ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 731
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Janiszowice"
Nr aktu prawnego
XVI/160/13
Status
Obowiązujący
Lp: 732
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcionowania
Nr aktu prawnego
XVII/159/13
Status
Obowiązujący
Lp: 733
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku
Nr aktu prawnego
XVII/158/13
Status
Obowiązujący
Lp: 734
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XVII/172/13
Status
Obowiązujący
Lp: 735
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w ustawie budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XVII/173/13
Status
Obowiązujący
Lp: 736
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XVI/157/13
Status
Obowiązujący
Lp: 737
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XVI/156/13
Status
Uchylony
Lp: 738
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XVI/155/13
Status
Obowiązujący
Lp: 739
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XVI/154/13
Status
Obowiązujący
Lp: 740
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVI/153/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji