Lp: 775
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017
Nr aktu prawnego
XX/249/18
Status
Obowiązujący
Lp: 776
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
XX/248/18
Status
Obowiązujący
Lp: 777
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podziału Gminy Bobrowice na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Nr aktu prawnego
XX/247/18
Status
Obowiązujący
Lp: 778
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym
Nr aktu prawnego
XX/246/18
Status
Uchylony
Lp: 779
Data podjęcia
2018-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
11/18
Status
Obowiązujący
Lp: 780
Data podjęcia
2018-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych rzez Gminę Bobrowice w roku 2018
Nr aktu prawnego
10/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji