ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Utrzymanie czystości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-08-27 14:43:50 przez Bartosz Dzień

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku gminach:

Treść jednolita uchwały opracowana na podstawie uchwały nr 7/2022 Zgromadzenia  Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 9 czerwca 2022 r. oraz uchwały nr 10/2022 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7/2022 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 
Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6i, art. 3 ust. 2a z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888, 1648, 2151) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 69 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559, 583) oraz § 8 ust. 2 pkt 19 Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr” (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2022 r. poz. 393), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) ilość i rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) tryb  i  sposób  zgłaszania przez  właścicieli  nieruchomości przypadków  niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zarząd Związku wyposaża nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych:
1)  do zbierania pozostałych po segregacji (zmieszanych) odpadów komunalnych - dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
a) dla zabudowy jednorodzinnej:
- do 3 osób – pojemnik 120L,
- od 4 do 6 osób – pojemnik 240L,
- od 7 do 12 osób – pojemnik 240L i pojemnik 120L,
- od 13 osób – 2 x pojemnik 240L,
b) dla zabudowy wielorodzinnej:
- od 13 do 16 osób – 2 x pojemnik 240L,
- od 17 do 24 osób – 3 x pojemnik 240L,
- od 25 do 30 osób – 1 x pojemnik 1100L,
- od 31 do 35 osób – 1x pojemnik 1100L + 1 x 120L,
- od 36 do 40 osób – 1 x pojemnik 1100L + 1 x 240L,
- od 41 osób – 1 x pojemnik 1100L + 2 x 240L,
c) dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - pojemnik 120L
2) worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych - dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ustala się limity przekazywanych mieszkańcom worków w trakcie zbierania odpadów tj. jeden worek za oddany jeden worek z odpadami.
§ 2. 1. Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:
1) pozostałe po segregacji  (zmieszane) odpady komunalne;
2) papier i tekturę;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) szkło;
6) opakowania wielomateriałowe;
7) bioodpady, tylko z terenu własnej nieruchomości;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym (np. igły, strzykawki);
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) odpady wielkogabarytowe;
13) zużyte opony;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;
15) odpady niebezpieczne;
16) tekstylia i odzież.
§ 3.1Od właściciela nieruchomości odbiera się każdą zebraną na przedmiotowej nieruchomości przez jej mieszkańców ilość odpadów komunalnych, zgromadzonych w sposób zgodny z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku, z wyłączeniem bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, które odbierane są w liczbie do 5 worków o pojemności 120 litrów spod nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów.
2. Z nieruchomości jednorodzinnych, których właściciel oświadczył o kompostowaniu bioodpadów w kompostowniku przydomowym – bioodpady nie będą odbierane.
§ 4. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.
2. Odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1 –7 odbierane są w miejscu wytwarzania zgodnie z harmonogramem ustalonym przez operatora, z którym Zarząd Związku zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
3. Pozbywanie odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2 - 7, 11 i 12 obywać się może również poprzez samodzielne dostarczenie przez mieszkańca do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4.  Pozbywanie odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 8 – 10 i 13 - 16 obywać się będzie poprzez samodzielne dostarczenie przez mieszkańca do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 5. Zarząd Związku udostępnia na stronie internetowej Związku oraz w aplikacji „Kiedy śmieci” terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
6. (uchylony)
7. (uchylony)
§ 5. Zasady funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr”:
1. PSZOK-i przyjmują odpady komunalne od osób zamieszkałych na terenie danej gminy, w której znajduje się PSZOK.
2. w celu przyjęcia odpadów na PSZOK, mieszkaniec musi okazać się dowodem wpłaty za odpady z ostatniego miesiąca.
3. do PSZOK-ów przyjmowane są selektywnie zebrane (posegregowane) odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku wykazane w § 2 ust 1 pkt 2 – 16 z tym, że wprowadza się limity dla:
1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych stanowiących odpady komunalne - nie więcej niż 500 kg w skali roku z jednej nieruchomości zamieszkałej lub jednego lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej;
2) zużytych opon od  samochodów osobowych do średnicy 1,20m -  nie więcej jak 8 szt. rocznie (przyjmowane wyłącznie opony bez felg);
3) bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów tylko z terenu nieruchomości zamieszkałych – nie więcej niż 10 worków koloru brązowego o poj. 120L miesięcznie.
4. PSZOK nie przyjmuje odpadów takich jak:
1) odpady zawierające azbest;
2) odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
3) odpady w opakowaniach cieknących;
4) odpady z działalności gospodarczej;
5) odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego;
6) zmieszane odpady komunalne (odbierane u źródła);
7) inne odpady nie stanowiące odpadów komunalnych.
5. Odpady płynne muszą znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach z oryginalnymi etykietami umożliwiającymi identyfikację odpadu.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, jednakże do rozładowania  i samodzielnego umieszczenia odpadów we właściwych pojemnikach zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady.
7. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu itp. oraz ewentualnym zważeniu.
8. Osoby korzystające z usług PSZOK lub przebywające na jego terenie zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po PSZOK oraz zachowania zasad bezpieczeństwa.
9. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu niesegregowanego (zmieszanego), niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
10. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji (np. chemikalia, odpady poprodukcyjne, itp.) oraz z nieruchomości położonej w innej gminie.
11. Pracownik PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie do wysokości limitów tych odpadów określonych  w § 5 ust. 3.
12. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Lokalizacja i godziny funkcjonowania PSZOKów:
1) w Dychowie gm. Bobrowice – teren przy Oczyszczalni Ścieków, czynny w każdy piątek w godzinach od 15.00 do 17.00;
2) w Bytnicy – teren Oczyszczalni Ścieków, czynny w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00;
3) w Pławiu  gm. Dąbie – teren przy Oczyszczalni Ścieków, czynny w każdą środę  w godzinach od 15.00 do 17.00;
4) w Polanowicach gm. Gubin – teren Oddziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gubin, czynny w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00;
5) w Maszewie – teren po dawnej bazie RSP naprzeciw szkoły, czynny w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00.
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo do zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, winno być złożone:
1) pisemnie w biurze Związku, tj. ul. Pionierów 44, 66-600 Krosno Odrzańskie,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub ;
3) telefonicznie do biura Związku pod numerem 68 506 52 63 lub 791 999 502.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, winno być przekazane do biura Związku  w terminie do 10 dni od dnia odbioru odpadów, powinno zawierać opis niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz dokładny adres i datę zdarzenia. Zgłoszenia napływające po upływie wskazanego terminu i nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.
4. W celu potwierdzenia niewłaściwego świadczenia usługi, do zgłoszenia, o którym mowa w §6 ust. 1, właściciel nieruchomości może dostarczyć inne dowody np. dokumentację fotograficzną lub wideo.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr”.
§ 8. Traci moc uchwała nr 8/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 9. Traci moc uchwała nr 9/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Bobrowicach, Bytnica, Dąbiu, Gubinie i Maszewie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
Przewodniczący Zgromadzenia
Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
      Sebastian Bartczak
 
 
 
Załącznik do Nr 1 do uchwały Nr 7/2022
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” z dnia 09.06.2022 r.
 
Rodzaj nieruchomości
 
 
 
 
Rodzaj odpadu
Nieruchomość jednorodzinna, nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Nieruchomość wielorodzinna
Odpady niesegregowane (zmieszane)
1 x w miesiącu,
w miesiącach od VII do VIII – 2 x w miesiącu
2 x w miesiącu,
Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
1 x w miesiącu,
w miesiącach od VI do VIII – 2 x w miesiącu
1 x w miesiącu,
w miesiącach od IV do X – 2 x w miesiącu
Szkło
1 x w miesiącu
Papier
1 x na 2 miesiące
Odpady biodegradowalne
1 x w miesiącu
Choinki naturalne
1 x w roku
Meble oraz odpady wielkogabarytowe
2 x w roku wg harmonogramu podanego do wiadomości publicznej.
       
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony