ˆ

Utrzymanie czystości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Utrzymanie czystości

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku gminach:

     
INFORMACJA
O NOWYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Bobrowice informuje, że od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi potocznie nazwany „podatkiem śmieciowym".  „Podatek śmieciowy" zastępuje umowy na odbieranie odpadów, co oznacza, że właściciel nieruchomości w zamian za wytworzone przez niego i odbierane od niego odpady zapłaci stosowną opłatę.

Znowelizowane przepisy wprowadziły obowiązek selektywnego zbierania odpadów obejmujący co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Natomiast pozostałe odpady tj. odpady  komunalne mieszane należy składować w pojemnikach, w które są wyposażone nieruchomości. Odpady - segregowane i  mieszane - będą odbierane przez podmioty wyłonione przez gminę w drodze przetargu. Odpady ulegające biodegradacji można też składować w przydomowych kompostownikach. Opłata za odbiór odpadów dla tych właścicieli, którzy prowadzić będą selektywną zbiórkę będzie wynosiła 7,10 zł od mieszkańca miesięcznie. W przypadku braku segregacji odpadów opłata wynosiła będzie 14,20 zł od mieszkańca miesięcznie. Gmina postanowiła również o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. letniskowe) oraz prowadzących działalność gospodarczą. W tym przypadku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z tymi odpadami oraz stawki opłaty za dany pojemnik.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany w terminie do 31 marca 2013 r. złożyć do Urzędu Gminy lub Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” lub w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowice – I piętro, pokój nr 14.

Informacje szczegółowe dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi udzielane są w Urzędzie Gminy Bobrowice I piętro, pokój nr 13 (Sekretarz) lub telefonicznie tel. (68) 391 92 13, (68) 391 92 18 w godzinach urzędowania.

Aby nowy system mógł zacząć funkcjonować MZGOK „Odra-Nysa –Bóbr” podjął wymagane prawem uchwały, udostępnione do publicznej wiadomości. Uchwały można pobrać na stronie
 
Co powinni zrobić właściciele nieruchomości ze swoimi dotychczasowymi umowami na odbiór odpadów komunalnych?

Właściciele nieruchomości zamieszkałych
winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.
W związku z tym należy:
• sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony zawarta została umowa;
• sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia);
• złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy w zakresie  odbioru odpadów komunalnych zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.
W związku z tym należy:
• sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony zawarta została umowa,
• sprawdzić termin  wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia),
• złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług.

W przypadku w/w nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady inne niż odpady komunalne (odpady związane z działalnością gospodarczą), właściciel nieruchomości zawiera umowę na odbiór tych odpadów we własnym zakresie na dotychczasowych zasadach.

Wzór wypowiedzenia umowy
 
****
     
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w Bobrowicach (na targowisku). Czynny całodobowo.  
 
Zgodnie z art. 35 oraz 36 ustawy z 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Kto nie stosuje sie to w/w przepisów zgodnie z art. 73 oraz 74 tejże ustawy podlega karze grzywny.
            Ponadto zgodnie z art.42 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) sprzedawca detaliczny oraz hurtowy zobowiązany jest przy sprzedaży sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przeznaczonego do gospodarstwa domowego do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
 
URZĄD GMINY informuje, że na terenie Gminy Bobrowice podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest przedsiębiorca : TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz, Oddział Świebodzin ul. Kolejowa 16, 66-200 Świebodzin. Telefon: 68 38 238 28
 
 ***
 
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

- baterie:
Urząd Gminy, Bobrowice 131, w godzinach pracy,
Szkoła Podstawowa w Bobrowicach, Bobrowice 36, w godzinach pracy,
Szkoła Podstawowa w Dychowie, Dychów 39, w godzinach pracy.

   W każdej miejscowości z terenu gminy znajdują się pojemniki przeznaczone do selektywnej segregacji odpadów komunalnych, tj. MAKULATURA, SZKŁO BIAŁE, SZKŁO KOLOROWE, PLASTIK.
 
***
ODPADY WIELKOGABARYTOWE:
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Bobrowice odbywa się raz  w roku w okresie letnio - jesiennym. Odpady zbierane są w pojemnikach ustawionych w poszczególnych sołectwach. O terminach zbiórki mieszkańcy powiadamiani są w sposób zwyczajowo przyjęty. W zbiórkach tych uczestniczy firma TEW Gospodarowanie Odpadami z siedzibą w Świebodzinie. Ponadto mieszkańcy gminy Bobrowice mają możliwość zamówienia odpłatnie w razie potrzeby kontenera do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych w firmie TEW, która jest zobowiązana do umożliwienia właścicielom i zarządcom nieruchomości przyjęcia tych odpadów.
                                                  ***
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Bobrowice oraz miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Lp.
Firma, oznaczenie siedziby (adres)
Imię i nazwisko odbierającego odpady komunalne
Rodzaj odbieranych odpadów
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1.
TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz
odpady komunalne
składowisko odpadów
 w Klępinie,
sortownia odpadów komunalnych w Kiełczu
 

 
 
 
font-size: 14pxtdtbody

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-27 14:43:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-27 14:43:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-05 08:35:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »