ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 651
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXIII/242/14
Status
Obowiązujący
Lp: 652
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu
Nr aktu prawnego
XXIII/241/14
Status
Obowiązujący
Lp: 653
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i budowli od Spółki Akcyjnej Polskie Koleje Państwowe z siedzibą w Warszawie
Nr aktu prawnego
XXIII/240/14
Status
Obowiązujący
Lp: 654
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIII/239/14
Status
Obowiązujący
Lp: 655
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXIII/238/14
Status
Obowiązujący
Lp: 656
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXIII/237/14
Status
Obowiązujący
Lp: 657
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/236/14
Status
Obowiązujący
Lp: 658
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXIII/235/14
Status
Obowiązujący
Lp: 659
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXIII/234/14
Status
Obowiązujący
Lp: 660
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013r.
Nr aktu prawnego
XXIII/233/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji