ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 821
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XVI/156/13
Status
Uchylony
Lp: 822
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XVI/155/13
Status
Obowiązujący
Lp: 823
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XVI/154/13
Status
Obowiązujący
Lp: 824
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVI/153/13
Status
Obowiązujący
Lp: 825
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVI/152/13
Status
Obowiązujący
Lp: 826
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2013 roku
Nr aktu prawnego
XVI/151/13
Status
Obowiązujący
Lp: 827
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny
Nr aktu prawnego
XVI/150/13
Status
Obowiązujący
Lp: 828
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2013
Nr aktu prawnego
XVI/149/13
Status
Obowiązujący
Lp: 829
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2013
Nr aktu prawnego
XVI/148/13
Status
Obowiązujący
Lp: 830
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012
Nr aktu prawnego
XVI/147/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji