ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-05-24 08:39:46 przez Bartosz Dzień

Akapit nr - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, e-mail: ,  tel. (68) 391 92 00
2. Dane kontaktowe wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych: Sławomir Kozieł e-mail:
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Wójta Gminy Bobrowice. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,
wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . e RODO
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani
do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa,
w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
2) sprostowania danych osobowych,
3) żądania usunięcia danych osobowych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.
10. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony