ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1621
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom
Nr aktu prawnego
XIV/131/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1622
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2013
Nr aktu prawnego
XIV/130/12
Status
Zmieniony
Lp: 1623
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
XIV/129/12
Status
Zmieniony
Lp: 1624
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIV/128/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1625
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”
Nr aktu prawnego
XIV/127/12
Status
Zmieniony
Lp: 1626
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającej rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
Nr aktu prawnego
XIV/126/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1627
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Bobrowice z Aglomeracji Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XIV/125/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1628
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XIV/124/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1629
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2015
Nr aktu prawnego
XIV/123/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1630
Data podjęcia
2012-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
54/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji