ˆ

Otwarte konkursy ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2014

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-12-06 10:03:46 przez Bartosz Dzień

Akapit nr - brak tytułu

WÓJT GMINY BOBROWICE
Na podstawie art.11  ust.1 i  2 oraz art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)
 
 
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert  na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2014
 
I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536. z późn. zm.) .
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia  i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4.  Spółdzielnie socjalne
   
II. Rodzaj zadania :
1. Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Bobrowice  - dotacja w wysokości
   do 27.000- zł. (brutto)
a) prowadzenie zajęć treningowych,
b) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych  o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
c) reprezentowanie gminy w zawodach  i turniejach  międzygminnych,
d) udział w zawodach w ramach współzawodnictwa  sportowego,
e) posiadanie odpowiedniego miejsca zapewniającego realizację zadania,
f) bieżące utrzymanie w zakresie wysypywania linii na płycie boiska przed meczami oraz  utrzymanie porządku,
g) wyjazdy na zawody sportowe wyłącznie autobusami.
 
2. Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Dychów - dotacja w wysokości
   do 19.000,- zł.(brutto)/:
a) prowadzenie zajęć treningowych,
b) organizowanie zawodów  oraz imprez sportowych  o zasięgu lokalnym  i ponadlokalnym,
c) reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych,
d) udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
e) posiadanie odpowiedniego miejsca zapewniającego realizację zadania,
f) bieżące utrzymanie w zakresie wysypywania linii na płycie boiska przed meczami oraz utrzymanie porządku,
g) wyjazdy na zawody sportowe wyłącznie autobusami.
 
3. Prowadzenie wielosekcyjnego klubu  sportowego w Bobrowicach  - dotacja w wysokości
    do 14.000,- zł.(brutto)/:
a) prowadzenie zajęć treningowych,
b) organizowanie zawodów  oraz imprez  sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,  
   c) reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach  międzygminnych, wojewódzkich,
       ogólnopolskich  i międzynarodowych
   d) udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego.
   e) posiadanie odpowiedniego miejsca zapewniającego realizację zadania.
   
4. Upowszechnianie biegów na orientację w miejscowości Dychów i gminie Bobrowice
   - dotacja w wysokości  do 14.000,- zł.(brutto) /:
a)    prowadzenie zajęć treningowych,
b)   organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym  i ponadlokalnym,
c)   reprezentowanie  gminy w zawodach  i turniejach  międzygminnych, wojewódzkich , ogólnopolskich i międzynarodowych,
d)   udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
  e)  posiadanie odpowiedniego miejsca zapewniającego realizację zadania.
 
W roku 2013 udzielono dotacji na powyższe zadania w łącznej kwocie 74.000 zł.
Na realizację zadania będącego  przedmiotem  konkursu  Gmina przekaże dotację  o łącznej wysokości  74.000 zł.(brutto)
Kwota przeznaczona na dotacje może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia , że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia  w dniu  ogłoszenia konkursu.
 
IV. Zasady przyznawania dotacji :
1. Podmiot ubiegający się o dotację powinien:
a)    mieć swoją siedzibę na terenie Gminy Bobrowice,
b)     zadania winne być realizowane na terenie Gminy Bobrowice lub na rzecz jego mieszkańców,
c)     prowadzi działalność statutową  w dziedzinie objętej  konkursem,
d)    dysponuje odpowiednio wyszkoloną  kadrą ,zdolną do realizacji zadania,
e)     posiada doświadczenie  niezbędne  do realizacji zadania  będącego przedmiotem  konkursu,  szczególności w zakresie organizacji szkolenia sportowego i przeprowadzania  rozgrywek ligowych,
f)      dysponuje odpowiednim sprzętem   lub dostępem  do bazy umożliwiający  realizację zadania
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie  ze wzorem  określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).
3. Druk oferty  oraz sprawozdania z realizacji zadania  publicznego można pobrać ze strony internetowej Gminy Bobrowice www.bip.bobrowice.pl oraz w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy Bobrowice.
4. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego przedsięwzięcia  i jakiej miejscowości z zakresu kultury fizycznej i sportu  oferta dotyczy /podać nr /
5. Do oferty należy dołączyć :
-      aktualny (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg  z ewidencji lub inne dokumenty  potwierdzające status prawny oferenta  i umocowanie osób go reprezentujących               
-       sprawozdanie  merytoryczne  i finansowe za ostatni rok ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)                
-    oświadczenie  o nie prowadzeniu działalności gospodarczej  w rozumieniu art.9 ustawy
      o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  w odniesieniu do zadania
      publicznego, będącego przedmiotem oferty;
-    kopię aktualnego statutu opatrzonego pieczęcią oraz podpisami osób uprawnionych do składania oświadczenia woli  imieniu oferenta;
-    dokumenty potwierdzające weryfikację boisk sportowych w przypadku upowszechniania piłki nożnej.
 
V. Termin i warunki realizacji zadania :
1.  Zadanie  winno być zrealizowane  w roku  2014 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną  w umowach,
2.   Zadanie winno być  zrealizowane z najwyższą starannością  zgodnie z zawarta  umową 
      oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie  opisanym w ofercie,
 3. Pozostałe warunki realizacji zadania zostaną  ujęte w wiążącej strony umowie.
 4.  Zadanie nie może być realizowane przez podwykonawców.
 
 VI. Termin  składania ofert.
Oferty  należy składać do dnia 30 grudnia 2013r. w sekretariacie  Urzędu  Gminy Bobrowice   Nr 131 66-627 Bobrowice do godz. 15.00. W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.
Oferent winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana, opieczętowana pieczątką firmową oferenta oraz oznaczona „ Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice  w roku  2014.”
 
Oferty złożone  na innych  drukach , niekompletne  lub złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.
          
VII. Termin, tryb i kryteria  dokonywania wyboru ofert:
Decyzję o wsparciu bądź powierzeniu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmie Wójt Gminy Bobrowice w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
Propozycji wyboru ofert dokona Komisja  Konkursowa  powołana  przez Wójta Gminy Bobrowice.
 
Oferty oceniane będą wg następujących kryteriów:
- wartość merytoryczna oferty (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność
  z niniejszym ogłoszeniem ,
- koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość  planowanych kosztów,
- możliwość realizacji  zadania przez podmiot ubiegający się  o dotację / baza, zasoby
  rzeczowe, kadra, doświadczenie/,
- ocena przedstawionej  kalkulacji  kosztów realizacji  zadania  w tym w  odniesieniu         
  do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokość wkładu własnego podmiotu i dofinansowanie 
  z  innych źródeł,
- dotychczasowa działalność organizacji  składającej  ofertę w przedmiotowym zakresie.
 
Formę i terminy  przekazania  dotacji podmiotom  i ich rozliczania  określać będzie  umowa, której wzór  został ogłoszony  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia    15 grudnia 2010r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  ( Dz. U z 2011r. Nr 6, poz.25).
Dotacja  jest przyznawana  w ramach środków zabezpieczonych  w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi    w umowie.
Dotacja zostanie przekazana  na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania .
 
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą wskazać osoby do udziału w posiedzeniach komisji konkursowej pod warunkiem, że nie są to osoby z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 biorących udział w konkursie. Zgłoszenia w formie papierowej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bobrowicach 131, pok. nr 13 do dnia 30 grudnia 2013r. do godz. 15.00.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy Bobrowice.
 
Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bobrowice oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej  Urzędu Gminy Bobrowice www.bip.bobrowice.pl
                                                                                             
                                                                                       
                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                  /-/ Marek Babul
 
« powrót do poprzedniej strony